dnes je 22.4.2024

Input:

Připravovaná novela zákona o vodách

7.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení projednávána poměrně významná novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jejímž hlavním cílem je dle důvodové zprávy zlepšení motivační a fiskální funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod. Již z tohoto deklarovaného poslání připravovaného předpisu je patrné, že se bude týkat především ustanovení o správních poplatcích, a že se dotkne většiny z nás. Předpokládaná účinnost připravované novely je od 1. 1. 2017.

Jedním z nejvýznamnějších problémů řešených novelou je výše poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, u kterých je předpokládáno jejich postupné navýšení tak, aby se zlepšila jejich fiskální i ekonomicky motivační funkce. Navržena je novelizace sazby a limitů poplatků s tím, že by bylo rozlišováno, zda se jedná o odpadní vody čištěné či nečištěné. V současné době je sazba poplatku nastavena na 0,1 Kč za 1 m³ vypouštěných odpadních vod. V roce 2017 by měla výše této sazby pro čištěné odpadní vody odpovídat částce 0,5 Kč/m³, v roce 2018 částce 0,7 Kč/m³ a v roce 2019 částce 1 Kč/m³. Poplatek za vypouštění nečištěných odpadních vod by v dalších letech rostl více, tzn. že v roce 2020 by byl stanoven ve výši 3 Kč/m³, v roce 2021 ve výši 5 Kč/m³, a konečně v roce 2023 ve výši 10 Kč/m³. Tímto má dojít k motivaci ke zřizování čističek odpadních vod. Současně je navrhováno snížení limitu vypouštěných odpadních vod, od kterého podléhá vypouštění platbě uvedených poplatků z původních 100 000 m³ vypuštěných odpadních vod za rok na 50 000 m³/rok.

Kromě uvedeného je novelou navrženo také zpřísnění hmotnostních a koncentračních limitů zpoplatnění znečištění vypouštěných odpadních vod, a stejně tak i navýšení poplatků za tato znečištění, a to při znečistění celkovým fosforem, amoniakálním dusíkem, celkovým dusíkem a halogenovými organickými látkami. Pro tyto ukazatele mají být limity zpoplatnění zpřísněny a sazby poplatků zvýšeny, neboť bylo zjištěno, že znečištění těmito látkami má na celkový stav vodních útvarů rozhodující vliv. Sazby jsou nastaveny tak, aby svou výší převyšovaly náklady na zamezení tohoto znečišťování. Upraveny (sjednoceny) mají být také sazby poplatků za znečištění dichromanem draselným.

Co se týče administrativní zátěže spojené s platbou uvedených poplatků, ta má být snížena na straně znečišťovatelů. Tito již nově nebudou muset podávat poplatkové hlášení, a tady ani hradit zálohy na poplatky. Poplatková agenda jako taková by pak po novele přešla z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí ČR, a byla by prováděna dle daňového řádu, včetně kontrol. Celním úřadům by kompetence v oblasti výběru a vymáhání poplatků zůstala.

Další změny přináší připravovaná novela v oblasti poplatků za odběr podzemních vod. Za problematickou byla totiž označena situace, kdy poplatky za odběr povrchových vod v důsledku jiného způsobu jejich stanovení svou výší výrazně převyšují poplatky za odběr vod podzemních (2 Kč/m3 pro zásobování pitnou vodou, nebo 3 Kč/m3 pro ostatní použití). Proto novela navrhuje sjednocení

Nahrávám...
Nahrávám...