dnes je 2.12.2023

Input:

Prováděcí dokumentace stavby

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých stupních podrobnosti a s různými obsahovými náležitostmi.

Hovoříme-li o dle stavebního zákona povinně zpracovávaných dokumentacích, lze za základní dokumentace označit dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení, která je o poznání podrobnější. Náležitosti těchto dokumentací stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Ke kolaudaci předloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby pouze v případě, došlo-li při provádění stavby k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci. Povinnost zpracovat podrobnější dokumentaci pro provádění stavby stavební zákon v obecné rovině nestanoví, neboť ve většině případů taková dokumentace nepředstavuje nezbytný podklad pro ověření zákonných požadavků v jednotlivých fázích povolovacích procesů. Povinnost zpracovat tuto dokumentaci stavební úřad může uložit pouze v rámci územního rozhodnutí, a to v případě, vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu. Požadavek na zpracování prováděcí dokumentace může vyplynout také ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vzhledem k tomu, že v rámci územního rozhodování se neřeší provádění

Nahrávám...
Nahrávám...