Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Převzetí stavby a kolaudační souhlas

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

801
Převzetí stavby a kolaudační souhlas

Ing. Josef Ladra

Zkoušky a revize, předání a převzetí stavby, příprava ke kolaudačnímu řízení, vady a jejich reklamace, záruční doba

Cíl lekce

Objasnit průběh potřebných zkoušek. Vysvětlit postupy při převzetí stavby od zhotovitele, při změně stavby a při přípravě kolaudačního řízení. Seznámit se zákonnou odpovědností za vady díla a záruční dobou.

Kontrola dodržování podmínek provádění stavby

Pro provádění stavby jsou v ČR stanoveny podmínky řadou zákonných předpisů, (zákony, vyhlášky a nařízení vlády). S těmi nejdůležitějšími se postupně seznamujete. Kromě těchto obecných podmínek však pro stavbu platí také podmínky, které jsou určeny stanovenými orgány státní správy jednak v územním rozhodnutí, (§ 92 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona), jednak ve stavebním povolení, (§ 115 stavebního zákona).

Zhotovitel stavby ale musí také svoji činnost podřídit smluvním podmínkám, které obsahují následujících dokumenty:

 • Projektová dokumentace schválená stavebníkem (investorem) a ověřená stavebním úřadem při stavebním řízení.

 • Rozpočet stavebních prací a dodávek schválený stavebníkem.

 • Schválený časový plán výstavby, který je základem pro stanovení termínů ve smlouvě o dílo v části “ČAS PLNĚNÍ“.

 • Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem (stavebníkem, investorem) a zhotovitelem stavebních prací. Smlouva završuje výše uvedené dokumenty.

Kontrola dodržování těchto podmínek, kterou provádí TDI, musí být průběžná s tím, že u podmínek, které mají zvláště stanovený termín plnění, se vždy sepíše zápis o jejich splnění do stavebního deníku podepsaný zástupcem objednatele i zhotovitele (nejčastěji stavbyvedoucím).

Zkoušky zabudovaných zařízení

Má-li být řádné provedení díla podle smlouvy prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené, teprve když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. Zhotovitel oznámí objednateli datum, po němž bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek ve smlouvou dohodnuté lhůtě. Neúčast objednatele na zkouškách nebrání provedení zkoušek. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami. Není-li objednatel přítomen, podepíše zápis místo něho hodnověrná a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. V zájmu objektivního posouzení zkoušky je proto nutné, aby se TDI zúčastnil všech jednotlivých zkoušek před vlastním předáním a provozováním ucelených staveb a dodávek.

Jestliže stavba nebo její část neprojde přejímacími zkouškami, objednatel i zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky za stejných podmínek opakovaly.

Individuální zkoušky

Individuální vyzkoušení je v praxi používaný pojem pro smluvní povinnosti zhotovitele a dodavatele na vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v plném rozsahu nutném pro prověření jeho úplnosti a jeho základních funkcí a současně na ověření řádného provedení montáže. Pokud má být individuální vyzkoušení smluvní povinností zhotovitele, musí být toto ujednání ve smlouvě uvedeno. Není-li tomu tak, pak je individuální zkouška prováděna pouze pro potřeby zhotovitele nebo dodavatele v souvislosti s dodávkou a v bezprostřední návaznosti na její ukončení.

Individuální zkoušky jsou průkazem k připravenosti vyššího dodavatele ke komplexním zkouškám, ke zkušebnímu provozu, popř. ke garančním zkouškám

Komplexní zkoušky

Komplexní zkouška je označení systému dohodnutých zkoušek pro dodávku souborů strojů a zařízení tvořících samostatný funkční celek provozního souboru nebo celku. Komplexním vyzkoušením se obvykle prokazuje, že dodávka je kvalitní a je schopná buď zkušebního, anebo běžného provozu.

Komplexní zkoušky zpravidla navazují na individuální zkoušky a mají prokázat všechny vlastnosti vyšší dodávky. Rozumí se tím průkazné zjištění, že vyšší dodávka plní alespoň podmínky minimálního využití. Podmínky a parametry úrovně prokazující schopnost zahájení užívání, tj. podmínky, za kterých bude provedené komplexní vyzkoušení považováno za úspěšné, je nutné sjednat v příslušné smlouvě o dílo. Pro vyšší dodávky většího rozsahu je obvyklé provádět komplexní zkoušky po ucelených částech stavby nebo po jiných vhodných celcích vyšší dodávky.

