dnes je 19.7.2024

Input:

Provozní revize TNS (tlakové nádoby stabilní)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5.3
Provozní revize TNS (tlakové nádoby stabilní)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Vnitřní revize dle ČSN 69 0012 čl. 93 až 95:

Vnitřní revizí nádoby musí být zjištěn a posouzen stav nádoby na zevní a vnitřní straně, včetně všech hrdel a výstroje.

Vnitřní revizi nádoby je nutno provádět:

a) ve lhůtě ne delší pěti let s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu a stáří nádoby, provozní tekutině a provozním podmínkám,

b) před rekonstrukcí a po ní nebo po opravách většího rozsahu,

c) byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než dva roky a má-li být znovu uvedena do provozu,

d) po každém přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nádob nově dodaných),

e) při sezónním provozu před započetím každé sezóny. Nevztahuje se na ohříváky pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody.

f) před změnou pracovní tekutiny nebo při trvalém zhoršení její jakosti,

g) byla-li nádoba odstavena z důvodů uvedených v čl. 81,

h) po výbuchu plynu v topeništi u nádob topených, který měl za následek poškození obezdívky nebo tlakových částí nádoby,

i) byla-li topená nádoba provozována s nedostatkem ohřívané pracovní tekutiny, hrozí-li nebezpečí ovlivnění mechanických hodnot materiálu tlakového celku,

j) po závažném zhoršení jakosti, změně nebo zamrznutí pracovní tekutiny a při podobných mimořádných poměrech.

Vnitřní revize nádob chladicích zařízení se musí provádět pouze v případech stanovených v bodech b) a g).

Obvyklá praxe při provádění vnitřních revizí:

Vnitřní revize je náročnou operací, jejíž postup, provádění a zhodnocení je popsáno ve článcích 94 až 105 normy ČSN 69 0012 . Tento typ revize není možné unifikovat, neboť je třeba ji vždy provádět vzhledem k místním podmínkám, druhu nádoby a možnostem provozovatele.

Revize se provádí ve vyčištěné, otevřené a beztlaké nádobě za účasti revizního technika a provozovatele. Je-li možné do nádoby vlézt, je revize provedena vizuálně a za pomocí náhodného měření tloušťky pláště. Není-li možné do nádoby vlézt, je revize prováděna kamerou z vnějšku nádoby s tím, že pokud je při kamerové prohlídce zjištěna např. prasklina či jiný možný defekt, provede se měření tloušťky v daném místě zvenčí nádoby.

Pokud provozní pokyny nádoby stanoví, že není možné vnitřní revizi provést (např. u neprůlezných nádob bez otvorů), pak se postupuje náhradním způsobem dle čl. 106: jako náhrada vnitřní revize se jednou za 5 let provádí standardní tlaková zkouška, pokud ale ani tlakovou zkoušku není možné na nádobě provést, pak se namísto vnitřní revize provede pouze zkouška těsnosti spolu s kontrolou ultrazvukem. Tato náhradní metoda se provádí zkouškou těsnosti pracovní tekutinou ve shodě s ČSN 69 0012 a kontrolou přístupných částí pláště, vrchlíků a připojovacích hrdel prostřednictvím měření jejich tloušťky ultrazvukovým tloušťkoměrem. Měření tloušťky

Nahrávám...
Nahrávám...