dnes je 18.2.2019
Input:

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.6
Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Martin Šturma – Igor Lüftner

Druhy prohlídek

Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací

Kontrola skutečného stavu konstrukce se provede podle dokumentace, která předtím byla zkontrolována, zda je správná a úplná. Kontroluje se zejména geometrický tvar, poloha a úplnost konstrukce, dimenze, detaily a působící stálé zatížení. Nejsou-li z výrobně technické dokumentace dostatečně zřejmé mechanické vlastnosti použitého materiálu, provede se i ověření těchto vlastností. Dále se konstrukce kontroluje z hledisek kritérií použitelnosti, příslušenství a bezpečnostních prvků (schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, vedení pro zachycovače pádu apod.) a soulad protikorozní ochrany s dokumentací. U konstrukcí s omezenou životností, nebo s prvky s omezenou životností, se provede kontrola, zda konstrukce nebo její prvky již nedosáhly deklarované životnosti.

Výchozí prohlídka

Výchozí prohlídka se provede v rámci přejímky nové konstrukce od výrobce nebo u starších konstrukcí, kde není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje žádná provozní dokumentace. Výchozí prohlídka zahrnuje kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace a kontrolu souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací.

Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, úplnost konstrukce, kvalita svarů a šroubových, nýtových a čepových spojů a protikorozní ochrana. Prohlídka zahrnuje i kontrolu těsnosti vnitřních uzavřených prostor konstrukce, pokud je předepsána v projektu nebo v předpisu pro kontrolu a údržbu. V rámci prohlídky se zaměří geometrický tvar konstrukce. U konstrukcí s předpjatými prvky se provede výchozí měření předpětí. U prvků, u kterých je to technicky možné, se provede výchozí měření opakovatelné v budoucnu (např. frekvenční metoda měření předpětí v lanech a táhlech). Prohlídka dále zahrnuje kontroly požadované v projektové dokumentaci, případně předpisem pro kontrolu a údržbu.

Výchozí prohlídka je podmíněna výkresovou dokumentací konstrukcí, kterou si je vlastník povinen zajistit dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Výchozí prohlídku provádí statik, který také společně s projektantem smí výkresovou dokumentaci včetně všech zkoušek dodat. Jestliže statik při provádění výchozí prohlídky nalezne neshody, následuje prohlídka podrobná, kde se již dělají statické a dynamické zkoušky, používá se ultrazvuk a někdy je nutné provést zkoušku svarů rentgenem.

Běžná prohlídka

V rámci běžné prohlídky se provede kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací v návaznosti na výchozí prohlídku. Při této kontrole se nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně, případně za použití jednoduchých nástrojů. Provede se také kontrola použitelnosti.

Kontroluje se:

- zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu; v případě pochybností se zaměří geometrický tvar konstrukce a výsledky se porovnají se zaměřením v rámci výchozí prohlídky a/nebo se provede měření dynamické odezvy konstrukce;

 • kotvení konstrukce;

 • zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce;

 • vizuálně se kontrolují šroubové, čepové, nýtové a svarové spoje;

 • stav protikorozní ochrany;

 • zda nedošlo k významnému koroznímu poškození konstrukce;

 • u dynamicky namáhaných konstrukcí se kontroluje, zde nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provede vizuálně, v případě potřeby defektoskopicky;

 • u dynamicky namáhaných konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a komínů a stožárů třídy spolehlivosti 3 se provede defektoskopická kontrola svarů a detailů vždy, v rozsahu upřesněném předpisem pro kontrolu a údržbu, pokud je v něm požadována.

Podrobná prohlídka

Tato prohlídka zahrnuje všechny úkony jako běžná prohlídka, ale navíc se ještě provede kontrola úplnosti a správnosti dokumentace, zaměření geometrického tvaru konstrukce a změření případných korozních úbytků. Dále se u dynamicky namáhaných konstrukcí ještě provádí defektoskopická kontrola svarů a detailů určených v předpisu pro kontrolu a údržbu nebo doporučených při statickém přepočtu nebo posudku.

