dnes je 25.9.2022

Input:

Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

4.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.9 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

Václav Macháček

Prozatímní elektrické zařízení se zřizuje u krátkodobých nebo účelových zařízení, pokud po dobu jeho trvání bude zajištěna ochrana osob a zařízení. Každé prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno, nebo nahrazeno definitivním zařízením, když zanikl důvod pro jeho zřízení. Provozovatel prozatímního zařízení musí na vlastní náklady zajistit jeho úplné odstranění, pokud se toto stane provozně bezúčelné.

Montáž prozatímního elektrického zařízení smí provádět podle platné dokumentace jen osoby s odpovídající kvalifikací. Pro každé prozatímní elektrické zařízení je nutno určit vnější vlivy a z nich vyplývající požadavky na provedení tohoto zařízení. Musí být navrženo a provedeno tak, aby svým provozem rušivě neovlivňovalo provoz sdělovacích a radiokomunikačních zařízení.

Prozatímní elektrické zařízení se nesmí zřizovat v domácnostech, zemědělských objektech a v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru snadno zápalných látek. Jako prozatímní elektrické zařízení nelze řešit rozvody v prostorách s vanou a/nebo sprchou, pokud se nejedná o nouzová zařízení.

Současně platnou Českou technickou normou řešící základní požadavky na tato zařízení je ČSN 34 1090 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení vydaná v listopadu 2011. Norma upřesňuje požadavky pro navrhování, provádění a provozování prozatímních elektrických zařízení, které se řídí normami ČSN 33 2000-7-704 ed. 2Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích, ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky a ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech.

ČSN 34 1090 ed.2 stanovuje další požadavky na prozatímní zařízení s ohledem na bezpečnost osob a zařízení a s ohledem na hospodárné řešení.

Tato norma platí pro prozatímní elektrická zařízení:

  • na staveništích a demolicích;

  • v průmyslových a výrobních závodech;

  • na výstavách a kulturních akcích;

  • na dočasných stavbách (např. pro stavby zábavních zařízení, přehlídky) a stáncích;

  • pro natáčení filmů a televizních přenosů.

Každé prozatímní elektrické zařízení musí splňovat následující opatření:

A) hlavní vypínač musí mít označený tabulkou a uzamykatelný ve vypnuté poloze;
B) v době mimo provoz musí být vypnuto, pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob
nebo provozu.

Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho zřízení do jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení (viz ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních).

Přehled citovaných technických norem (jejich úplné označení) a norem souvisejících s problematikou prozatímních elektrických zařízení. V textu zmíněné podnikové normy energetiky (normy PNE) lze vyhledat na internetové adrese www.csres.cz.

Citované a související normativní dokumenty

ČSN ISO 3864 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem)

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky.

ČSN EN 60447 ed. 2 (33 0173) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 33 2312 ed. 2Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení – Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba

Nahrávám...
Nahrávám...