dnes je 17.9.2021

Input:

Přesuny hmot a sutí

2.2.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.3 Přesuny hmot a sutí

Helena Kalivodová, Ing. Luboš Krejčí, CSc. a kolektiv

S přesuny materiálů se v databázích cen stavebních prací setkáme v několika případech. Jedná se o:

 • přesuny zemin

 • přesuny suti

 • přesuny hmot

Každý z těchto přesunů má svá pravidla.

Typy přesunů

Přesuny zemin bývají součástí rozpočtového oddílu (kapitoly) Zemní práce. V třídnících, je–li to s ohledem na velikost projektu účelné, pro ně můžeme najít i samostatný rozpočtový oddíl. Položky přesunů zemin se zabývají oceněním manipulace se zeminou.

Přesuny sutí jsou zpravidla zahrnuty v rozpočtovém oddílu (kapitole) Bourání nebo Demolice, případně dle Třídníku TSKP mohou být zařazeny i v oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání.

Samostatnou problematikou je oceňování vnitrostaveništní manipulace se stavebním materiálem. Přesun hmot, tak jak je chápou principy pro oceňování stavebních prací se zabývá právě pouze přesunem vnitrostaveništním. Manipulace s materiálem včetně nákladů na dopravu mimo stavbu je zpravidla (u stavebních firem záleží na rozvržení účtové osnovy) záležitostí ocenění materiálů (v kalkulačním vzorci položka H – hmoty).

Přesuny zemin

Položky v databázích směrných a orientačních cen obsahují, kromě svého kódů a měrných jednotek i popisy prací. Popisy uvádějí i technologii provádění konkrétní práce. Např. položka popsaná Hloubení jam neobsahuje manipulaci s výkopkem, obsahuje vlastní hloubení a naložení. Je to logické. Co dělat s vykopanou zeminou určuje projekt, případně dodací podmínky stanovené zadavatelem. Podstatou přesunů zemin je, že přebytečný výkop odvážíme na skládku, výkopek pro zásypy na meziskládku. Naložení zeminy na meziskládce se oceňuje samostatně. Měrnou jednotkou pro přesuny zemin je m3, objemy pro veškeré přesuny se počítají v rostlém stavu horniny, s nakypřením se neuvažuje.

Přesuny zemin v položkách stavebních prací se zabývají:

 • svislým přesunem

 • vodorovným přesunem

Svislé přemístění výkopku

Svislé přemístění výkopku se oceňuje pouze při hloubení jam, rýh a zářezů. Rozhodujícím kriteriem je střední hloubka výkopu. Při ocenění svislého přesunu nerozhoduje, jde–li o výkop se svislými nebo šikmými stěnami nebo je–li dno výkopu v jedné nebo několika úrovních. Náklady na svislé přemístění výkopku při protlačování potrubí a při hloubení šachet jsou zahrnuty v technologii provádění práce a samostatně se neoceňují.

Jen v některých případech oceňujeme svislé přemístění celého objemu výkopu. Pro stanovení množství svislého přesunu slouží následující tabulky:

Stanovení množství svislého přesunu

Svislé přemístění výkopku z jámy:

střední hloubka jámy v m Objem jámy v m3 
do 100 m3 přes 100 do 1 000 m3 přes 1 000 do 10 000 m3 přes 10 000 m3 
přes do % z celkového objemu jam pro výpočet svislého přesunu zemin 
1,00 2,50 100 % 8 % 3 % 2 % 
2,50 4,00 100 % 16 % 7 % 3 % 
4,00 6,00 100 % 24 % 12 % 4 % 
6,00 8,00  40 % 19 % 7 % 
8,00 10,00  55 % 26 % 10 % 
10,00 12,00  65 % 35 % 15 % 
12,00 14,00  75 % 50 % 20 % 
14,00 16,00  80 % 60 % 25 % 

Svislé přemístění výkopku z rýhy:

střední hloubka rýhy v m Objem rýhy na jednom úseku v m3 
šířky do 600 mm šířky přes 600 do 2 000 mm 
do 100 m3 do 100 m3 přes 100 m3 
přes do % z celkového objemu rýh pro výpočet svislého přesunu zemin 
1,00 2,50 100 % 100 % 50 % 
2,50 4,00  100 % 55 % 
4,00 6,00  100 % 60 % 
6,00 8,00  100 % 65 % 
8,00 10,00  100 % 70 % 
10,00 12,00  100 % 80 % 
12,00 14,00  100 % 85 % 
14,00 16,00  100 % 90 % 

Svislé přemístění výkopku ze zářezu:

průměrná hlouba zářezu v m Objem zářezu v m3 
do 1 000 m3 přes 1 000 do 10 000 m3 přes 10 000 m3 
přes do % z celkového objemu zářezu pro výpočet svislého přesunu zemin 
1,00 2,50    
2,50 4,00    
4,00 6,00 12 % 7 % 4 % 
6,00 8,00 36 % 12 % 6 % 
8,00 10,00  23 % 10 % 
10,00 12,00  35 % 15 % 

Při manipulaci s výkopkem v uzavřených prostorách a tam, kde není možné pro svislý přesun použít mechanizaci, zpravidla při rekonstrukcích, používáme položky pro svislé přemístění výkopku nošením. V případě výkopů pod základy do rozpočtu zahrnujeme položku Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy. svislý přesun se samostatně neoceňuje v případě, že je možný vjezd do jámy, je–li součástí projektované vykopávky jámy rampa pro výjezd dopravních prostředků pro vodorovné přemístění.