Přípravou ke komplexním zkouškám se rozumí provádění prací a zkoušek potřebných u obou účastníků smlouvy k zahájení komplexních zkoušek. Objednatel musí pro zhotovitele zajistit také potřebné seřízení cizích strojů, které jsou pro komplexní vyzkoušení jeho dodávky nezbytné. Příprava ke komplexním zkouškám obvykle zahrnuje také soustředění veškeré dokumentace a dokladů, které mají být současně s vyšší dodávkou předány. Podmínky přípravy ke komplexním zkouškám i vlastních komplexních zkoušek je nutné stanovit již v dokumentaci stavby a to na úrovni dokumentace souborného řešení projektu. Je samozřejmé, že investor musí zabezpečit součinnost svého technického dozoru a dodavatele stavby. Zvláštní pozornost je nutné věnovat při komplexním zkoušení systémům řízení bez ohledu na to, jedná-li se o samostatnou vyšší dodávku, nebo je-li systém řízení součástí souboru strojů a zařízení tvořících samostatný funkční celek. K optimalizaci funkce obvodů systému řízení dojde obvykle po jejich seřízení. K tomu je často potřeba jistá doba ustáleného chodu řízení strojů a zařízení, které je nutno pro tento účel vyzkoušet. Tuto skutečnost je nutné vzít v potaz při zpracování technických, organizačních a smluvních podmínek a připustit komplexní vyzkoušení postupné nebo připustit komplexní vyzkoušení řídích systémů až během zkušebního provozu.

Také doba zahájení a ukončení přípravy ke komplexním zkouškám a vlastních komplexních zkoušek je vzhledem k nutné součinnosti obou smluvních stran obvykle předmětem dohody. V průběhu komplexních zkoušek se pořizují dílčí protokoly a zápisy o provozu jednotlivých strojů a technologických celcích.

O celkovém výsledku komplexních zkoušek se pořizuje protokol nebo zápis, ve kterém se uvedou ty odchylky oproti projektovaným parametrům, které je nutné odstranit.

Zkušební provoz

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace.

Je-li pro posouzení způsobilosti stavby k užívání třeba zhodnotit průběh zkušebního provozu, rozhodne o něm stavební úřad obvykle již v průběhu stavebního řízení a stanoví pro něj podmínky.

Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na podkladě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka anebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Teprve po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu nebo jeho časového úseku požádá objednatel (stavebník) o vydání kolaudačního souhlasu.

Při potřebě zkušebního provozu po dokončení stavby, postupuje zhotovitel podle ustanovení dohodnutých ve smlouvě o dílo a o výsledku zkušebního provozu se sepíše zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Zkušební provoz je počáteční fáze provozu stavby či zařízení. Obvykle probíhá podle tzv. náběhové křivky; tímto způsobem se naplňují cíle celého projektu. Zkušební provoz spojuje komplexní vyzkoušení, které je zpravidla zahájením užívání stavby, s celkovým vyhodnocením splnění cílů projektu. O tom zda je zkušební provoz nutný, rozhodují zpravidla technická hlediska budoucího užívání stavby.

Zkušební provoz obvykle slouží:

 • dodavatelům technologických zařízení staveb a vyšším dodavatelům k seřízení jejich dodávek

 • uživatelům staveb k záběhu obsluhy na běžné provozní podmínky a na podmínky řízení provozu

 • smluvním partnerům k průkaznému doložení zaručených parametrů dodávek, pokud nebyly prokázány dříve.

Zahájením zkušebního provozu obvykle začíná běžet záruční lhůta, pokud ve smlouvě nebylo sjednáno jinak.

Zkušební provoz vede obvykle uživatel na převzatém díle; tj. zkušební provoz probíhá v odpovědnosti objednatele. Vyšší dodavatelé stavby jsou obvykle smluvně zavázáni poskytovat po určitou dobu součinnost a řídit zkušební provoz. Současně musí být zajištěno případné seřízení dodávky a to i za podmínek určitého přechodného nebo krátkodobého přerušení užívání díla. Všechny tyto partnerské vztahy a podmínky musí být zahrnuty v dokumentaci stavby a popř. také ve smlouvě o dílo.

Doba a podmínky zkušebního provozu jsou obvykle stanoveny projektem organizace výstavby, který je průběžně aktualizován. Osoba odpovědná za řízení zkušebního provozu je povinna jej řídit v souladu s příslušnou dokumentací. Objednatel je zodpovědný za vytvoření podmínek nutných pro provozování, zejména pokud jde o vstupní materiály, dodávku energie, odsun výstupů a úpravu okolního prostředí.

V příslušné smlouvě je nutné stanovit zejména:

 • odpovědnost za vedení zkušebního provozu a jeho vztah ke splnění smluvních závazků

 • rozsah, obsah a způsob zajištění součinnosti ostatních účastníků smlouvy, délku zkušebního provozu a délku příslušných součinností

 • vztah zkušebního provozu ke sjednaným garančním zkouškám a ke sjednané záruční lhůtě

 • podmínky a odpovědnosti při přerušení zkušebního provozu

 • způsob provádění společné kontroly zkušebního provozu a oboustranně odsouhlasených zápisů

 • časový plán zkušebního provozu

 • náklady na zkušební provoz a způsob jejich pokrytí.

Podrobnosti technického a organizačního zabezpečení zkušebního provozu mohou být ve smlouvě sjednány nejpozději ve stanovené lhůtě před jeho zahájením.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Garanční zkoušky

Garanční zkouška je označení pro smluvně sjednanou dobu provozu, (často zkušebního provozu), která je výslovně za garanční zkoušku prohlášena. V této době musí zařízení, jež je předmětem dodávky popř. její ucelené části, pracovat bezvadně bez jiných než údržbářských zásahů. V průběhu garanční zkoušky dodavatel prokazuje, že zařízení dosahuje ve smlouvě sjednaných parametrů. Garanční zkoušky se sjednávají v případech kdy kvalitu a parametry dodávky nelze posoudit jinak.

