dnes je 28.5.2024

Input:

Pracovní úrazy a OOPP

24.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.3
Pracovní úrazy a OOPP

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Každoročně vznikají tisíce pracovních úrazů, kde je příčinou:

  • nepoužívání či nesprávné používání OOPP nebo jejich chybné seřízení a přizpůsobení,

  • používání poškozených nebo nevhodně zvolených OOPP.

"Zaměstnavatelé by měli pečlivě zvážit nákup adekvátních OOPP u výrobců nebo dodavatelů, kteří jim poskytnou relevantní informace, pomohou s výběrem i případně školením o správném používání i údržbě OOPP." Pracovních úrazů, kdy jejich příčinou je nesprávné používání, chybné seřízení a přizpůsobení a nevhodně zvolené OOPP, jak je uvedeno výše, jsou "každoročně tisíce", což vymezuje dostatečný prostor ke zlepšení v této oblasti.

Vláda stanovila nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. V případě OOPP se jedná o nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Osobní ochranný pracovní prostředek musí:

  • být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,

  • odpovídat podmínkám na pracovišti,

  • být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a

  • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance.

Příklad z praxe: Při kontrole na pracovišti bylo zjištěno, že zaměstnanec používal celoobličejovou ochrannou masku proti toxickým plynům, přičemž nebyl oholen (hustá bradka).

Požadavek (uvedeno v návodu na používání OOPP):

"Uživatel respirátorů, celoobličejových nebo případně polomasek musí být řádně oholen. Jakýkoliv porost obličeje (knír, bradka, dvou a vícedenní strniště, apod.) znemožňuje patřičné přilnutí ochranného prostředku k obličeji, čímž vytváří netěsnosti, kterými může proniknout škodlivá látka z okolního ovzduší."

Pokud se například zaměstnanec nemůže holit ze zdravotních důvodů, měl zaměstnavatel zvolit jiný způsob ochrany zaměstnance. Nebo zde možná selhala kontrola nebo školení, při kterém je zapotřebí tento požadavek zdůraznit?

Příklad z praxe: Zaměstnanec používal protiprašný respirátor několik dní. Na respirátoru bylo označení NR. Jaká je zde znalost zaměstnavatele o podmínkách a rozsahu použití OOPP? Ví zaměstnavatel jak a kde zjistit, zda příslušný OOPP je adekvátní pro danou činnost, a zda chrání před riziky, které byly zjištěny v procesu hodnocení rizik?

Je doporučeno respirátory s označením NR (z angl.. Non-Reusable) používat max. 8 hodin (určen pro jednorázové použití).

Zákonná povinnost:

  • "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování."

  • "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště."

Příklad z praxe: Zaměstnankyně používala několik měsíců protichemické rukavice, když pracovala s nebezpečnou látkou (přímý kontakt). Při kontrole návodu na používání OOPP a příslušných norem bylo zjištěno, že maximální doba kontaktu s touto látkou může být v řádu minut. Opět je zde otázka: "Znají zaměstnavatelé, že přidělený OOPP skutečně

Nahrávám...
Nahrávám...