Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Právní předpisy s účinností od II. pololetí 2015

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Právní předpisy s účinností od II. pololetí 2015

Ing. Bohumír Číhal

Informace o právních předpisech nabývajících účinnosti v druhém pololetí roku 2015 (s přesahem vč. 1. 1. 2016) zahrnuje především zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády, vztahující se předmětu naší publikace. Uvádí též některé předpisy obecného charakteru, na jejichž nová ustanovení je prospěšné upozornit. Zvlášť uvádíme zákony a následují ostatní právní předpisy. Předpisy jsou řazeny podle pořadí uveřejnění ve Sbírce zákonů ČR.

Zákony

Zákon č. 83/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 1. září 2016.

Novela upravuje znění některých ustanovení § 2 Vymezení pojmů a některé pojmy doplňuje, včetně vymezení termínu technických požadavků: požadavky, které obsahují minimální výkonnostní požadavky na služby založené na prostorových datech a zajišťují soudržnost prostorových dat, stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími pravidla pro vytvoření a aktualizaci metadat, monitorování a podávání zpráv, služby založené na prostorových datech, interoperabilitu a harmonizaci prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a pro přístup k prostorovým datům a službám. O které přímo použitelné předpisy Evropské unie se například jedná uvádí obsáhlý odstavec aktuálních nařízení Komise (ES) resp. (EU) od roku 2007 do 2010, kterými se provádějí příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Geoportál MŽP

Podle nového ustanovení § 11a spravuje Ministerstvo životního prostředí geoportál, který je informačním systémem veřejné správy a je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zpřístupněny jsou veškeré informace o údajích, kódech a technických klasifikacích, které jsou nezbytné k zajištění souladu s technickými požadavky.

Prostřednictvím geoportálu zpřístupňují povinné subjekty data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v prováděcím právním předpise, která povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují a která spadají do oblasti úkolů veřejné správy. Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat zpřístupňují podmínky poskytování dat jako součást jím zpřístupňovaných metadat.

Za zpřístupnění prostorových dat povinných subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v prováděcím právním předpise a služeb založených na prostorových datech může být požadována úhrada ve výši, která nepřesáhne minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

V případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze požadovat úhradu i za prohlížecí služby založené na prostorových datech, pokud tato úhrada slouží k zajištění zachování a údržby prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech.

Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační složky státu mají pro účely plnění svých úkolů (které mohou mít vliv na životní prostředí) k prostorovým datům a ke službám založeným na prostorových datech poskytovaným orgány veřejné správy bezplatný přístup. Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační složky státu si vyměňují a využívají tato data a služby pro plnění svých úkolů.

V návaznosti na zprávu o stavu životního prostředí České republiky je uloženo Ministerstvu životního prostředí zpracovávat jedenkrát za rok zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů. Tyto zprávy musí být zveřejněny v elektronické podobě do tří měsíců od schválení zprávy o stavu životního prostředí České republiky.

Zákon č. 103/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 1. července 2016.

Cílem novely zákona je částečná implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a dodatečná implementace již transponované směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách.

Státní energetická koncepce

Státní energetická koncepce (SEK) je nově je přijímána na 25 let. Jedná se o dokument, který je závazný pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií. Schvaluje ho vláda a předkládá pro informaci Poslanecké sněmovně a Senátu. Vyhodnocuje se jednou za 5 let, o vyhodnocení je informována vláda.

Podklady pro zpracování SEK předávají ústřední orgány státní správy, vlastníci energetických zařízení, držitelé licence v energetických odvětvích. Nedodržení této povinnosti je správním deliktem.

Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce (ÚEK) je nově zpracovávána na 25 let. Tato povinnost se týká pouze krajů a hlavního města Prahy (bez statutárních měst). Návrh posuzuje MPO. Zpráva o uplatňování ÚEK je předkládána ministerstvu jednou za 5 let. Podklady pro zpracování požaduje ministerstvo od ústředních orgánů státní správy, vlastníků energetických zařízení a držitelů licence v energetických odvětvích. Jedná se o povinnost, jejíž nedodržení je správním deliktem.

Obsah a způsob zpracování koncepcí stanoví nové nařízení vlády (v gesci MPO).

Kontrola kotlů a klimatizací

Podle nového ustanovení § 6a bude Stání energetická inspekce kontrolovat kvalitu zpracovávaných zpráv o kontrolách – alespoň jednu dvacetinu zpráv vydaných v předchozím roce.

