dnes je 23.2.2024

Input:

Přípojky a vnitřní rozvody vody a kanalizace

15.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5
Přípojky a vnitřní rozvody vody a kanalizace

Ing. Bohumír Číhal

V předchozích kapitolách jsme se podrobně seznámili, mimo jiné, s problematikou vodovodních a kanalizačních přípojek a s povinnostmi při jejich budování a provozování. Věnovali jsme se též podrobně postupu v případech rozdělení vlastnictví k pozemkům nebo stavbám připojeným na vodovod nebo kanalizaci a v případech tzv. "sdružených přípojek".

V této kapitole, po nezbytném stručném shrnutí potřebných základních informací, uvádíme typické případy řešení dělení vedení sloužícího k zásobování vodou a jejího odvádění na přípojky a vnitřní rozvody s určením příslušných základních povinností – pro větší vypovídací schopnost – v grafické podobě.

Přípojky

Ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích zahrnují kromě jejich vymezení též úpravu vlastnických vztahů a s tím souvisejících povinností. Přípojky se již nedělí na veřejnou a domovní část. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu zrušila povinné (zpravidla bezplatné) předávání veřejné části přípojek vlastníkovi vodovodu.

Vlastník přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Přípojkou nejsou potrubí, která nejsou napojena do vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu (jsou napojena např. ke studni, do domovní ČOV nebo k žumpě).

Charakteristika

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru; není -li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vnitřní kanalizace

Upřesnění pojmu vnitřní kanalizace obsahuje ustanovení § 2 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení je vnitřní kanalizace potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky.

Opravy a údržba ve veřejných prostranstvích

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních

Nahrávám...
Nahrávám...