dnes je 20.5.2024

Input:

Řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim

30.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.5
Řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim

Ing. Bohumír Číhal

Nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje nebo v listinné podobě. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Otevírání nabídek

Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Nabídky v elektronické podobě

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Při otevírání nabídek kontroluje zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídky v listinné podobě

Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provádí formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Pokud má být v zadávacím řízení provedena elektronická aukce, koná se otevírání obálek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a správně označeny. Přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality.

Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny obálky s nabídkami v listinné i v elektronické podobě, sdělí zadavatel na začátku otevírání obálek přítomným osobám údaje o nabídkách v elektronické podobě a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.

O otevírání obálek s nabídkami vyhotoví zadavatel písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji z těchto nabídek.

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení

Minimální počet účastníků

Zadavatel může snížit počet účastníků zadávacího řízení, pokud tak stanoví v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast, a současně uvede minimální počet účastníků zadávacího řízení, které vyzve k doručení nabídek, a kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Stanovený minimální počet účastníků zadávacího řízení musí zajistit dostatečnou hospodářskou soutěž a činí alespoň 3 účastníky. Není-li v zákoně stanoveno jinak, zadavatel není oprávněn provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení v otevřeném nebo v užším řízení.

Kritéria pro snížení

Jako kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení stanoví zadavatel kritéria technické kvalifikace. Snížení počtu účastníků zadávacího řízení provede podle míry naplnění úrovně kritérií tak, aby počet vyzvaných účastníků zadávacího řízení odpovídal počtu nebo způsobu jeho stanovení, který uvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast. V případě, že by počet účastníků zadávacího řízení byl nižší nebo roven minimálnímu počtu, snížení počtu účastníků neprovede a může pokračovat v zadávacím řízení.

Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení

Zadavatel může snížit počet předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním nebo řešení v řízení se soutěžním dialogem, pokud tak stanoví v zadávací dokumentaci a současně uvede kritéria pro snížení počtu nabídek. Jako kritéria pro snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení stanoví kritéria kvality stanovená pro zadávací řízení.

Po snížení musí minimální počet nabídek nebo řešení zajistit dostatečnou hospodářskou soutěž a musí činit alespoň 3 předběžné nabídky nebo řešení, pokud je k dispozici dostatek předběžných nabídek nebo řešení. Zadavatel po snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení vyloučí účastníky zadávacího řízení, jejichž předběžné nabídky nebo řešení nebyly vybrány.

Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit

 • cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu;

 • způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provádí zadavatel před odesláním oznámení o výběru dodavatele. O zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny žádá účastníka zadávacího řízení písemně. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může doplňovat a vznést opakovaně. V žádosti musí zadavatel požadovat, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že

 • při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky;

 • neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může účastník zadávacího řízení odůvodnit zejména prostřednictvím

 • ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod;

 • použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek;

 • originality stavebních prací, dodávek nebo služeb.

Zadavatel objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny posoudí. Účastníka zadávacího řízení vyloučí, pokud z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že

 • nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky;

 • nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a účastník zadávacího řízení není schopen na výzvu zadavatele prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy Evropské unie (pokud je účastník vyloučen z tohoto důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi);

 • neobsahuje potvrzení požadovaných skutečností.

Hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost nabídek

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

Zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny

 • v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství;

 • v případě veřejné zakázky na služby uvedené

  • v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému;

  • v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

Příloha č. 4

   
Kategorie Popis
1 Zdravotní péče, sociální péče a související služby
...
5 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům včetně služeb poskytovaných odbory, politickými organizacemi, sdruženími mládeže a jinými službami organizovanými na základě členství
...

Tab. č. 1: Výpis z přílohy č. 4 zákona

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují

 • kritéria hodnocení;

 • metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích;

 • váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

Jestliže není zadavatel schopen objektivně stanovit váhu nebo jiný matematický vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je v sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje. Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení nabídek u zadavatele, který

 • je plátcem daně z přidané hodnoty, cena bez daně z přidané hodnoty;

 • není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty.

Kritéria kvality

Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Kritériem kvality mohou být zejména

 • technická úroveň;

 • estetické nebo funkční vlastnosti;

 • uživatelská přístupnost;

 • sociální, environmentální nebo inovační aspekty;

 • organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky (v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob),

 • úroveň servisních služeb včetně technické pomoci;

 • podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

Kritéria kvality, vztahující se k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu veřejné zakázky, musí být vymezena tak, aby mohly být podle nich nabídky porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je utvrzení povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Zadavatel může stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.

Náklady životního cyklu

Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat

 • náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména

  • ostatní pořizovací náklady;

  • náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky;

  • náklady na údržbu;

  • náklady spojené s koncem životnosti;

 • náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu (v případě, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu). Mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu.

Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu

V případě, že jsou do hodnocení nabídek zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout a metodu, kterou zadavatel

Nahrávám...
Nahrávám...