dnes je 19.7.2024

Input:

Provoz výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

11.10.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.11.2 Provoz výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Výtahy se smějí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány a musí být udržovány v dobrém provozním stavu v souladu s návodem k používání nebo s ČSN 27 4002. K naplnění prevenční povinnosti (§ 415 občanského zákoníku) uzavírá majitel/provozovatel výtahu smlouvu s jednou servisní firmou na provádění servisu výtahu nejméně v rozsahu výše uvedené normy tak, aby majitel/provozovatel výtahu mohl v rámci své odpovědnosti za náhradu škody vzniklé při škodní události způsobené provozem výtahu odpovídajícím způsobem reagovat na provozní rizika zjištěná a oznámená servisní firmou. Zkoušení nových výtahů před uvedením do provozu se řídí platným technickým předpisem (NV č. 27/2003 Sb.). Pro zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu platí ČSN 27 4007.

Technická dokumentace

K provozu výtahu musí být k dispozici dále uvedená technická dokumentace výtahu, která musí být průběžně doplňována o prováděné změny. Výtahy uváděné na trh po účinnosti technického předpisu (NV č. 27/2003 Sb.)musí být vybaveny technickou dokumentací v rozsahu stanoveném tímto platným technickým předpisem.

U výtahů uvedených do provozu před účinností výše uvedeného technického předpisumusí být k dispozici technická dokumentace minimálně v rozsahu:

 • dispoziční výkres,

 • elektrická/hydraulická schémata,

 • Pasport výtahu/Revizní kniha výtahu/Kniha odborných prohlídek výtahu/doklady o zkouškách výtahu/Kniha výtahu,

 • mazací plán.

Pokud součástí technické dokumentace v době uvedení výtahu do provozu nebyl návod k provádění pravidelné preventivní údržby, musí být tento vypracován a do technické dokumentace výtahu doplněn.

Servisní firma

Servisní firma musí být odborně způsobilá a prokazatelně informovat majitele/provozovatele o odbornosti své firmy (např. o tom, že má zaveden certifikovaný systém zabezpečování jakosti) a že splňuje následující skutečnosti vztahující se k odborné způsobilosti:

 1. dostatečný počet servisních pracovníků (jeden pracovník na 50 – 90 výtahů) odborně způsobilých vykonávat servisní činnosti v rozsahu této normy, zaveden a udržován systém jejich zaškolování a dalšího vzdělávání;

 2. v potřebných případech k dispozici odborně způsobilé pracovníky souvisejících profesí (např. svářeče atd .);

 3. dostatečný počet zkušebních techniků (1 zkušební technik na 350 – 500 výtahů) k provádění odborných zkoušek podle ČSN 27 4007, zaškolování a přezkušování odborných servisních pracovníků;

 4. zpracovány pravidla a postupy pro výkon servisu včetně směrnic se stanovením pravomocí a odpovědnosti a způsob zajištění vnitřních kontrol;

 5. k výkonu činnosti odpovídající vybavení a přístroje s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen, a pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení vypracován metrologický řád;

 6. platné technické předpisy a české technické normy vztahující se k výkonu činnosti;

 7. uzavřené přiměřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem její činnosti;

 8. stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok;

 9. dostatečnou kapacitu na provádění oprav a odstraňování provozních rizik, včetně náhradních dílů;

 10. řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

Servisní firma musí:

 • udržovat a ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnosti prováděním:

  1. pravidelného servisu v rozsahu přílohy B ČSN 27 4002;

  2. provozních prohlídek podle 5.1 a přílohy D ČSN 27 4002;

  3. odborných prohlídek podle 5.2 a přílohy C ČSN 27 4002;

  4. odborných zkoušek podle ČSN 27 4007;

  5. s provedením záznamů do odpovídajících dokumentů, jako jsou Kniha provozních prohlídek, Kniha odborných prohlídek a Kniha výtahu,

 • informovat majitele/provozovatele výtahu o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečí/nebezpečných situací nebo z analýzy provozních rizik. V případě vzniku nebezpečné situace bezodkladně navrhnout majiteli/provozovateli odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu.

Majitel/provozovatel výtahu

Pro zajištění bezpečného provozu výtahu musí zajistit splnění minimálních základních požadavků:

 • Udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy vykonávající servis výtahu podle návodu k používání u výtahů uvedených na trh po účinnosti technického předpisu nebo minimálně v souladu s touto normou, v případě vzniku nebezpečné situace vyřazení výtahu z provozu.

 • Vybavit výtah určený pro dopravu osob a nebo osob a nákladů odpovídající technickou dokumentací nejpozději do výkonu první inspekční prohlídky podle ČSN 274007.

 • Udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu, umožnit provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami a přikládání nedílných náležitostí do Knihy výtahu.

 • Zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována v těchto případech:

  1. okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu;

  2. okamžitě po vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace;

  3. po každém vyprošťovacím zásahu jím pověřenou a servisní firmou poučenou osobou;

  4. před každou úpravou mající vztah k výtahu a/nebo k jeho okolí nebo používání;

  5. před inspekční prohlídkou prováděnou jakoukoliv autorizovanou/akreditovanou stranou stojící mimo uzavřenou servisní smlouvu nebo prováděním prací na výtahu jiných než údržbářských;

  6. před vyřazením výtahu z provozu na dobu delší, než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu;

  7. před opětovným uvedením výtahu do provozu, když je výtah mimo provoz po dobu delší, než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu.

 • Zajistit provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007 a zohlednit výsledky provozních rizik ujištěných inspekční prohlídkou u výtahu.

Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Provozní prohlídky

Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu u výtahů uvedených do provozu před účinností technického předpisu (NV č. 27/2003 Sb.) jednou za dva týdny, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

Účelem provozních prohlídek je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v rozsahu:

 1. stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,

 2. funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu,

 3. funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita,

 4. funkci ovládačových kombinací ve stanicích a v kleci,

 5. správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích,

 6. funkci osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu,

 7. správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace ,

 8. čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu a v prohlubni výtahu.

Odborné prohlídky

U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů provádí odborné prohlídky odborný servisní pracovník servisní firmy ve lhůtách (intervalech) uvedených v tabulce 1.

Tab. č. 1: Lhůty provádění odborných prohlídek

Druh výtahu  Lhůty provádění odborných
prohlídek (měsíce)
 
  Kategorie I.

Výtahy uvedené do
provozu po
31. 12. 1992 
Kategorie II.

Výtahy uvedené
do provozu před
1. 1. 1993 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob
a nákladů v budovách s převažujícím volným
přístupem veřejnosti 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob
a nákladů v budovách používaných převážně
uživateli budovy s omezeným přístupem
veřejnosti 

Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle ČSN EN 81-80, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I.

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné prohlídky provádějí jednou za 6 měsíců. Lhůty pro odborné prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o dva týdny. Celkový počet odborných prohlídek v kalendářním roce musí být dodržen. Rozsah odborných prohlídek je uveden v tabulce 2.

Tab. č. 2: Úkony odborných prohlídek

STROJOVNA  ŠACHTA  KLEC 
– výtahový stroj/hydraulický agregát
– elektromotor/hydraulický válec
– brzda výtahového stroje
– koncový vypínač
– omezovač rychlosti
– omezení doby chodu motoru
– hlavní vypínač a pojistky
– rozváděč
– příslušenství
– elektrická/hydraulická schémata
– systém zabraňující klesání klece
– bezpečnostní ventil
– tlakový ventil
– ventil ručního čerpadla
– hadice, potrubí
– kontrola oleje
– ukazatel polohy klece
– přístup, osvětlení
– tabulky, označení, návody 
– ohrazení šachty
– vodítka
– nosné prostředky
– vyvažovací závaží
– prohlubeň
– nárazníky
– koncový vypínač
– kladky (lanové a řetězové)
– šachetní dveře
– dveřní uzávěrky
– patrové přepínače
– ovládače
– signalizace
– osvětlení
– tabulky, návody
– napínací zařízení omezovače rychlosti 
– podlaha
– stěny, strop
– klecové dveře
– závěs
– zachycovače
– vodicí čelisti
– odkláněcí křivka
– ovládačová kombinace
– nouzový signál
– osvětlení
– elektrická instalace
– tabulky, návody
– revizní jízda
– vážící zařízení
– dorozumívací zařízení
–optoelektronické ochranné zařízení,
je–li instalováno 
Odborné zkoušky výtahů

Odborné zkoušky výtahů v provozu provádí zkušební technik servisní firmy ve lhůtách uvedených v tabulce 3. Lhůta pro první odbornou zkoušku podle této normy se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky.

Tab. č. 3: Lhůty odborných zkoušek

Druh výtahu  Lhůty provádění
odborných zkoušek

(roky) 
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 

Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců. Odborné zkoušky nesmějí svým opakováním způsobit nadměrné opotřebení a nesmějí způsobovat namáhání, která by ovlivňovala další spolehlivost výtahu. Tento požadavek se vztahuje především na zkoušku zachycovačů nebo nárazníků, které se zkoušejí sníženou rychlostí s prázdnou klecí. Při těchto

Nahrávám...
Nahrávám...