dnes je 29.6.2022

Input:

Přezkum závazných stanovisek podle právní úpravy účinné od 1.1.2018

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.21
Přezkum závazných stanovisek podle právní úpravy účinné od 1.1.2018

Mgr. Martina Pavelková

Závazná stanoviska jako podkladové akty pro vydání rozhodnutí upravuje obecně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v ust. § 149. V řízeních a jiných postupech dle stavebního zákona se jedná o nejčastější formu uplatňování pravomoci dotčených orgánů. Přezkum těchto závazných stanovisek upravoval až do 31. 12. 2017 výlučně správní řád, a to v ust. § 149 odst. 5 a odst. 6. Podle těchto ustanovení je závazné stanovisko možné posoudit nadřízeným dotčeným orgánem přednostně v odvolacím řízení, a to z hlediska jeho správnosti i zákonnosti. Výsledkem tohoto postupu v odvolacím řízení může být potvrzení nebo změna závazného stanoviska s tím, že výsledným úkonem nadřízeného dotčeného orgánu bude opět závazné stanovisko. V odst. 6 je pak upraven přezkum závazného stanoviska, jehož výsledkem může být zrušení nebo změna závazného stanoviska, které nadřízený dotčený orgán shledá v rozporu s právními předpisy. Správní řád s tímto postupem počítá v zásadě mimo odvolací řízení, tzn. před zahájením anebo po pravomocném ukončení řízení, jehož má být závazné stanovisko podkladem. Jak ovšem dovozuje praxe, vyloučen tento postup není ani v rámci odvolacího řízení, a to pokud trpí odvoláním napadené stanovisko natolik zásadními vadami, pro které jej nelze potvrdit ani změnit postupem podle odst. 5.

Poslední velkou novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. došlo v důsledku pozměňovacího návrhu k vložení speciální úpravy přezkumu závazných stanovisek mezi ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb. V ust. § 4 odst. 9 je řečeno, že nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu. Předně je nutno konstatovat, že odkaz na ust. § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. je legislativní nedůsledností zákonodárce, který nereflektoval, že toutéž novelou je toto ustanovení přečíslováno na odst. 5. Pomineme-li však tento lapsus, vyvstává mnohem zásadnější otázka, a sice zda je právní úprava zákona č. 183/2006 Sb. ust. § 4 odst. 9 speciální vůči zákonu č. 500/2004 Sb. ust. § 149 odst. 5 i 6 nebo pouze jednomu z nich. Názory na tuto problematiku jsou různé. Např. prof. Průcha (srov. PRŮCHA, P. Ještě ke správnímu přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro potřeby a postupy podle stavebního zákona. Bulletin Stavební právo, č. 4/2018) ve svém článku uvedl, že dle jeho názoru je úprava obsažená se stavebním zákoně speciální vůči ust. § 149 odst. 5 i 6

Nahrávám...
Nahrávám...