Garanční zkoušky se obvykle provádějí v co nejkratší době od uvedení zařízení do provozu, tj. po době, kterou potřebuje dodavatel na provozní seřízení své dodávky. Pokud je sjednán zkušební provoz, pak je obvyklé provést garanční zkoušky co nejdříve, ještě během zkušebního provozu.

Parametry, které mají garanční zkoušky prokázat, mají být přesně stanoveny v příslušné smlouvě, stejně jako rozsah, obsah, způsob a podmínky provedení garančních zkoušek.

Obdobně je nutné přímo v příslušné smlouvě dohodnout zejména:

 • způsob a vedení provozu během garančních zkoušek a přesně stanovené odpovědnosti

 • důsledky neúspěšných garančních zkoušek a důvody, které jsou a které nejsou na straně dodavatele a možnosti jejich opakování

 • zásady společných měření a společných kontrol průběhu garančních zkoušek

 • vztah garančních zkoušek ke splnění dodávky

Pouze podrobné technické a organizační podmínky provedení garančních zkoušek se musí předem dojednat ve zpracovaném scénáři nejméně jeden měsíc před jejich zahájením.

Odevzdání a převzetí stavby

Dokončené stavební práce, stavební objekty, stavby vyžadují samostatné odevzdání zhotovitelem a převzetí objednatelem v rozsahu a termínech dohodnutých ve smlouvě o dílo. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané době a objednatel je povinen provedené dílo převzít a sepsat o tom protokol nebo zápis.

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v dohodnutém místě. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v průběhu jeho provádění a zhotovitel je povinen včas objednatele pozvat k provedení kontroly.

Předmětem přejímky je převzetí prací z hlediska:

 • kvality provedení,

 • dodržení smluvního termínu,

 • ceny prací

 • a ostatních smluvních podmínek stanovených smlouvou o dílo.

Prověrka jakosti stavebních prací před převzetím stavby objednatelem

Obvykle se provádí nejpozději 5 dnů před přejímacím řízením, přičemž předmětem kontroly je:

 1. Projektová dokumentace
  1. Seznam odchylek od ověřené projektové dokumentace
  2. Výkresy ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby
  3. Stavební deníky
 2. Stavba – kvalita provedených prací
  1. Věcná kontrola provedených prací podle zakázky
  2. Soupis vad a nedodělků
 3. Dokladová část
  1. Smlouvy se všemi dodavateli
  2. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a revizí
  3. Zpráva o zkušebním provozu
  4. Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
 4. Závěrečné zhodnocení
  1. Zhodnocení připravenosti stavby k převzetí
  2. Podpisy účastníků prověrky

Účastníci přejímacího řízení

Účastníci přejímacího řízení jsou určeni příslušnými smluvními vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem. Pro přejímku kvality provedení se doporučuje využít odborníků s praxí v provádění stavebně technických prací. Při přejímce se využijí jejich odborné znalosti a kvalifikace.

Doklady zhotovitele pro přejímací řízení

K přejímacímu řízení by měl zhotovitel pro objednatele připravit doklady obdobně, jako je bude muset připravit stavebník (objednatel) buď k oznámení o užívání stavby (Příloha č 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.), nebo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (Příloha č 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.):

 • popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby

 • výkresy ověřené projektové dokumentace upravené dle skutečného provedení zakázky,

 • souhrnná dokumentace geodetických prací

 • geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury

 • zápisy o výsledcích předepsaných zkoušek a revizí (zejména revizní zprávy o elektroinstalacích, tlakové zkoušky trubních rozvodů, osvědčení o průchodnosti komínů, revize kotelen otopných soustav, výtahů atp.),

 • doklad o výsledku zkušebního provozu, pokud byl prováděn,

 • doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona)

 • jiné doklady stanovené ve stavením povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením

Další doklady:

 • jestliže to bylo dohodnuto ve smlouvě o dílo, pak také prováděcí dokumentaci, (tj. dokumentaci neověřenou stavebním úřadem), upravenou podle skutečného provedení

 • stavební deník

 • zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu výstavby,

 • podklady pro finanční vypořádání obchodního případu.

Termín odevzdání

Termín odevzdání je rozhodující pro zahájení záruční doby za provedené práce. Záruční doba začíná běžet předáním díla. Záruční dobu lze dle dohody prodloužit smluvním ujednáním zakotveným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla.

Doporučuje se pro dílčí termíny odevzdávání vypracovat časový plán postupu (harmonogram) při předávání a převzetí díla. Zahájení přejímky je iniciováno výzvou zhotovitele k odevzdání a převzetí stavby. Před smluvním termínem přejímky se provede:

 • kontrola předaných dokladů zhotovitelem

 • prověrka jakosti stavebních prací

 • písemné oznámení zhotoviteli dne, hodiny a místa přejímky.

Vlastní přejímka je založena na důsledné prohlídce stavby přejímací komisí, jestliže byla jmenována objednatelem, za účasti zástupců zhotovitele. Součástí přejímky je protokol

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: