dnes je 3.2.2023

Input:

Připravovaná novela stavebního zákona – nejvýznamnější změny souvisejících zákonů

19.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsáhlá připravovaná novela stavebního zákona, která by měla nabýt účinnosti na přelomu roku 2016 a 2017 se dotýká všech částí stavebního zákona, z nichž většinu mění významným způsobem. Společně s novelou stavebního zákona je navržena změna více než třiceti právních předpisů. Většina změn ostatních právních předpisů reaguje na nové druhy povolovacích řízení a podle toho upravuje terminologii (viz např. koordinované řízení), některé z nich jsou však svým rozsahem významnější. Cílem tohoto textu je představit ty nejdůležitější z nich.

Poměrně významná úprava je navrhovaná u zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). Upřesněno má být ve vztahu k procesům dle stavebního zákona povolování kácení dřevin, jehož procesní právní úprava byla až dosud spíše vágní a mnohokrát dotvářená judikaturou i metodickou činností. Navrhovaná změna staví najisto, že ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení (nebo v koordinovaném řízení) je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Následující rozhodnutí stavebního úřadu, pro jehož výrok je stanovisko závazné, nahrazuje rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Další změny jsou v zákoně o ochraně přírody a krajiny navrženy v části upravující hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000), které dávají posuzování vlivů na NATURU 2000 do procesních souvislostí s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Upraveno má být předkládání a následné posuzování záměrů a koncepcí ve variantách a ukládání kompenzačních opatření v případě koncepcí, u kterých novela upřesňuje, že musí být zajištěny před realizací záměru. Upřesnění je navrhováno také v případě úpravy biologických průzkumů.

Dalším předpisem, jehož navržené úpravy nejsou pouze legislativně technického charakteru je rovněž zákon z oblasti ochrany životního prostředí, a to již zmíněný zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Hned v ust. § 3 přidává novela do základních pojmů mezi záměry podle zákona o posuzování vlivů také ty stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného dle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a současně je u těchto záměrů v ust. § 4 stanoveno, že jsou předmětem posuzování podle tohoto zákona. U záměrů, u kterých nebyl zjištěn negativní vliv na NATURU 2000, a které nepodléhají přeshraničnímu posuzování, postačí namísto oznámení předložení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, jinak se dokumentace zpracovává až po oznámení. V případě záměrů, u nichž hrozí významný vliv na NATURU 2000, musí být naopak vždy zpracováno ještě posouzení vlivů na NATURU k tomu autorizovanou osobou.

Nahrávám...
Nahrávám...