dnes je 2.2.2023

Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o znalcích

10.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1
Prováděcí předpisy k zákonu o znalcích

Ing. Bohumír Číhal

Vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Účinnost předpisu je od 1. 1. 2021 ve vyhlášeném znění.

Ministerstvo spravedlnosti stanovilo podle ustanovení § 4 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb.

 • Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů (Příloha č. 1),

 • Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti nebo absolvovat specializační studium včetně uvedení toho, o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná (Příloha č. 2).

Podmínkou pro zápis na seznam znalců v oboru Ekonomika v odvětví Oceňování nemovitých věcí je absolvování specializačního studia zaměřeného na oceňování nemovitých věcí v rozsahu nejméně 4 semestrů.

Pro jednotlivá odvětví oboru Projektování je další podmínkou pro zápis na seznam znalců osvědčení vydávané profesní komorou, a to platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., kterou v závislosti na zvolené specializaci vydává buď Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů.

Pro jednotlivá odvětví oboru Stavebnictví je další podmínkou pro zápis na seznam znalců také osvědčení vydávané profesní komorou, a to platná autorizace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 360/1992 Sb., kterou vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném. Účinnost předpisu je od 1. 1. 2021 ve vyhlášeném znění.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle ustanovení § 31 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona č. 254/2019 Sb.

 • výši a způsob určení znalečného,

 • způsob vyúčtování znalečného,

 • rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti.

Ustanovení této vyhlášky o znalci platí shodně pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.

Časová odměna

Znalci náleží za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti odměna ve výši 300 až 450 Kč. Pokud je potřeba méně než jedné hodiny, náleží znalci odměna za celou hodinu. Poslední započatá hodina se započte celá. Pokud je nutné vykonat znaleckou činnost v den pracovního volna, pracovního klidu nebo v noční době, lze zvýšit hranice sazby časové odměny až o 50 %.

Při provádění zkoušky pomocí speciálního zařízení, laboratorního postupu, nebo jiného často se opakujícího jednoduchého úkonu, který spočívá v odborném zjišťování v podstatě stejných či obdobných skutečností, se hranice sazby časové odměny snižují o 20 %.

Při určování výše časové odměny v rámci rozmezí sazby se posuzuje odborná náročnost vyžadovaná k vykonání znalecké činnosti. Hodnotí se zejména

 • povaha a rozsah znalecké činnosti,

 • stupeň odborné kvalifikace potřebné k vykonání znalecké činnosti,

 • zda znalecká činnost spočívala v přezkoumání znaleckého posudku jiného znalce.

Paušální odměna

Seznam úkonů za práci účelně vynaloženou na provedení úkonu, za kterou znalci náleží paušální odměna, a výše paušální odměny za tyto úkony jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce.

Pokud znalec osvědčí okolnosti pro to, aby odměna za úkon nebyla určena jako paušální, nebo pokud tyto okolnosti vyjdou najevo jinak, určí se odměna jako časová.

Společná ustanovení pro určení odměny

Pokud je znalecký posudek mimořádně obtížný, lze odměnu zvýšit až o 20 %. Pokud je nutné urychlené zpracování znaleckého posudku, lze odměnu zvýšit až o 50 %.

Pokud znalec neprovedl znalecký úkon v souladu s požadavky stanovenými v ustanovení § 28 nebo ve stanovené lhůtě, lze odměnu krátit až o 50 %. Pokud jde o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení znaleckého úkonu, lze odměnu krátit o více než 50 % nebo zcela odepřít.

Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času

Znalci a konzultantovi náleží vedle odměny též náhrada

 • hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu,

 • za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.

Náhrada se poskytuje na základě předložených dokladů. Jiné náklady znalce jsou zahrnuty v jeho odměně. Jsou to zejména náklady

 • spojené s povinným pojištěním znalce,

 • s obstaráním odpovídajícího materiálně technického zázemí a přístrojového vybavení,

 • vynaložené na přípravné a administrativní práce,

 • na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 • na úhradu daně kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje znalečné.

Náhrada hotových výdajů

Znalci náleží zejména náhrada věcných nákladů, cestovních výdajů, odměny konzultanta (pokud zadavatel schválil přibrání konzultanta), nákladů spojených s přibráním pracovníků pro pomocné práce, které nejsou administrativními pracemi, soudních a jiných poplatků, poštovného, úhrady telekomunikačních služeb a nákladů na překlady, opisy a fotokopie.

Znalci náleží náhrada cestovních výdajů určená podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady ve výši doložené znalcem. Pokud znalec použije silniční motorové vozidlo bez souhlasu zadavatele, náleží mu náhrada jízdních výdajů ve výši určené pro hromadnou dopravu.

Pokud znalec osvědčí

Nahrávám...
Nahrávám...