Položky svislého přesunu jsou tradičními ale historickými položkami. Tyto položky bývaly již v cenících stavebních prací, kterými byly ceny nařízeny celostátně. V podmínkách tržního hospodářství a s již zcela rozšířenou moderní mechanizací ve stavebních firmách je třeba uvážit, zda je nezbytné v některých případech položky pro svislý přesun používat. Je také možné, že v soupisech prací a dodávek, předkládaných uchazeči k ocenění tyto položky budou chybět. To ale nemusí být chyba soupisu prací, znamená to pouze, že tyto práce budou zhotovitelem oceněny jako agregované, se započítáním nezbytných svislých přesunů.

Vodorovný přesun zemin

Dopravní vzdálenosti

Přebytečnou zeminu odvážíme na skládku, kde ji musíme uložit a zaplatit poplatek. Pro ocenění odvozu zemin, slouží položky pro vodorovný přesun. Jedná se odvoz výkopku na určenou skládku nebo meziskládku. V databázích směrných cen jsou pro odvoz zeminy uvedeny položky do 10  km a příplatky pro každý započatý jeden kilometr nad 10 km. Ve směrných cenách, resp. v jejich skladbě je uvažováno i složení zeminy. Stejným způsobem oceňujeme i přesun ornice. Vodorovný přesun ornice má být uveden v soupisu prací a dodávek vždy samostatně. Další položkou související s přesuny zemin je položka Uložení výkopku na skládku. V případě, že zhotovitel hradí poplatek za skládku, tato položka ztrácí své opodstatnění. Poplatek za skládkové není zpravidla součástí komerčních databází, je však položkou neopominutelnou. Dopravní trasy (vzdálenosti) a skládky mohou být určeny projektem, nebo je stanoví zhotovitel podle svých podmínek. Též umístění meziskládky volí zpravidla zhotovitel. V soupisu prací se tak vůbec nemusí objevit konkrétní vzdálenost na kterou je výkopek odvážen. Vzdálenost pro vodorovné přemístění se volí podle vzdálenosti skládky od těžiště výkopu. To má význam zpravidla pro přesuny na krátké vzdálenosti.

Pokud projekt předepisuje provádět zásypy z nakupovaných materiálů (např. kamenivo), pak se hmotnost těchto materiálů započítává do celkové hmotnosti pro přesun hmot. Při provádění zásypů z materiálů natěžených např. v zemnících, oceňuje se doprava stejným způsobem jako odvoz zeminy na skládku.

Vnitrostaveništní přesuny zemin

Pro rekonstrukce se uplatňují i vnitrostaveništní přesuny zemin. Je to v případě, že pro dopravu výkopku nelze použít velkou mechanizaci. Tyto práce, mají ve své skladbě zohledněnu pouze lidskou práci a oceňují se na základě skladby polože:

 • nošení výkopku vodorovné do 10 m,

 • příplatek za každých dalších 10 m při nošení výkopku vodorovném v hornině tř. 1 až 4.

Přesuny suti

Suť je materiál získaný bouráním konstrukcí z cihel, betonu nebo kamene, otlučením omítek, obklady a dlažby keramické i např. dlažební kostky mohou to být sypké hmoty, případně stmelené vápnem, cementem nebo živicí, je to vybouraný materiál, který není určen k dalšímu použití.

Vybourané hmoty jsou např. obrubníky, značky, zábradlí, dřevěné prvky apod.

Hmoty vybourané jsou vybourané konstrukce nebo jejich části ocelové konstrukce, prefabrikáty, obrubníky, kompletační prvky (např. okna, dveře, zábradlí …) a jiné vybourané kusové prvky, které je možné použít i opakovaně.

Vnitrostaveništní přesun suti

Při bourání využíváme v rozpočtech a kalkulacích dva okruhy přesunů:

 • vodorovný přesun suti,

 • svislý přesun suti.

Vodorovný přesun suti a vybouraných hmot

Vodorovný přesun se oceňuje společně pro přesun suti i vybouraných hmot. Nepoužíváme položku, která by tyto materiály rozlišovala. Položkami, které používáme jsou:

 • vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot na vzdálenost do 10 m,

 • příplatek za další vzdálenost, za každých dalších 5 m.

Výměra

Vzdáleností, na kterou je suť dopravována se rozumí vzdálenost od místa nakládky suti k vnitrostaveništní deponii suti. Délka dopravní trasy se stanovuje jako vzdálenost od těžiště nakládky (průměr trasy nejvzdálenějšího a nejbližšího místa práce) k místu svislé dopravy suti. Započítává se do ní i vzdálenost od místa svislé dopravy k vnitrostaveništní deponii suti, nebo k místu, kde je suť nakládána přímo na dopravní prostředek. V ceně vodorovné vnitrostaveništní dopravy suti by měly být započítány i náklady na složení suti na vnitrostaveništní deponii. Výměrou pro vnitrostaveništní dopravu suti je součet hmotností všech vybouraných a přepravovaných materiálů.

Ve skladbách vodorovného přesunu suti pro bourání běžných stavebních prací není v komerčních databázích započítána žádná mechanizace, je zahrnuta pouze lidská práce.

Svislý přesun suti a vybouraných hmot

Měrnou jednotkou pro svislou dopravu suti a vybouraných hmot je též tuna (t). Opět, shodně s vodorovným přesunem, nepoužíváme položku, která by tyto materiály rozlišovala.

Používané položky

Používanými položkami jsou:

 • doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím

 • příplatek za dopravu za každé další podlaží

Výpočet hmotností vybouraných materiálu však není tak jednoduchý jako u vodorovného přesunu. Rozlišujeme totiž, z jakého podlaží suť odstraňujeme a právě hmotnost suti v určitém podlaží započítáváme do přesunů.

Nahrávám...
Nahrávám...