dnes je 8.12.2023

Input:

Přehled finanční podpory bydlení ze strany státu

2.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer
 
Oblast

 

Cíl opatření

Cílová skupina

Výše podpory

Zdroj

Nástroj

Celkový předpokládaný objem v roce 2007

Investice do bytového fondu

(ve smyslu výstavby, koupě nebo pořízení bydlení)

1

Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Obec

Dotace max. 80 tis. Kč na jeden budoucí byt postavený na zainvestovaném pozemku ve vlastnictví obce.

MMR

Podprogram „Podpora výstavby technické infrastruktury"

Podprogram programu „Podpora bydlení „. Podpora je v režimu „de minimis" - od ledna 200 tis. EUR během 3 let jednomu příjemci. - celkový objem cca 190 mil. Kč.

2

Podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí pro nízkopříjmové osoby.

Obec

Dotace max. 550 tis. Kč/byt, nebo 630 tis. Kč/byt, když se buduje technická infrastruktura.

SFRB

Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Celkový objem cca 800 mil. Kč.

3

Podpora výstavby podporovaných bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení.

Program zahrnuje tři dotační tituly: Chráněný byt, Byt na půl, Vstupní byt.

Obec nebi

Dotace: u nové výstavby 550 tis. Kč/byt, nebo 600 tis. Kč/byt podle SEN, u stavebních úprav 550 tis. Kč/byt. Vstupní byt: 250 tis. Kč/byt; dotace se navyšuje o 50 tis. Kč v případě, že jde o upravitelný byt.

MMR

Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů"

Podprogram programu „Podpora bydlení" - celkový objem cca 550 mil. Kč.

4

Zajištění ručení úvěru poskytnutého obci ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací a výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury.

 

Obec

Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 20 let, na nejvýše 70 % nesplacené části jistiny úvěru (na výstavbu bytů lze ručit nejvýše 500 tis. Kč/ byt, na modernizaci nebo opravy bytů nejvýše 300 tis Kč/byt).

SFRB

Nařízení vlády č. 370/2004 Sb. (Nařízení vlády č. 369/2003 Sb.)

Účinnost n.v.č. 369/2003 Sb. skončila v roce 2005; dobíhají jen dotace, o nichž již bylo rozhodnuto.

5

Podpora výstavby družstevních nájemních bytů. Na výstavbě participují členové družstva prostřednictvím členských vkladů a splátek úvěru.

Bytové družstvo

Dotace max. 100 tis.Kč/byt a úvěr až do výše 700 tis. Kč/byt, úrok 3 % p.a., splatnost do 20 let.

SFRB

Zákon č. 378/2005 Sb., nařízení vlády č. 465/2005 Sb.

Podpora je v režimu „de minimis" - od ledna 200 tis. EUR během 3 let jednomu příjemci. Celkový objem cca 800 mil. Kč.

6

Podpora výstavy nájemních bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou s možností sdružit finanční prostředky s právnickou osobou.

Obec

Dotace max. 320 až 700 tis. Kč/byt

SFRB

Nařízení vlády č. 481/2000 Sb.

Pouze dotace, o kterých rozhodl Fond do konce roku 2003.

7

Úvěry na novou výstavbu bytů pro osoby mladší 36 let

Osoby do 36 let

Úvěr max. 200 tis. Kč, úrok 3 % p.a. splatný do 10 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 97/2002 Sb.

Celkový objem cca 1,5 mld. Kč

8

Úvěry na pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let

Osoby do 36 let

Úvěr max. 300 tis. Kč, úrok 2 % p.a. splatný do 20 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 616/2004 Sb.

Zahrnuto v objemu předchozího bodu
 č. 7.

9

Podpora hypotečního úvěrování pro osoby mladší 36 let

Osoby do 36 let

1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb

MMR

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb.

Nové úrokové dotace se neposkytují kvůli nízkým sazbám; jedná se o „běžící" podporu - odhad pro rok 2007 - 150 mil. Kč.

Opravy bytového fondu

 

 

 

10

Podpora oprav vad způsobujících havarijní stav panelových bytových domů.

Vlastník bytového domu

Dotace max. 55 tis. Kč/byt, a to do výše 40 % skutečně vynaložených nákladů

SFRB

Nařízení vlády č. 63/2006 Sb.

Podpora je v režimu „de minimis" - od ledna 200 tis. EUR během 3 let jednomu příjemci. Celkový objem cca 130 mil. Kč.

11

Podpora regenerace panelových sídlišť - zatraktivnění veřejných prostorů sídlištních celků.

