dnes je 1.3.2024

Input:

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.6
Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Martin Šturma – Igor Lüftner

Druhy prohlídek

Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací

Kontrola skutečného stavu konstrukce se provede podle dokumentace, která předtím byla zkontrolována, zda je správná a úplná. Kontroluje se zejména geometrický tvar, poloha a úplnost konstrukce, dimenze, detaily a působící stálé zatížení. Nejsou-li z výrobně technické dokumentace dostatečně zřejmé mechanické vlastnosti použitého materiálu, provede se i ověření těchto vlastností. Dále se konstrukce kontroluje z hledisek kritérií použitelnosti, příslušenství a bezpečnostních prvků (schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, vedení pro zachycovače pádu apod.) a soulad protikorozní ochrany s dokumentací. U konstrukcí s omezenou životností, nebo s prvky s omezenou životností, se provede kontrola, zda konstrukce nebo její prvky již nedosáhly deklarované životnosti.

Výchozí prohlídka

Výchozí prohlídka se provede v rámci přejímky nové konstrukce od výrobce nebo u starších konstrukcí, kde není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje žádná provozní dokumentace. Výchozí prohlídka zahrnuje kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace a kontrolu souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací.

Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, úplnost konstrukce, kvalita svarů a šroubových, nýtových a čepových spojů a protikorozní ochrana. Prohlídka zahrnuje i kontrolu těsnosti vnitřních uzavřených prostor konstrukce, pokud je předepsána v projektu nebo v předpisu pro kontrolu a údržbu. V rámci prohlídky se zaměří geometrický tvar konstrukce. U konstrukcí s předpjatými prvky se provede výchozí měření předpětí. U prvků, u kterých je to technicky možné, se provede výchozí měření opakovatelné v budoucnu (např. frekvenční metoda měření předpětí v lanech a táhlech). Prohlídka dále zahrnuje kontroly požadované v projektové dokumentaci, případně předpisem pro kontrolu a údržbu.

Výchozí prohlídka je podmíněna výkresovou dokumentací konstrukcí, kterou si je vlastník povinen zajistit dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Výchozí prohlídku provádí statik, který také společně s projektantem smí výkresovou dokumentaci včetně všech zkoušek dodat. Jestliže statik při provádění výchozí prohlídky nalezne neshody, následuje prohlídka podrobná, kde se již dělají statické a dynamické zkoušky, používá se ultrazvuk a někdy je nutné provést zkoušku svarů rentgenem.

Běžná prohlídka

V rámci běžné prohlídky se provede kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací v návaznosti na výchozí prohlídku. Při této kontrole se nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně, případně za použití jednoduchých nástrojů. Provede se také kontrola použitelnosti.

Kontroluje se:

  • zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu; v případě pochybností se zaměří geometrický tvar konstrukce a výsledky se porovnají se zaměřením v rámci výchozí prohlídky a/nebo se provede měření dynamické odezvy konstrukce;

  • kotvení konstrukce;

  • zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce;

  • vizuálně se kontrolují šroubové, čepové, nýtové a svarové spoje;

  • stav protikorozní ochrany;

  • zda nedošlo k významnému koroznímu poškození konstrukce;

  • u dynamicky namáhaných konstrukcí se kontroluje, zde nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provede vizuálně, v případě potřeby defektoskopicky;

  • u dynamicky namáhaných konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a komínů a stožárů třídy spolehlivosti 3 se provede defektoskopická kontrola svarů a detailů vždy, v rozsahu upřesněném předpisem pro kontrolu a údržbu, pokud je v něm požadována.

Podrobná prohlídka

Tato prohlídka zahrnuje všechny úkony jako běžná prohlídka, ale navíc se ještě provede kontrola úplnosti a správnosti dokumentace, zaměření geometrického tvaru konstrukce a změření případných korozních úbytků. Dále se u dynamicky namáhaných konstrukcí ještě provádí defektoskopická kontrola svarů a detailů určených v předpisu pro kontrolu a údržbu nebo doporučených při statickém přepočtu nebo posudku.

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provede v případě závažných zjištění při pravidelné (běžné a podrobné) prohlídce, případně po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce. Jedná se zejména o požár nebo výbuch ovlivňující vlastnosti ocelové konstrukce, úder blesku, pád břemena na konstrukci, náraz dopravního prostředku, poškození vandaly, teroristický čin, povodeň nebo zaplavení, lavina, sesuv, přetížení sněhem nebo ledem, technické nebo přírodní seizmické události, pokles v důsledku důlní činností, krasových jevů apod.

U vysokých a/nebo štíhlých konstrukcí se provede po mimořádném zatížení větrem a při zjištění rezonančního kmitání nebo jiných jevů aerodynamické či aeroelastické nestability. Rozsah mimořádné prohlídky se určí v zápisu o provedení pravidelné prohlídky, případně podle rozsahu a povahy mimořádné události.

Prohlídka použitelnosti

Jedná se o prohlídku konstrukcí související s jejich provozem, kontrolu deformací, kmitání, prohlídku příslušenství a bezpečnostních prvků (tribuny, schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, vedení pro zachycovače pádu apod.).

Speciální druhy kontrol a zkoušek

U některých konstrukcí se předepisují speciální druhy kontrol. Zpravidla jsou podrobně popsány v předpisu pro kontrolu a údržbu.

Statická zatěžovací zkouška se provede v souladu s požadavky uvedenými v dokumentaci nebo navrženými na základě skutečností zjištěných při prohlídkách.

Dynamická zatěžovací zkouška se provede v souladu s požadavky uvedenými v dokumentaci nebo navrženými na základě skutečností zjištěných při prohlídkách.

Dlouhodobé sledování konstrukce, jako monitoring změny tvaru konstrukce, napjatosti, rozkmitů napětí, kmitání apod., prováděné v souladu s požadavky navrženými v dokumentaci, uvedené v projektové dokumentaci, předpisu pro kontrolu a údržbu nebo navržené na základě skutečností zjištěných při prohlídkách.

U pohyblivých tribun se kontrolují mechanismy a zařízení umožňující pohyb a zajištění tribun. Dále se provedou stejné kontroly jako u konstrukcí dynamicky namáhaných.

U konstrukcí s pohyblivými částmi (posuvné střechy, pódia, membrány apod.) se mají kontrolovat mechanické části a strojní zařízení v návaznosti na ocelovou konstrukci. Strojní zařízení mají mít zvláštní předpis pro kontrolu a údržbu a provozní řád.

U konstrukcí stožárů a stožárových nástaveb na budovách nesoucích technologické prvky (vysílací antény, napáječe apod.) se mají kontrolovat pomocné prvky pro uchycení technologických prvků na nosnou konstrukci.

U konstrukcí stožárových nástaveb na budovách je součástí kontroly i nosná část stavby, do které je konstrukce stožárové nástavby kotvena.

U kotvených stožárů se má pravidelně kontrolovat a upravovat svislost a přímost tělesa stožáru. Při tom se má kontrolovat a upravovat předpětí kotevních lan. Doporučený interval pro tento druh kontrol je 5 let.

U konstrukcí s tlumiči kmitů se musí pravidelně kontrolovat jejich stav, funkčnost a účinnost.

U konstrukcí s předpjatými táhly a lany se kontroluje předpětí (frekvenční metodou, dynamometry, apod.). Naměřené parametry se srovnávají s hodnotami zjištěnými při výchozí kontrole případně s uvážením vlivu reologie.

U konstrukcí s uzavřenými dutinami se kontroluje těsnost dutin a/nebo korozní stav v nich, pokud je požadována v předpisu pro kontrolu a údržbu nebo v projektové dokumentaci a pokud to konstrukční řešení umožňuje.

U konstrukcí s jeřáby se má pravidelně kontrolovat, zda nedochází k nadměrnému opotřebení jeřábových kolejnic, nákolků jeřábových kol, poškození šroubových spojů drah a upevňovadel kolejnic a k výskytu trhlin.

Jsou-li součástí ocelové konstrukce další nekovové části, jako ložiska, izolátory, kompozitní prvky membrány apod., má se kontrolovat v rámci kontroly ocelové konstrukce podle příslušného speciálního technického předpisu (např. stavební ložiska podle norem řady ČSN EN 1337 atd.).

Způsobilost

Nahrávám...
Nahrávám...