dnes je 29.6.2022

Input:

Projektování systémové instalace KNX

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5 Projektování systémové instalace KNX

Ing. Josef Kunc

Příprava projektu

KNX, jakožto jediný celosvětově normalizovaný systém pro řízení funkcí v budovách podle norem řad ČSN EN 50090, resp. ČSN ISO/IEC 14543, je komplexním, integrovaným systémem řízení a automatizace provozu všech funkcí potřebných pro zajištění pohodlného a současně co nejúspornějšího provozu malých i velkých objektů bytových i nebytových. Umožňuje pružné a cenově výhodné uspořádání elektrické instalace pro jakýkoli typ budovy. Systém plně odpovídá všem nárokům na elektrické instalace od projektování, přes montáž, uvedení do provozu až po jejich pravidelnou údržbu a případné opravy nebo doplňování o další funkce.

V prvé fázi je projektování systémové instalace KNX prakticky shodné s obvyklými způsoby projektování – je potřebné vytvořit grafický projekt, avšak s využitím grafických symbolů pro přístroje KNX popsaných v části „Linie a liniové segmenty”. Před zahájením projekční přípravy je nutné upřesnit si především:

 • - o jaký druh objektu se jedná,
 • - jakým způsobem bude využíván,
 • - jaké změny (například prostorové, v závislosti na změnách ve způsobu používání) mohou nastat v průběhu využívání objektu,
 • - jaké zvláštní požadavky má investor stavby,
 • - případný limit nákladů.

Systémová instalace vyžaduje systémový přístup ke všem projekčním i montážním činnostem. Co to znamená v praxi?

Nejdříve je nutné specifikovat přehled všech funkčních oblastí, které budou v objektu použity. Jako jejich příklady, bez nároku na úplný výčet, lze uvést:

 • - osvětlování vnitřní i venkovní,
 • - stínění,
 • - vytápění,
 • - ventilace,
 • - klimatizace,
 • - tepelná čerpadla,
 • - zabezpečení objektu,
 • - požární signalizace,
 • - rozmrazování okapů, chodníků apod.,
 • - řízení provozu domácích spotřebičů,
 • - řízení nabíjení akumulátorů elektromobilů,
 • - kamerové systémy,
 • - technika audio a video,
 • - vstupní systémy,
 • - měření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla,
 • - kontrola dodávek i spotřeby elektrické energie z vlastní výroby (větrné či fotovoltaické elektrárny),
 • - optimalizace spotřeby,
 • - vytváření centrálních funkcí, scén a časových programů, včetně programů pro nepřítomnost,
 • - závlahy na zahradě,
 • - hospodaření s odpadní vodou,
 • - vzdálené přístupy,
 • - vizualizace atd.

Jakmile jsou specifikovány všechny funkční oblasti, je možné přikročit k rozhodnutí, jakým způsobem budou funkce realizovány. Pro názornost si přibližme některé z možností, například pro oblast vytápění.

Ve spolupráci s projektantem otopné soustavy je nejdříve potřebné stanovit, zda vytápění bude z lokálního nebo z centrálního zdroje tepla, jaké topné médium bude použito a jakým způsobem bude zprostředkován přenos tepla do jednotlivých částí objektu. Takže při teplovodním centrálním vytápění můžeme použít různé typy radiátorů, konvektorů anebo podlahových otopných systémů. Pro každou místnost je potom potřebné podrobně specifikovat, jakým způsobem bude využívána a podle toho stanovit požadavky na způsob regulace spotřeby tepla. Z toho vyplyne, zda v každé místnosti musí být termostat řízený časovým nebo jiným programem, anebo postačí-li použití obyčejné termostatické hlavice pro trvalé udržování vnitřní teploty na určité úrovni – tento případ by mohl nastat např. v různých na stálou teplotu temperovaných provozních místnostech jen s občasným, krátkodobým pohybem osob – typicky v prostorech umístěných v suterénu.