Obec

Dotace poskytovaná až do výše 70 % rozpočtových nákladů.

MMR

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb.

Podprogram programu „Podpora bydlení" - celkový objem cca 100 mil. Kč.

12

Snížení koncentrace olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů ve stavbách pro bydůení.

Vlastník domu

Dotace max. 20 tis. Kč/byt.

MMR

Podprogram „Podpora oprav domovních olověných rozvodů"

Podprogram programu „Podpora bydlení" - celkový objem cca 20 mil. Kč.

13

Podpora komplexních oprav, rekonstrukcí a modernizací panelových bytových domů - program „PANEL".

Vlastník

Úroková dotace max. 4 procentní body po dobu max. 15 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. (program PANEL)

Celkový objem cca
700 mil. Kč.

14

Úvěry obcím - a jejich prostřednictvím i dalším vlastníkům bytového fondu na území obce - na opravy a modernizaci bytového fondu.

Obec

Min. výše úvěru 100 tis. Kč, max. je 25 mil. Kč, úrok 3 % p.a., splatnost do 10 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb.

Celkový objem cca
300 mil. Kč.

15

Úvěry na modernizaci bytu i družstevního osobám mladším 36 let; úvěry fyzickým osobám na opravy následkem povodně.

Vlastník, popř. nájemce družst. bytu

Úvěr ve výši max. 150 tis. Kč, úrok 2 % p.a., splatnost 10 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 28/2006 Sb.

Celkový objem cca
700 mil. Kč.

16

Poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Vlastník (fyzická osoba, obec)

Úhrada nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Krajský úřad

Nařízení vlády č. 395/2002 Sb.

 

Podpory poskyto-vané jinými resorty

17

Stavební spoření - akumulace finančních prostředků na financování úvěrů na řešení bytových potřeb.

Fyzické osby

Doba spoření je min. 6 let, podpora činí 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, max. z 20 tis. Kč.

MF

Zákon č. 96/1993 Sb.

Odhad celkového objemu - cca 15 mld. Kč.

18

Vyrovnání majetkové újmy bankám, které poskytovaly v minulých letech zvýhodněné úvěry (s úrokovou sazbou ve výši 1 % a 2,7 %) na družstevní a individuální bytovou výstavbu.

Bytová družstva, fyzické osoby

Vyrovnání nízkých úrokových sazeb do výše diskontní sazby.

MF

Zákon č. 21/1992 Sb.

Odhad celkového objemu -
cca 500 mil. Kč.

19

Daňové úlevy vázané na daň z příjmu (odpočet úroků z úvěru na bytovou potřebu).

Daňové úlevy vázané na daň z nemovitosti.

Fyzické osoby

Odpočet zaplacených úroků od základu příjmové daně.

MF

Zákon č. 586/1992 Sb.
Zákon č. 338/1992 Sb.

Odhad MF není k dispozici.

20

Opatření „budovy" - E.1 Průkaz energetické náročnosti budovy nad 1 000 m2 plochy.

Vlastníci budov

Dotace může činit až 50 % celkových nákladů, max. 100 tis. Kč pro vypracování jednoho průkazu.

MPO - Česká ener-getická agentura (ČEA)

Státní program podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - Program EFEKT 2007 - část A

Celkový objem - cca
80 mil. Kč na část A Státního programu

21

Opatření „budovy" - E.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově.

Vlastník domu

Dotace může činit až 40 % celkových nákladů na úsporná opatření, max. 2,8 mil. Kč pro jednoho žadatele.

MPO - Česká ener-getická agentura (ČEA)

Státní program podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - Program EFEKT 2007 - část A

Celkový objem - cca
80 mil. Kč na část A Státního programu

22

Opatření „budovy" - E.3 Nízkoenergetický bytový dům.

Vlastník domu

Dotace může činit až 35 % nákladů, max. 2,8 mil. Kč pro jednoho žadatele.

MPO - Česká ener-getická agentura (ČEA)

Státní program podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - Program EFEKT 2007 - část A

Celkový objem - cca
80 mil. Kč na část A Státního programu

23

Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie - 2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně bytových domů.

Nepodni-katelské subjekty, fyzické osoby

Dotace - maximální výše dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč a 80% uznatelných nákladů pro nepodnikatelské subjekty; 70% uznatelných nákladů pro podnikatelské subjekty; podpora je poskytována v souladu s pravidlem „de minimis".

MŽP - Státní fond životního prostředí

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - část B

Celkový objem - cca 150 mil. Kč na část B Státního programu

 

Nahrávám...
Nahrávám...