dnes je 31.3.2023

Input:

Průběh procesu posuzování záměru EIA

11.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.1
Průběh procesu posuzování záměru EIA

Ing. Bohumír Číhal

Oznámení záměru

Kdo hodlá provést určitý záměr, je povinen předložit příslušnému úřadu oznámení záměru. Záměrem stavby se podle zákona č. 100/2001Sb. rozumí činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Příslušným úřadem je zpravidla krajský úřad, pouze v případě, kdy je záměr navrhován na území více krajů, podává se oznámení Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo rozhodne, který krajský úřad je příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.

Oznámení podle přílohy č. 3

Oznamovatel předkládá oznámení záměru písemně a na technickém nosiči dat, popřípadě v elektronické podobě, v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení záměru stanoví příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001Sb.

Pokud se jedná o záměr, který podle přílohy č. 1 k zákonu podléhá posouzení, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.

Oznámení podle přílohy č. 4

Oznamovatel může předložit oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k zákonu, Náležitosti dokumentace. U záměrů a změn záměrů podle zákona č. 100/2001 Sb. ustanovení § 4 odst.1 a),b),c) může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 k zákonu.

Informace a zveřejnění

Pokud oznámení splňuje veškeré předepsané náležitosti, zveřejní příslušný úřad do 7 pracovních dnů od jeho obdržení informace o oznámení a na internetu zveřejní alespoň textovou část oznámení. Současně zasílá kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům (DSÚ) a dotčeným územním samosprávným celkům (DÚSC). Orgán kraje v téže lhůtě zasílá kopii oznámení ministerstvu.

Novelou upravené znění

Veřejnost (V), dotčená veřejnost (DV), dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

Podlimitní záměry

Pokud se jedná o podlimitní záměr, oznamovatel předkládá jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou (podepsanou uznávaným elektronickým podpisem). Náležitosti oznámení (formou formuláře podání oznámení) stanoví příloha č. 3a k zákonu. Po obdržení oznámení podlimitního záměru sdělí příslušný úřad do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení. Sdělení též zveřejní na internetových stránkách svého úřadu.

Zjišťovací řízení

Účel

Primárním záměrem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů je specifikace nejdůležitějších informací o připravovaném záměru ve vztahu jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví, na něž bude kladen důraz při vytváření dokumentace. Posuzuje se s ohledem na současný stav poznatků a metody posuzování

  • povaha konkrétního záměru nebo druhu záměru;

  • faktory životního prostředí, které mohou být provedením záměru ovlivněny, (např. půda, horninové prostředí, voda, ovzduší, klima a krajina, přírodní zdroje apod.).

U záměrů a jejich změn vyjmenovaných v zákoně je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového posouzení zjištění, že záměr má být posuzován, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle předchozího výčtu. Příslušný úřad vydá o tom odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru a úvahy, kterými se řídil při hodnocení zásad.

Zahájení řízení

Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a postupuje se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k:

  • povaze a rozsahu záměru a jeho umístění;

  • okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu uvedených v příloze č. 1 k zákonu kategorie II;

  • obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Záměr nebude posuzován

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvádějí základní údaje o záměru podle přílohy č. 3 k zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

S náležitostmi dokumentace bez připomínek

Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 k zákonu a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci.

Dopracování na dokumentaci

V opačném případě příslušný úřad v odůvodněném písemném závěru stanoví, jak je třeba oznámení dopracovat, aby mohlo nahradit dokumentaci.

V odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení může příslušný úřad navrhnout, aby oznamovatel zpracoval variantní řešení svého záměru (které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení), jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.

Závěr řízení

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Odůvodněný písemný závěr zasílá neprodleně oznamovateli a zveřejní jej. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle zákona č. 100/2001 Sb. ustanovení § 16 a doručuje se veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost – právnická osoba soukromého práva, která musí v odvolání doložit, že splňuje podmínky, které ji ukládá zákon (viz předchozí kapitola u definice dotčená veřejnost).

Domáhání zrušení rozhodnutí

Dotčená veřejnost – právnická osoba soukromého práva – se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Podmínkou k tomuto postupu je, že má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena.

O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu.

Obr. č. 1: Schéma zjišťovacího řízení

Legenda k obrázkům: DSÚ – dotčené správní úřady

DÚSC – dotčené územní samosprávné celky

V – veřejnost

VD – dotčená veřejnost

Dokumentace

Vypracování a předložení dokumentace je požadováno na oznamovateli v případě, kdy závěry zjišťovacího řízení požadují vypracování kompletní dokumentace EIA. Dokumentace se vyžaduje v písemné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě. V odůvodněných případech (zejména z technických a ekonomických důvodů), může příslušný úřad upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických příloh dokumentace. Náležitosti dokumentace uvádí příloha č. 4 k zákonu.

V případě, kdy oznamovatel předkládal oznámení odpovídající požadavkům přílohy č. 4 k zákonu a nebyly k této dokumentaci registrovány žádné připomínky, může tuto dokumentaci bezprostředně využít v dalším procesním kroku. Jinak musí dokumentaci dopracovat do podoby této přílohy a zohlednit vyjádření k oznámení a závěry zjišťovacího řízení.

Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje požadované náležitosti, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli. Jinak ji v téže lhůtě zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace. Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí.

Novelizované ustanovení

K dokumentaci se může vyjádřit veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci písemným podáním u příslušného úřadu, který doručí došlá vyjádření neprodleně po jejich obdržení zpracovateli posudku.

Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli dokumentaci k přepracování nebo doplnění (následuje postup, jak je uvedeno výše).

Odborný posudek

Zpracovatel posudku

Odborný posudek zajišťuje příslušný úřad (prostřednictvím písemné smlouvy) u osoby k tomu oprávněné podle ustanovení § 19 zákona č.100/2001 Sb. Požadavky na obsah smlouvy předepisuje vyhláška č. 457/2001 Sb. ustanovení § 4 Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku. Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat.

Podklady pro zpracování posudku

Zpracovatel obdrží ke zpracování posudku dokumentaci, popřípadě oznámení, a všechna podaná vyjádření k nim. Oznamovatel je povinen poskytnout zpracovateli posudku (na vlastní náklady) podklady, které použil pro zpracování dokumentace a další údaje nezbytné pro zpracování posudku do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele posudku. Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů od jiných odborníků, je povinen tuto skutečnost v posudku uvést.

Termíny

Doba zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne doručení dokumentace a všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu překročit maximálně o dalších 30 dnů.

Posudek předává zpracovatel příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, termínu a formě. Pokud posudek splňuje předepsané náležitosti, zašle jej příslušný úřad do 10 pracovních dnů od obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a zajistí zveřejnění informace o posudku záměru. Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle zákona, vrátí jej do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování.

Novelizované ustanovení

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání. Příslušný úřad může upustit od konání veřejného projednání dokumentace a posudku, neobdržel-li žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.

Činnost zpracovatele posudku končí vypořádáním obdržených vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednávání, na jejichž základě případně upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty k podání písemného vyjádření k posudku.

Veřejné projednání 

Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Informaci o veřejném projednávání musí zveřejnit příslušný úřad nejméně 5 dnů před jeho konáním. Místo a čas veřejného projednání musí odpovídat významu projednávaného záměru (s přihlédnutím k dopravní dostupnosti, kapacitě místa konání a času), umožňujícímu účast veřejnosti.

Vlastní projednávání řídí osoba pověřená příslušným úřadem, která z jednání pořizuje zápis (do 10 dnů po jeho ukončení) a úplný těsnopisný nebo zvukový záznam. Projednání řídí tak, aby vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek. Na konkrétní otázky a především připomínky týkající se hodnocení vlivů projednávaného záměru na životní prostředí, odpovídají a vysvětlení podávají zejména zpracovatelé dokumentace a posudku. Oznamovatel informuje o záměru a jeho cílech. Pokud podstatné otázky a připomínky není možné projednat nebo pokud je nutno zajistit další údaje potřebné pro projednání, může pověřená osoba veřejné projednání na nezbytnou dobu přerušit.

Příslušný úřad zašle informace a závěry dotčeným okresním úřadům, krajům a obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Dotčené okresní úřady, kraje a obce vykonávající státní správu v přenesené působnosti písemně vyrozumí příslušný úřad o dni vyvěšení těchto informací a závěrů na své úřední desce.

Příslušný úřad zveřejní informace v elektronické formě a zpřístupní je prostřednictvím odkazu na portál veřejné správy. Zveřejnění se dále provede některým v dotčeném území obvyklým způsobem jako zveřejněním v místním tisku, rozhlase, na informačních tabulích nebo v neperiodických publikacích. Způsob tohoto zveřejnění zajistí příslušný úřad podle požadavků dotčené obce, jinak dle svého uvážení.

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Nové ustanovení

Finálním krokem celého procesu EIA je vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Závazné stanovisko vydá příslušný úřad na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání a uplatněných vyjádření k nim, ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Stanovisko zašle oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí jeho zveřejnění. Náležitosti stanoviska uvádí příloha č. 6 k zákonu.

Obr. č. 2: Schéma procesu projednání EIA

Účel stanoviska

Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (například podle stavebního, horního nebo vodního zákona). Oznamovatel předkládá stanovisko v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení podle těchto předpisů. Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle uvedených zvláštních právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.

Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání a může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Přerušení lhůty platnosti

Lhůta platnosti stanoviska se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení. Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko.

Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr. Došlo-li ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání (tyto změny jsou předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001

Nahrávám...
Nahrávám...