dnes je 23.2.2024

Input:

Realizace údržby a oprav bytového fondu

27.8.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Klíčovou normou pro veškeré udržovací práce je stavební zákon, neboli zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Některé stavby, stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu: ty jsou jmenovitě vymezeny přímo v § 103 tohoto zákona.

 

Realizace údržby musí probíhat ve vzájemné spolupráci vlastníka či jím pověřeného správce bytového domu a nájemců bytů a nebytových prostorů. Udržovací práce, stejně jako stavby a jejich změny je třeba provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona - SZ). Povinnostem vlastníka domu ve vztahu ke stavbě a vysvětlení některých pojmů ze stavebního práva jsou věnovány kapitoly 4/6.1. a 4/6.2 on-line příručky Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor.

Některé stavby, stavební úpravy a udržovací práce však nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a jsou nyní jmenovitě vymezeny přímo v novém stavebním zákoně (§ 103) vymezeny.

Realizace údržby a oprav

Zajištění potřebné údržby a oprav bytového fondu se realizuje v konkrétních podmínkách určitého bytového domu a musí respektovat zvláštnosti každého jednotlivého případu. To předpokládá rozlišovat, zda se jedná o starší bytový fond nebo novější panelovou výstavbu, o jaký druh konstrukce jde v daném případě apod. Realizace údržby musí probíhat ve vzájemné spolupráci vlastníka či jím pověřeného správce bytového domu, nájemců bytů a nebytových prostorů a příslušné dodavatelské firmy.

Povinnosti nájemce při provádění údržby vlastníkem

Provádění údržby a oprav bytového domu nesmí nepřiměřeně narušovat výkon práv nájemců jednotlivých bytů či nebytových prostor. Občanský zákoník stanoví, že nájemci bytů jsou povinni umožnit provedení těch oprav v bytě, které má hradit pronajímatel. Jinak nájemce bytu odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Povinnosti nájemce nebytového prostoru jsou buď smluvně dohodnuty v nájemní smlouvě nebo je třeba se řídit stanoveným rozsahem povinností, který je vymezen v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.

Technická a organizační příprava údržby

Pro dosažení požadovaného výsledku při zabezpečování údržby a oprav bytového fondu musí být jednotlivé údržbové práce vždy dobře technicky i organizačně připraveny. Při jejich přípravě je nutné dodržovat právní předpisy, technické normy a zásady bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu bytových domů. Pokud se jedná o rozsáhlejší nebo složitější práce je vhodné dočasně vyčlenit určité prostory k uložení materiálu, povolit odběr vody, tepla a energií z domovních rozvodů (zabezpečení jakéhosi staveniště). Pro případy, kdy je v souvislosti s prováděním

Nahrávám...
Nahrávám...