dnes je 26.6.2022

Input:

Pražské stavební předpisy

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14
Pražské stavební předpisy

JUDr. František Nováček, DESS

V tomto textu se budeme zabývat otázkou oprávnění a povinnosti hlavního města na vydání obecných technických požadavků na výstavbu v hlavním městě Praze dle ustanovení § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon.

Novelizace Stavebního zákona

V současně připravované novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (SZ) je navrhováno ustanovení, které budí pozornost a může vyvolat řadu otázek. Jedná se o zrušovací ustanovení, které zní: "Nařízení č. 11/2014 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) se zrušuje". Současně se ruší ustanovení § 194 písm. e) SZ, a to "hlavní město Praha stanoví nařízením vydaném v přenesené působnosti obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze". Z této dikce vyplývá, že hlavní město Praha je nejen oprávněno, ale přímo povinno toto nařízení, tedy vlastní technické předpisy, vydat. Již delší dobu je také řešena otázka, jak projednat, schválit a přijmout nové technické stavební předpisy pro Prahu dle ustanovení SZ, neboť účinnost posledních byla pozastavena (viz dále). Nyní tedy Praha užívá obecně platné technické předpisy ve znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Má mít Praha výjimku, resp. má vydávat vlastní technické předpisy, když pro ostatní území republiky jsou závazné ty, které vydalo Ministerstvo pro místí rozvoj ČR? Je Praha natolik odlišná? Jaké jsou důvody pro to, aby ustanovení, dávající hlavnímu městu právo, resp. ukládající povinnost upravit podmínky pro stavby odlišně od ostatního území republiky, zůstalo i nadále v platnosti?

Úloha a význam Prahy

Úloha a význam Prahy je dán nejen jejím postavením jako hlavního města republiky nebo skutečností, že se jedná o město, které je současně krajem. Praha má řadu dalších specifik.

V první řadě se jedná se o město, které je největší v České republice. V rámci  Evropské Unie obsazuje 15 místo s cca 1,2 miliony obyvatel na 496 kilometrech čtverečních. Z hlediska počtu zahraničních návštěvníků je v Evropě na 5 místě. Je skutečnou křižovatkou dopravy – silniční, letecké, železniční. Jen denně do Prahy dojíždí za prací a za studiem více než 200 000 osob. Jedná se o město s mimořádným architektonickým, kulturním a historickým významem, který přesahuje nejen hranice města, ale i hranice České republiky, a to díky historickému jádru, které je památkovou rezervací UNESCO. Praha je město s bezesporu  nejvyšším počtem dopravních prostředků na počet obyvatel, s nejhustší zástavbou. S městskou dopravou, která přepravuje nejvíce osob v republice, s dopravou, která zahrnuje několik typů povrchové (individuální, autobusová, tramvajová), podpovrchové a konečně i vodní (i těch několik pražských přívozů je zařazeno do rámce MHD). Ze všech těchto skutečností vyplývá řada problémů, které je třeba řešit odlišně od ostatních obcí. Pouze jako příklad lze uvést normu ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), která řeší na republikové úrovni dopravu v klidu. Ta rozlišuje města ve 3 velikostních kategoriích, přičemž končí městy nad 50 000 obyvatel. Dopravní problémy běžného padesátitisícového města ale nelze srovnat se složitostí otázek, které řeší Praha.

Je třeba si uvědomit, že díky stavebnímu rozvoji a aktivitě ve všech oblastech výstavby (bytové stavby, dopravní stavby, administrativní a obchodní centra) je Praha nejdynamičtěji se rozvíjejícím
a rozrůstajícím městem republiky. Jako jedna z prvních obcí v republice se setkává s novými trendy ve výstavbě, s tlaky na úpravy a změny v území ze strany investorů a musí se s nimi vyrovnat.

Historické hledisko

Z historického hlediska byla Praha prvním městem na našem území, kde v roce 1815 vznikl první stavební řád, přičemž pro zbytek českých zemí byl vydán až 15let poté. Konec konců i vyhláška
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (zrušená

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...