dnes je 25.2.2024

Input:

Převody nemovitého majetku tvořené stavbami silnic a dálnic

21.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Převody silničního majetku se realizují na základě uzavřené písemné smlouvy darovací, kupní nebo směnné: souhlas ministerstva financí je v prvním případě nutný, ve druhém a třetím za určitých podmínek nikoli. Za jakých? Kdy přichází na řadu který z těchto tří typů smluvního ujednání? Odpovědi i s rozborem jednotlivých eventualit v našem Tématu týdne.

 

Stavby dálnic a silnic nejsou evidovány v katastru nemovitostí, proto nevyžadují smlouvy o jejich převodu v souladu s ustanovením § 22 odst. 3  zákona schválení ze strany Ministerstva financí ČR. Navíc zákon upravuje podmínky převodu majetku ve vlastnictví České republiky na jiné právní subjekty, pokud dle ustanovení § 2 odst. 1 nestanoví zvláštní předpis jinak (ustanovení § 44 odst. 2  zákona č. 13/1997 Sb.,  v platném znění).

 

Právní rámec

Postup při převodech majetku je obecně upraven zákonem č. 219/2000 Sb., v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001, především pak jeho poslední novelou č. 22/2006 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 26. 1. 2006 (dále jen „zákon") a jeho prováděcí vyhláškou
č. 62/2001 Sb.
, jež nabyla účinnosti dne 8. 2. 2001 (dále jen „vyhláška") a  zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o PK"). Dosavadní zvláštní platná právní úprava zatím neřeší převody silničního majetku komplexním způsobem.

 

Smlouvy

Převody silničního majetku se realizují na základě uzavřené písemné smlouvy darovací, kupní nebo směnné. Darovací smlouva se zásadně použije při převodech staveb silnic I. třídy, případně dálnic v rámci změn tříd či kategorie na kraj nebo obec. Stejná zásada platí i naopak. Dle platných předpisů nelze směňovat stavby pozemních komunikací, nýbrž jen jejich silniční pozemky.

Silniční pozemky nemohou být předmětem převodu jiným právním subjektům než krajům a obcím jako vlastníkům silnic II. a III. třídy, resp. místních komunikací, které na převáděných pozemcích spočívají. Podle § 38 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění je stanoveno, že pokud v důsledku jiné investiční výstavby má být zrušena část dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo dlouhodobě na ní vyloučen veřejný provoz, je objednatel této výstavby povinen postavit na svůj náklad náhradní pozemní komunikaci a bezúplatně ji převést vlastníkovi původní pozemní komunikace, která má být zrušena.

 

Smlouva o smlouvě budoucí

V případě, že při záměru výstavby dálnice nebo silnice I. třídy k budoucím změnám tříd silnice nebo ke změně kategorie je nezbytné k uskutečnění  záměru uzavřít při přípravě stavby s příslušným subjektem (obcí, krajem) smlouvu o budoucí smlouvě. Ta zajišťuje  převzetí v budoucnu vyřazené dálnice nebo silnice I. třídy nebo její části do majetku obce či kraje s následným zařazením do místních komunikací, popřípadě silnic II. či III. třídy.

 

Lhůta k uzavření smlouvy o smlouvě

Nahrávám...
Nahrávám...