dnes je 23.2.2024

Input:

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2

13.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Elektrotechnické a telekomunikační instalace

Víte, které změny v revizích a kontrolách elektrických spotřebičů s sebou přinesla nová norma ČSN 33 1600 ed. 2, která 1. ledna 2011 plně nahradí normy ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610? Na které spotřebiče se norma vztahuje a na které nikoliv? Odpovědi naleznete zde.

V listopadu 2009 byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, s platností od 1. 12. 2009.

Tato nová norma obsahuje požadavky na revize a kontroly elektrických spotřebičů, mezi které je též zahrnuto elektrické ruční nářadí. To, že za elektrický spotřebič se ve smyslu této normy považuje i elektrické ruční nářadí dokládá i název normy. Norma tudíž obsahuje a sjednocuje revidované požadavky dvou norem, tj. ČSN 33 1600:1994 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání a ČSN 33 1610:2005 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.

Uvedené normy lze s ČSN 33 1600 ed. 2 souběžně používat do 31. 12. 2010, po tomto datu budou tyto novou normou plně nahrazeny.

Pro zajišťování bezpečnosti elektrických spotřebičů během jejich provozování platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu pracovních činností. Přitom zaměstnavatel vychází při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik ze všeobecných preventivních zásad. Podle § 4 odst. 1c) zákona č. 309/2006 Sb., musí být stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Prováděcím předpisem jež stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

ČSN 33 1600 ed. 2 řeší bezpečnost elektrických spotřebičů, včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. s přihlédnutím k příslušným harmonizovaným evropským normám. Normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů včetně elektrického ročního nářadí tak, aby se při používání zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny nebo aby se toto riziko snížilo na minimum (norma neřeší bezpečnost nových elektrických spotřebičů). Norma sjednocuje metody ověřování elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, stanovuje lhůty revizí a kontrol, v normě uvedené metody měření vycházejí ze současné úrovně techniky. Tím, že elektrické ruční nářadí bylo zahrnuto mezi spotřebiče platí norma obecně pro elektrické spotřebiče. Ty jsou v normě rozděleny na spotřebiče nepřipevněné (s dalším rozdělením na spotřebiče držené v ruce a ostatní nepřipevněné spotřebiče) a spotřebiče připevněné. Elektrické ruční nářadí je považováno za spotřebiče nepřipevněné držené v ruce. Pokud se týká revizí spotřebičů (mezi které je dle normy zahrnuto i elektrické ruční nářadí) se nepřipevněné spotřebiče revidují ve lhůtách stanovených  ČSN 33 1600 ed. 2. Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500 (postupuje se podle ČSN  33 2000-6 nebo návodu výrobce, při možnosti využití metod uvedených v ČSN 33 1600 ed. 2).

Poznámka: I když se nepředpokládá povinnost provádět pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů mimo pracovně právní vztahy (např. v domácnostech), je z hlediska zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účelné kontroly a revize elektrických spotřebičů provádět i mimo tyto pracovně právní vztahy, aby se předešlo škodám na zdraví, na majetku apod. od vadných elektrických spotřebičů i v rámci občanskoprávních vztahů.
Bezpečnostní požadavky na elektrické spotřebiče a elektrické instalace určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace stanovuje ČSN 33 1310 ed. 2.

Účel a cíl normy ČSN 33 1600 ed. 2

Účelem ČSN 33 1600 ed. 2 je stanovit bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při revizích a kontrolách elektrických spotřebičů jako doplňující k požadavkům normy ČSN 33 1500 nebo od požadavků normy odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.

S elektrickými spotřebiči včetně elektrického ručního nářadí zachází a je s nimi v častém kontaktu většinou více osob, než s ostatními elektrickými zařízeními a přístroji. Po uvedení do pravidelného užívání dochází k postupnému stárnutí a opotřebování těchto elektrických spotřebičů. Proto je zapotřebí, aby tyto spotřebiče byly při provozu a užívání v naprosto bezpečném provedení a aby byly pravidelně v odpovídajících časových intervalech kontrolovány a revidovány. Přitom je nezbytné, aby metody ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů byly dostatečně účinné a zároveň jednoduché a rychle proveditelné.

Pokud se dále v této kapitole hovoří o spotřebičích, jedná se o elektrické spotřebiče připojované pohyblivým přívodem do zásuvky i v případě dobíjení baterií nebo akumulátorů, a to včetně elektrického ručního nářadí.

Rozsah platnosti

Norma ČSN 33 1600 ed. 2 stanovuje způsob, rozsah a postup:
-        revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a
-        revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách nebo úpravách.

Norma platí pro:
-        elektrické spotřebiče typu spotřebičů pro domácnost a podobné účely;
-        elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách;
-        elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech

Nahrávám...
Nahrávám...