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provede v případě závažných zjištění při pravidelné (běžné a podrobné) prohlídce, případně po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce. Jedná se zejména o požár nebo výbuch ovlivňující vlastnosti ocelové konstrukce, úder blesku, pád břemena na konstrukci, náraz dopravního prostředku, poškození vandaly, teroristický čin, povodeň nebo zaplavení, lavina, sesuv, přetížení sněhem nebo ledem, technické nebo přírodní seizmické události, pokles v důsledku důlní činností, krasových jevů apod.

U vysokých a/nebo štíhlých konstrukcí se provede po mimořádném zatížení větrem a při zjištění rezonančního kmitání nebo jiných jevů aerodynamické či aeroelastické nestability. Rozsah mimořádné prohlídky se určí v zápisu o provedení pravidelné prohlídky, případně podle rozsahu a povahy mimořádné události.

Prohlídka použitelnosti

Jedná se o prohlídku konstrukcí související s jejich provozem, kontrolu deformací, kmitání, prohlídku příslušenství a bezpečnostních prvků (tribuny, schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, vedení pro zachycovače pádu apod.).

Speciální druhy kontrol a zkoušek

U některých konstrukcí se předepisují speciální druhy kontrol. Zpravidla jsou podrobně popsány v předpisu pro kontrolu a údržbu.

Statická zatěžovací zkouška se provede v souladu s požadavky uvedenými v dokumentaci nebo navrženými na základě skutečností zjištěných při prohlídkách.

Dynamická zatěžovací zkouška se provede v souladu s požadavky uvedenými v dokumentaci nebo navrženými na základě skutečností zjištěných při prohlídkách.

Dlouhodobé sledování konstrukce, jako monitoring změny tvaru konstrukce, napjatosti, rozkmitů napětí, kmitání apod., prováděné v souladu s požadavky navrženými v dokumentaci, uvedené v projektové dokumentaci, předpisu pro kontrolu a údržbu nebo navržené na základě skutečností zjištěných při prohlídkách.

U pohyblivých tribun se kontrolují mechanismy a zařízení umožňující pohyb a zajištění tribun. Dále se provedou stejné kontroly jako u konstrukcí dynamicky namáhaných.

U konstrukcí s pohyblivými částmi (posuvné střechy, pódia, membrány apod.) se mají kontrolovat mechanické části a strojní zařízení v návaznosti na ocelovou konstrukci. Strojní zařízení mají mít zvláštní předpis pro kontrolu a údržbu a provozní řád.

U konstrukcí stožárů a stožárových nástaveb na budovách nesoucích technologické prvky (vysílací antény, napáječe apod.) se mají kontrolovat pomocné prvky pro uchycení technologických prvků na nosnou konstrukci.

U konstrukcí stožárových nástaveb na budovách je součástí kontroly i nosná část stavby, do které je konstrukce stožárové nástavby kotvena.

U kotvených stožárů se má pravidelně kontrolovat a upravovat svislost a přímost tělesa stožáru. Při tom se má kontrolovat a upravovat předpětí kotevních lan. Doporučený interval pro tento druh kontrol je 5 let.

U konstrukcí s tlumiči kmitů se musí pravidelně kontrolovat jejich stav, funkčnost a účinnost.

U konstrukcí s předpjatými táhly a lany se kontroluje předpětí (frekvenční metodou, dynamometry, apod.). Naměřené parametry se srovnávají s hodnotami zjištěnými při výchozí kontrole případně s uvážením vlivu reologie.

U konstrukcí s uzavřenými dutinami se kontroluje těsnost dutin a/nebo korozní stav v nich, pokud je požadována v předpisu pro kontrolu a údržbu nebo v projektové dokumentaci a pokud to konstrukční řešení umožňuje.

U konstrukcí s jeřáby se má pravidelně kontrolovat, zda nedochází k nadměrnému opotřebení jeřábových kolejnic, nákolků jeřábových kol, poškození šroubových spojů drah a upevňovadel kolejnic a k výskytu trhlin.

Jsou-li součástí ocelové konstrukce další nekovové části, jako ložiska, izolátory, kompozitní prvky membrány apod., má se kontrolovat v rámci kontroly ocelové konstrukce podle příslušného speciálního technického předpisu (např. stavební ložiska podle norem řady ČSN EN 1337 atd.).

Způsobilost k provádění prohlídek

Podle

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz