dnes je 24.3.2023

Input:

Přechod nájmu, výměna bytu

9.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechod nájmu bytu podle § 706 odst 1 ObčZ je právním nástupnictvím (sukcesí) svého druhu. Při splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení nezaniká v případě smrti nájemce právo nájmu, nýbrž dochází ke změně v jednom z jeho subjektů, namísto dosavadního nájemce vstupuje do nájemního vztahu (určitých práv a povinností) jiná osoba, tímto ustanovením určená.

Podle ustanovení § 706 odst 1 ObčZ, jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství přinesl úpravu § 706 v tom smyslu, že první skupina osob byla rozšířena o registrovaného partnera.

Odst. 2 téhož ustanovení pak dále stanoví

Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. Jde-li o osoby, které nájemce přijal do domácnosti až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze v případě, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli. To neplatí pro vnuky nájemce.

Přechod nájmu bytu podle § 706 odst 1 ObčZ je právním nástupnictvím (sukcesí) svého druhu. Při splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení nezaniká v případě smrti nájemce právo nájmu, nýbrž dochází ke změně v jednom z jeho subjektů, namísto dosavadního nájemce vstupuje do nájemního vztahu (určitých práv a povinností) jiná osoba, tímto ustanovením určená. K přechodu práva nájmu dochází u nájmů sjednaných na dobu neurčitou, přechod však nelze vyloučit ani u nájmu sjednaného na dobu určitou, jsou-li splněny další stanovené podmínky. Spolužijící osoba však vstupuje do původního nájemního vztahu i s jeho omezením na původně dohodnutou dobu.

Zákonné podmínky přechodu

Vedení společné domácnosti

U osob uvedených v odst. 1 § 706 dochází k přechodu nájmu bytu tehdy, pokud tyto osoby žily s původním nájemcem v den jeho smrti ve společné domácnosti a dále pokud v době smrti nájemce neměly vlastní byt. V ustanovení § 115 ObčZ je pak obsažena definice domácnosti: Tvoří ji fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podle soudní praxe je podmínka soužití ve společné domácnosti splněna i tehdy, pokud tyto osoby žily v předmětném bytě s nájemcem jako příslušníci jeho domácnosti bez toho, aby společně uhrazovaly náklady na své potřeby. Pro přechod nájmu bytu musí jít o trvalé, nikoli tedy dočasné, krátkodobé společné soužití.

Nahrávám...
Nahrávám...