Po sestavení podrobných popisů všech funkcí, s ohledem na zvláštnosti provozu v jednotlivých místnostech, lze přikročit k rozhodnutí, které z funkcí budou řízeny systémovou instalací a které jinými způsoby a jakým způsobem budou vytvářeny vazby na společný systém vizualizace a ovládání.

Teprve poté je možné přistoupit k detailnímu projektování všech funkcí v objektu. Znamená to tedy, že v této činnosti je zcela nevyhnutelná úzká spolupráce projektantů všech oblastí – je nutné, aby si dohodli styčné body svých projektů. Pro skutečně optimální a komfortní režim provozu objektu je žádoucí, aby všechny funkce a funkční oblasti mohly vzájemně komunikovat. Není důležité, budou-li všechny funkce komplexně řízeny pouze prostředky systémové instalace KNX, anebo zda u některých z nich budou použity samostatné řídicí systémy. Avšak velice důležité je, aby tyto nezávislé řídicí systémy umožňovaly plnohodnotnou výměnu informací se systémovou KNX instalací. Teprve za tohoto předpokladu lze dosáhnout skutečně nejvyššího komfortu a současně i nejvyšších úspor energie během provozu objektu.

KNX systémová elektrická instalace, stejně jako každá jiná elektrická instalace, vyžaduje použití běžných elektrických přístrojů v rozvaděčích, tedy jističů, proudových chráničů, svodičů přepětí apod. Pokud se týče silových obvodů, jsou využívány rovněž shodné silové kabely, je ovšem nutné respektovat pravidla uvedená v kapitole „Zásady pro montáž elektrických přístrojů”. Sdělovací rozvody nemají přímou vazbu na KNX systém. Sběrnici KNX lze také považovat za sdělovací vedení, avšak nelze pro ni použít libovolný typ sdělovacího kabelu – veškeré požadavky jsou uvedeny v kapitole „Sběrnice, připojení KNX přístrojů”. Silové i sdělovací zásuvky jsou běžné, stejně jako v jiných typech instalací – liší se pouze designem zvoleným zákazníkem.

Důležitá je decentralizace rozvaděčů, aby silová přívodní vedení k jednotlivým ovládaným spotřebičům byla co nejkratší. V rozvaděčích budou jističe dimenzované na očekávaná zatížení v jednotlivých samostatně jištěných obvodech, zásuvkové obvody budou rovněž vybaveny proudovými chrániči, přepěťovými ochranami a dalšími nezbytnými přístroji, v souladu s předpisovými normami, například se souborem norem ČSN 33 2000.

Pro snadné projektování, uvádění do provozu i pro diagnostiku při oživování a při vyhledávání závad v systémové instalaci KNX je potřebný vhodný programovací nástroj se strukturou umožňující všechny potřebné činnosti a současně i s jednoduchým způsobem používání. Společné programování všech funkcí v instalaci KNX umožňuje software ETS (Engineering Tool Software – Inženýrský programovací nástroj), který je neustále aktualizován a doplňován o nové funkční možnosti. Každá jeho nová verze vždy umožňuje bezproblémové využívání programů vytvořených v dřívějších verzích. Takto je zabezpečena spolupráce starších konstrukčních verzí přístrojů KNX i s těmi nejnovějšími přístroji, vytvořenými s aplikačními programy již jen pro vyšší verze softwaru ETS. Ve starších instalacích je pak vždy možné přidávat nové funkce s novými přístroji.

Výběr dodavatele a realizátora projektu

Aby elektronický projekt systémové instalace KNX neobsahoval nepostačující nebo nesprávné údaje a aby tedy byl zpracován na skutečně profesionální úrovni, je žádoucí, aby byl zadán takové organizaci, která je držitelem mezinárodně uznávaného a ve všech zemích platného certifikátu Partner KNX. Přehled všech těchto organizací je vždy v aktuální verzi na webových stránkách www.knx.org nebo na www.knx.org/cz. Vzhled těchto stránek se stavem 2017 je na obr. 1. Po otevření uvedené strany volíme příslušný stát, v němž se otevře seznam certifikovaných osob a firem podle

Nahrávám...
Nahrávám...