dnes je 24.4.2024

Input:

Právní předpisy o technických požadavcích na výrobky

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.1
Právní předpisy o technických požadavcích na výrobky

Ing. Bohumír Číhal

Současný systém právních předpisů platných pro oblast stavebních výrobků je složitý, pro podnikatele mnohdy nepřehledný a těžko aplikovatelný. Nejsou např. sjednoceny podmínky při uvádění harmonizovaných a neharmonizovaných stavebních výrobků na trh, pro některé skupiny výrobků nejsou stanoveny povinně deklarované vlastnosti pro jejich použití do staveb v ČR, nejsou definovány požadované úrovně a třídy těchto vlastností. Existující požadavky jsou roztříštěné v mnoha předpisech a tím obtížně dohledatelné. Odpovědné osoby nemají často dostatek informací nezbytných pro výběr optimálního stavebního výrobku pro použití v konkrétní stavbě a neexistuje možnost kontroly nad výrobky dodávanými přímo na stavbu, přestože je takových výrobků podstatná část.

Vzhledem k zásadní odlišnosti povahy stavebních výrobků od ostatních výrobků, bylo rozhodnuto zpracovat pro oblast stavebních výrobků samostatný právní předpis, Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. Návrh věcného záměru zákona schválila vláda usnesením vlády č. 872 ze dne 5. října 2016, předpokládaná účinnost všech ustanovení zákona má být od 1. 1. 2022.

Nový zákon uvede českou legislativu v této oblasti do souladu se závaznou legislativou Evropské Unie a bude pro stavební výrobky představovat jednotnou, srozumitelnou a komplexní právní úpravu, která zajistí vytvoření kvalitních podmínek pro použití stavebních výrobků s odpovídajícími vlastnostmi ve stavbách.

Návrh nového zákona současně předpokládá zpracování dílčích změn zákona o technických požadavcích na výrobky a stavebního zákona. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky bude zrušeno a ustanovení z tohoto NV zahrnuta do textu nového zákona. K novému zákonu budou vydány nové prováděcí předpisy a sjednotí se pravidla pro harmonizovanou a neharmonizovanou oblast stavebních výrobků,

Abychom se podrobněji seznámili s problematikou uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh je třeba představit současně platnou legislativu u nás a v EU a vysvětliti si přitom význam některých běžně používaných pojmů a zkratek označení metod a předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je od 1. 9. 2017 účinný ve znění zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon upravuje

 • způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (“oprávněný zájem“),

 • práva a povinnosti osob

  • které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem,

  • pověřených k činnostem, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím,

 • způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství,

 • akreditaci subjektů posuzování shody, v návaznosti na přímo použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93,

 • výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stavebních výrobků vymezených tímto předpisem ("stavební výrobky s označením CE") na trh, včetně dozoru nad plněním povinností a ukládání sankcí za jejich porušení, v návaznosti na přímo použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ("přímo použitelný předpis pro stavební výrobky").

Technické požadavky na výrobek

Technickými požadavky na výrobek se rozumí

 • technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků,

 • jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu,

Technické předpisy a dokumenty

Oblast Technických předpisů a technických dokumentů upravují ustanovení Hlavy II.

Technickým předpisem je právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.

Technickým dokumentem se rozumí dokument, který obsahuje technické požadavky na výrobek a není technickým předpisem ani technickou normou, a který by mohl vytvořit technickou překážku obchodu.

České technické normy

Soustavu českých technických norem tvoří

 • původní české technické normy,

 • evropské či mezinárodní normy přejaté překladem,

 • evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.

Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

Pro specifikaci technických požadavků na výrobky může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚTNM) po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit technické normy, nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (tzv. určené normy).

Posuzování shody

Ustanovení Hlavy III upravují Státní zkušebnictví. Zahrnují Certifikace, Autorizace, Subjekty pro technické posuzování a rozsáhlé ustanovení § 12 Posuzování shody. Toto ustanovení ukládá vládě stanovit nařízením mj.

 • stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (s výjimkou odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom),

 • technické požadavky, které musí stanovené výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu,

 • stanovené označení stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo do provozu tímto označením opatřeny,

 • potřebné změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady,

 • okruh osob nebo osoby provádějící nebo podílející se na posouzení shody.

Stanovené výrobky

Všechny výrobky (včetně stavebních) musí být bezpečné a jejich výrobce odpovídá za škodu způsobenou jejich vadou. Základním obecným předpisem v ČR v této oblasti je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. ve znění pozdějších předpisů, škoda způsobená vadou výrobku se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která jsou s užíváním výrobku spojená, použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, který přejímá požadavky stanovené právem Evropských společenství (např. zákon č. 22/1997 Sb. a mnoho dalších zákonů a jejich prováděcích předpisů pro příslušné kategorie výrobků).

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Seznam stanovených výrobků stanoví prováděcí předpis k zákonu o technických požadavcích na výrobky, NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky (Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění).

Dnem 15. 7. 2019 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a týká se všech harmonizačních právních předpisů Unie uvedených v Příloze I a II tohoto dokumentu pro uvádění výrobků na trh (viz dále – CPR).

Stavebními výrobky jsou všechny výrobky nebo sestavy určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 NV č. 163/2002 Sb.: Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby.

Trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací.

Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.

Stanovenými výrobky podle zákona o technických požadavcích na výrobky jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb. s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu pro jednotlivé kategorie výrobků, včetně výrobků určených jako část těchto výrobků.

Seznam stanovených výrobků je v příloze 2 členěn do 12 kategorií a pro v nich uvedené skupiny výrobků je stanoven postup posouzení shody výrobku:

 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb.
 2. Stavební výrobky pro zděné stavby.
 3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce.
 4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce.
 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla.
 6. Stavební výrobky ze skla.
 7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů.
 8. Stavební výrobky pro otvorové výplně.
 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení.
 10. Technická zařízení staveb.
 11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah.
 12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky.
Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody
1 Cement (pro zvláštní použití a pro zdění) § 5
2 Betonářská a předpínací výztuž § 5
a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí,
b) výztužná vlákna (například ocelová, kompozitní, skleněná),
c) nekovová tyčová výztuž pro použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části,
d) výrobky z betonářské výztuže
3 Popílek do betonu, pórobetonu a malt § 5
4 Přísady a příměsi do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu § 6
5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší § 6
6 Lehký beton pro nosné konstrukce § 6
... ... ...

Tab. č. 1: Ukázka stanovených výrobků z oddílu 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

Postupy posuzování shody upravují ustanovení § 5 až 9 nařízení:

§ 5 Certifikace

§ 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu

§ 6 Posouzení systému řízení výroby

§ 7 Ověření shody

§ 8 Posouzení shody výrobcem

§ 9 Posouzení shody při kusové výrobě

Zákon č. 90/2016 Sb.

Některé stanovené výrobky určené v rámci zákona č. 22/1997 Sb. patří nově také pod zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon uplatňuje tzv. nový legislativní rámec (NLF – viz dále), na základě kterého jsou zpracovávány nové směrnice Evropského parlamentu a Rady pro jednotlivé sektory. Připravovaný Zákon o stavebních výrobcích bude odkazovat na ta ustanovení zákona č. 90/2016 Sb., která se týkají oznamování subjektů oprávněných provádět úkoly třetích strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011/EU.

Zákon upravuje (z našeho zájmu)

 • obecné zásady pro dodávání výrobků na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu,

 • způsob stanovení výrobků k posuzování shody a technických požadavků, které musí výrobky splňovat,

 • související práva a povinnosti osob,

 • posuzování shody výrobků,

 • poskytování informací souvisejících s dodáváním výrobků na trh a posuzováním shody a dozorem nad trhem,

 • výkon státní správy v této oblasti.

Výrobky určené k posuzování shody a technické požadavky, které musí výrobky splňovat při uvedení na trh, popřípadě při uvedení do provozu nebo používání, včetně používání pro vlastní potřebu výrobce stanovují prováděcí předpisy k zákonu.

K tomu účelu vydalo MPO v roce 2016 12 nařízení pro jednotlivé obory výrobků a zařízení (např. NV č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, NV č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, NV č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh). Tato nařízení upravují

 • způsoby posuzování shody,

 • podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE nebo jiného označení; nařízení vlády též pro jiné označení stanoví jeho podobu a způsob umisťování,

 • postupy při dodávání výrobků na trh,

 • podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.

Obr. č. 1: Příklad legislativního postupu při posuzování shody radiových zařízení

EU Prohlášení o shodě

Náležitosti EU Prohlášení o shodě obsahuje Příloha č. 2 k zákonu. Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že při posuzování shody bylo prokázáno splnění základních technických požadavků stanovených v nařízení vlády. Pokud se na výrobek vztahuje více nařízení vlády, která upravují vypracování prohlášení o shodě, a tato nařízení vlády to připouštějí, vypracuje se jediné prohlášení o shodě, v němž se uvedou odkazy na harmonizační předpisy Evropské unie, vztahující se k danému výrobku, popřípadě na příslušná nařízení vlády. Toto jediné prohlášení o shodě může mít, připouští-li to nařízení vlády, podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě.

Prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 1. Č. XXXXXX (jedinečná identifikace výrobku):
 2. Jméno a adresa výrobce nebo zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce (nebo osoba odpovědná za instalaci):
 4. Předmět prohlášení (identifikace výrobku umožňující zpětně jej vysledovat; může případně obsahovat fotografii):
 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: xxxxxxxx
 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
 7. Případně: oznámený subjekt ..... (název, číslo) ... provedl ..... (popis zásahu)....... a vydal osvědčení: .......
 8. Další informace:

Podepsáno za, a jménem: ...................

(místo a datum vydání) (jméno, funkce), (podpis)

Poznámka: Údaje zde uvedené mohou být v závislosti na posuzovaném výrobku konkretizovány nařízením vlády.

Zvláštní ustanovení zákona

Část druhá zákona obsahuje Zvláštní ustanovení o některých výrobcích. Uvádí zvláštní ustanovení

 • pro výrobky upravené příslušnými nařízeními evropské unie:

  • Osobní ochranné prostředky

  • Spotřebiče plynných paliv

  • Lanové dráhy

 • pro některé jiné výrobky:

  • Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy

  • Pevné instalace z hlediska elektromagnetické kompatibility

Nahrávám...
Nahrávám...