dnes je 1.3.2024

Input:

Procesní úprava výjimek z obecných požadavků na výstavbu

13.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné požadavky na výstavbu jsou jako pojem definovány v ust. § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona jako obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem („bezbariérové užívání stavby“).

Tyto požadavky jsou promítnuty v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu, jako je vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 398/2009 Sb. Stavební zákon dále stanoví v ust. § 169 obecnou povinnost tyto požadavky respektovat při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb. Dle tohoto ustanovení lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit výjimku pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

O výjimce z obecných požadavků rozhoduje na žádost stavební úřad ve zvláštním řízení, které může vést samostatně nebo jej spojí s řízením jiným (územním, stavebním nebo řízením o jiné výjimce…) a vede tedy společné řízení dle ust. § 140 správního řádu. V některých případech, pokud není řízení o udělení výjimky spojeno s řízením ve věci, může být podání žádosti o udělení výjimky důvodem pro přerušení řízení ve věci. Bez pravomocného povolení výjimky, je-li řízení o výjimce vedeno samostatně, nelze meritorní žádosti vyhovět. Otázka účastenství v řízení se posuzuje u spojených řízení tak, jako by řízení probíhala samostatně. Příslušným k rozhodnutí o udělení výjimky je správní orgán příslušný rozhodnout ve věci, tedy ve většině případu stavební úřad. Pro udělení výjimky (na které však není právní nárok) musí být splněny všechny výše uvedené předpoklady současně, tzn., že splnění všech výše uvedených předpokladů posuzuje stavební úřad ve vztahu ke každému konkrétnímu případu, kdy je o udělení výjimky požádáno, individuálně. Podkladem rozhodnutí o žádosti o udělení výjimky jsou mimo jiné také závazná stanoviska těch dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy, jichž se může týkat odchylné řešení.

Co se týče vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ta upravuje možnost udělování výjimek ve svém ust. § 26. Podle toho lze udělit výjimky z požadavků zakotvených v ustanovení §

Nahrávám...
Nahrávám...