Snižování energetické náročnosti budov

Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nově dokládá přímo průkazem. K průkazu není vyžadováno závazné stanovisko SEI. Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nově prokazuje i u žádosti o změnu stavby před jejím dokončením. Výjimka pro stavby k rodinné rekreaci je upřesněna definicí stavby pro rodinnou rekreaci (stavba užívána jen část roku a méně jak 1/4 celoroční spotřeby energie). Dále byly zavedeny nové výjimky z povinnosti plnit požadavky na energetickou náročnost budovy pro vyjmenované budovy.

Upřesnění přístrojů

Povinnost instalace přístrojů regulujících a registrujících dodávky tepelné energie pro vytápění a společnou přípravu teplé vody je zachována. Došlo k upřesnění ustanovení týkajících se přístrojů registrujících a regulujících dodávku tepelné energie tak, aby v rámci projednávání na úrovni EU bylo možné jednoduše implementovat případné výjimky z této povinnosti do navazujícího prováděcího předpisu.

Instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie provádí osoba oprávněná nově pouze v případě užití veřejné podpory.

Průkaz energetické náročnosti

Došlo ke zrušení povinnosti uvedené v ustanovení § 7a odst. 1 písm. c) zákona zpracovat průkaz pro administrativní budovy a bytové domy (povinnost stanovena na základě velikosti energeticky vztažné plochy) a zavedením nových výjimek z povinnosti zpracovat průkaz (povinnost odebrána kulturním památkám a objektům v památkových rezervacích). Další zmírnění povinností nastává v případech prodeje a pronájmu u budov, u kterých nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy, na základě písemné dohody obou stran.

Povinnost zprostředkovatele

Nově je dána povinnost, v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele, předat kupujícímu grafickou část PENB nebo její ověřenou kopii. Zprostředkovatel uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (G).

Platnost průkazu je omezena nejen 10 lety a provedením větší změny dokončené budovy, ale nově i provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Energetický audit

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem (malé a střední podniky: zaměstnávají < 250 osob a jejichž roční obrat < 50 mil. EUR a/nebo jejich celková roční rozvaha < 43 mil. EUR), je nově povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a opakovaně jej zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Tuto povinnost nemá podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Energetický posudek

Dochází ke zrušení tvou typů energetických posudků a zároveň jsou stanoveny nové druhy posudku provádějící tzv. analýzu přínosů a nákladů při výstavbě nové elektrárny či rekonstrukci stávající (tepelný příkon nad 20 MW), výstavbě průmyslového zařízení či rekonstrukci stávajícího (tepelný příkon nad 20 MW) pro využití odpadního tepla a výstavbě nové soustavy zásobování tepla či rekonstrukci stávající (tepelný příkon nad 20 MW) pro využití odběru odpadního tepla z průmyslových provozů. Tyto nové druhy posudků jsou součástí vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, pokud již nemá autorizaci podle energetického zákona.

O zpracování energetického posudku pro čerpání veřejné podpory nově rozhoduje poskytovatele podpory.

Podle nového ustanovení § 9b Hospodárné užití energie ústředními institucemi má zadavatel nadlimitních veřejných zakázek ústředních institucí na dodávky nebo služby povinnost stanovit zvláštních technické podmínky pro nákup určených výrobků spojených se spotřebou energie, vybraných kancelářských přístrojů, vybraných pneumatik, vybraných budov a pro nájem budov, v případě, že zvláštní technické podmínky budou nákladově efektivní. Zaveden je systém monitoringu spotřeby energie pro ústřední instituce včetně výjimek z plnění povinnosti předávat údaje do tohoto systému.

Podle nového znění ustanovení odstavce 1 § 10d Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, je oprávněná osoba povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Nové ustanovení § 10e Smlouva o energetických službách upravuje zejména výčet náležitostí smlouvy. Smlouva, která musí být písemná, přesně specifikuje úspory nákladů nebo úspory energie, kterých musí být dosaženo a v případě, že poskytovatel energetické služby smluvené hodnoty nedosáhne, uhradí jejich dosažení na vlastní náklady.

Nové ustanovení § 10f Seznam poskytovatelů energetických služeb upravuje veřejný informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci poskytovatelů energetických služeb. Správcem seznamu poskytovatelů energetických služeb je ministerstvo, které zveřejňuje údaje ze seznamu poskytovatelů energetických služeb na svých internetových stránkách.

Zveřejňované údaje jsou v ustanovení specifikovány pro právnické a fyzické osoby. Poskytovatel je povinen oznámit změny v evidovaných údajích.

Část druhá, Změna zákona o správních poplatcích, mění Položku 23 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanovující poplatky za udělení, změny nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích a vydání oprávnění energetického specialisty.

Zákon č. 200/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 1. září 2015.

Z rozsáhlé právní úpravy změn čtyř zákonů zaujal širokou oblast pojištěnců nový § 11a zákona č. 48/1997 Sb., uvádějící: Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Zákon č. 205/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: