dnes je 22.4.2024

Input:

Regulace charakteru a struktury zástavby v územním plánu

21.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostorová regulace v územním plánu a její podrobnost je od minulé velké novely stavebního zákona (zákon č. 350/2012 Sb.) předmětem odborných diskuzí. Uvedenou novelou byly totiž z obsahu územního plánu vyloučeny podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že obsahové náležitosti územního plánu, regulačního plánu a územního rozhodnutí, které stanoví vyhlášky č. 500 a 503 z roku 2006 Sb., se však do značné míry překrývají, bylo přípustný obsah územního plánu zejména v případě prostorové regulace mnohdy obtížené určit. K tomuto tématu se vyjadřoval nedávno Nejvyšší správní soud, který v právní větě rozsudku č. 4 As 92/2017 ze dne 4. 8. 2017 uvedl: Regulativ územního plánu požadující v určité ploše přizpůsobení navrhovaných staveb svým objemem, hmotovým řešením, tvarem a podlažností, převládajícím typem zastřešení převládajícímu charakteru stávající okolní zástavby představuje stanovení podmínky prostorového uspořádání, konkrétně úpravu charakteru a struktury zástavby [§ 43 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 ve spojení s čl. I odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.], a není podrobností náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím dle § 43 odst. 3 věty druhé stavebního zákona z roku 2006 ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje textová část výroku územního plánu mimo jiné stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Podle přílohy č. 11 téže vyhlášky obsahuje regulační plán podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení

Nahrávám...
Nahrávám...