dnes je 19.6.2024

Input:

Vzorové dokumenty

30.6.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.2.1
Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

VZOR Č. 1 SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

stáhnout vzor

Číslo smlouvy zadavatele AD:

Číslo smlouvy AD:

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, a zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Zadavatel

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Jehož jménem jedná: Ing. Jan Kabeláč, ředitel

Za zadavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Vlasta Jírovcová

ve věcech technických: Ing. Jan Bezooký

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha

číslo účtu: 100- 23467875/0200

IČ: 77889988

DIČ: CZ 77889988

Dále jen zadavatel

1.2. Autorský dozor

Projektant, s.r.o.

Karmenská 677/12

140 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jan Kabeláč, jednatel

Za zpracovatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Hodáčová

ve věcech technických: Ing. Jiří Švehla

Registrován u: Krajský soud, Praha

Spisová značka: oddíl C, vložka 7867

Základní kapitál: 23 000 000 Kč

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha

číslo účtu: 345676545/0300

IČ: 89765678

DIČ: CZ 89765678

Dále jen autorský dozor (AD)

Článek 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru pro stavbu silnice I/897 v k.ú. Kabelovice.

Zhotovitelem stavby je Silnice a.s., Jankovcova 67/9, Brno, která uzavřela dne 28. 3. 2007 se zadavatelem smlouvu o dílo na zhotovení stavby silnice I/87 v k.ú. Kabelovice.

Autorský dozor vypracoval projektovou dokumentaci stavby na výstavbu silnice I/87 a tuto dokumentaci odevzdal zadavateli AD pro účely vydání stavebního povolení stavby I/87 a pro účely provádění stavby.

2.1. Rozsah a obsah provádění autorského dozoru

 • prověřovat soulad projektové dokumentace zpracované zhotovitelem jako součást díla s projektem zpracovaným autorským dozorem pro očely stavebního povolení. V rámci této ověřovací povinnosti má autorský dozor právo navrhnout objednateli AD opatření, zjistí-li odchylky projektové dokumentace zhotovitele od projektové dokumentace jím zpracované

 • účastnit se projednání rozpočtových nákladů promítnutých do požadavku na vícepráce zhotovitele

 • na požádání zhotovitele poskytovat nutná vysvětlení k projektové dokumentaci zpracované autorským dozorem

 • schvalovat volbu druhu a barvy povrchu a vnitřních nátěrů nebo jiných povrchů, tvarů, druhů, polohy architektonických prvků

 • účastnit se předání staveniště zhotoviteli

 • zajistit dodržení údajů projektové dokumentace zpracované autorským dozorem s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby

 • posuzovat návrhy zhotovitele na odchylky a změny v projektu zpracovaném zhotovitelem a dávat k nim stanoviska a účastnit se jejich projednání s objednatelem, popřípadě s dotčenými orgány státní správy spolu s objednatelem dávat zhotoviteli souhlas k provedení vyššího množství výrobků a výkonů, než bylo obsaženo v projektové dokumentaci zpracované autorským dozorem

 • sledovat postup provádění díla z hlediska časového plánu obsaženého ve smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem

 • účastnit se odevzdání a převzetí díla

 • účastnit se kolaudačního řízení a poskytovat přitom vysvětlení a spolupráci

Článek 3 Odměna, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena bez DPH: 500 000 Kč

DPH 20 %: 100 000 Kč

Cena s DPH: 600 000 Kč

Slovy: šestset tisíc korun českých

3.2. Způsob určení ceny

Cena je sjednána jako cena obvyklá v místě plnění. Cenová kalkulace, uvedená v příloze č. 1, je nedílnou součástí smlouvy.

3.3. Fakturace

Fakturadaňový doklad – vystavená autorským dozorem, musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktura je splatná do 60 dnů ode dne doručení na adresu:

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Zadavatel AD je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Autorský dozor je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

Za uskutečnění zdanitelného plnění pokládají smluvní strany právní moc kolaudačního rozhodnutí stavby.

Článek 4 Dodací podmínky

4.1. Výchozí podklady

Dokumentace stavby

4.2. Provedení autorského dozoru

Výkon autorského dozoru bude prováděn samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí.

4.3. Místo předání příslušných dokladů

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

4.4. Termín plnění

Autorský dozor bude prováděn v termínu 24. 7. 2010 –30. 11. 2010

4.4.1. Přerušení plnění

Přerušení provádění výkonu autorského dozoru je možné v případech, jestliže:

 • zadavatel AD neposkytl řádně a včas výchozí podklady,

 • nastanou okolnosti vylučující odpovědnost smluvní strany vykonávající autorský dozor.

O dobu trvání těchto okolností se prodlužuje lhůta sjednaná pro dokončení díla.

Článek 5 Záruka za jakost

Výkon autorského dozoru musí být proveden v jakosti podle platných technických norem a předpisů.

Článek 6 Závěrečná ujednání

6.1. Změny a zrušení smlouvy

V případě, že smluvní strana provádějící výkon autorského dozoru z důvodu vyšší moci není schopna osobně

Nahrávám...
Nahrávám...