dnes je 24.2.2024

Input:

Rodinný dům, izolovaný typ

11.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.1
Rodinný dům, izolovaný typ

Úvod

Téma bydlení je klíčová architektonická úloha a jedním ze základních témat provázející lidstvo od počátku věků.

Základní text Rodinné domy je vstupní informací, kterou je třeba rozšířit strukturovanými kapitolami a doplnit o různorodá řešení, doprovodit příklady a současnými realizacemi.

Součástí textů kapitoly Rodinný dům, izolovaný typ bude i zohledněním vývoje fenoménu bydlení s trochou historie a pohledu na roli funkce a formy, základní pojmy architektury nejen v otázce bydlení.

Kapitola bude strukturovaná jako průvodce, jak postavit dobře a optimálně rodinný dům. V celém kontextu nesmí chybět hledisko ekonomie, udržitelnosti, popsání úskalí a problémů při projektování i vlastní výstavbě.

Závěrečné pasáže budou patřit příkladům ukazujícím různé typy a druhy rodinných domů a dále některé realizované stavby z poslední doby.

Samostatným tématem je rehabilitace nebo konverze starých obytných (vesnických) domů na nové bydlení. Tyto náročné rekonstrukce starých obytných objektů jsou významným fenoménem v ČR a ovlivňují i vzhled okolního osídlení a celkově kultivují sídla, města i vesnice a utvářejí novou kvalitu sociálního soužití v aglomeracích.

Člověk a dům – potřeba a poslání rodinného domu

Základní funkce bydlení

Základní funkcí bydlení je chránit člověka před nepřízní počasí a ostatními sociálními negativními projevy. Tuto funkci obydlí člověka v průběhu věků vždy plnilo a bude nadále plnit. Bydlení zároveň musí vytvářet prostředí vzbuzující pohodu, zajišťující podmínky pro rozvoj rodiny, pracovní proces a souznět s okolní přírodou i sociálním společenstvím.

Tyto funkce a toto poslání má speciálně zajišťovat rodinný izolovaný dům s možností intimity, poskytnutí dostatečného soukromí, splňující osobní nároky na kvalitu prostředí, přiměřenou členitost a velikost, estetické působení a celkovou příznivou atmosféru pro život rodiny. Při realizaci rodinného izolovaného domu má mít pořizovatel – stavebník možnost promítnout všechny své stavební záměry a přání do nejmenších detailů, aby si vytvářel své osobité prostředí pro život svůj a své rodiny.

Na počátku civilizace byla možnost použití místního materiálu a úroveň známé konstrukce základem tvarového řešení, ale vždy bylo docíleno potřebné funkční náplně obydlí. V postupu doby tento postulát stále platí a v průběhu století se tvar osvobozoval od možností konstrukce při hledání odpovídajícího výrazu pro naše vyšší záměry prostorové, estetické, kulturní a sociální. Pro moderního člověka už není obydlí pevností a přístřeším proti nepřízni počasí, ale "domov“ pro rodinu, život a jeho rámec pro šťastné užívání.

Vhodné obytné území – umístění rodinného izolovaného domu

Vhodné obytné území pro situování rodinných izolovaných domů je závislé na místních podmínkách (město, venkov), klimatických podmínkách, konfiguraci terénu (svahy, rovina), urbanizaci území a zastavění (intravilán, extravilán), dostupnosti inženýrských sítí a potřebách, záměrech a možnostech stavebníka.

Situování stavby

Významným faktorem je nutnost situovat stavbu v závislosti na světových stranách, směru převládajících větrů, svažitosti terénu, dopravní dostupnosti či rozmístění stávající zeleně. Důležitou předností je možnost orientace domu hlavními částmi k jihu (jihozápadní, západní) a klidové části pozemku, severní strana je pak věnována dopravní dostupnosti a pomocným provozům. Nezanedbatelná je konfigurace terénu, zajímavé výhledy do okolní krajiny a zajištění domu proti budoucímu zakrytí výhledu nebo možnosti budoucího blízkého zastavění. Možnost bezproblémového napojení na inženýrské sítě a média (voda, plyn elektrické energie) může závažně ovlivnit vlastní výstavbu a výši investičních nákladů.

Konečné situování objektu musí být vyvážené a v souladu s přírodními podmínkami místa, které je dané schválenou místní územně plánovací dokumentací.

Velikost rodinného domu

Velikost rodinného domu má být dále úměrná velikosti pozemku, tvary a formy domu mohou být regulovány v lokalitách s ochranou území a v chráněné krajinné oblasti.

Funkce, typologie, dispozice

Funkční náplň

Funkční náplní izolovaného rodinného domu je bydlení. Bydlení, vytváření domova, splnění základních, sociálních, bezpečnostních potřeb pro život rodiny. Funkční náplň je zároveň široký pojem a je dána především požadovanou velikostí, rozmanitostí potřeb a požadavků stavebníka. Jedná se o širokou škálu od malého rodinného domu pro vícegenerační nebo víceúčelové a velké či luxusní rodinné domy s reprezentačním posláním.

Funkční náplň musí přesně definovat pořizovatel – stavebník v tzv. stavebním programu, který je pak základním vstupním podkladem pro architekta – projektanta.

Typologie rodinného domu

Typologie rodinného domu je determinována funkční náplní a její respektování zajistí správné zónování prostorů, rozmístění místností dle předpokládaného provozu a celkově formuje výslednou dispozici místností v objektu. Typologické druhy od kompaktních, sevřených, úsporných forem po rozlehlé, atriové, několikapodlažní objekty jsou dány individuálními potřebami stavebníků.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení – rozmístění místností v objektu je opět dáno funkční náplní domu a je nutno vytvářet správné zóny pro různé činnosti a funkce. Dispoziční řešení má též reflektovat vztah k vnějšímu okolí, zahradě, komunikaci a světovým stranám. Umísťování místností v objektu a celkové zónování je v této kapitole určeno pro naše klimatické podmínky v ČR.

Obytné místnosti mají směřovat do prosluněných klidových míst na pozemku, hospodářské místnosti mají směřovat ke komunikacím a k neosluněné straně pozemku. Poloha místností může být dále ovlivněna směry převládajících větrů, polohou sousedních objektů či polohou vzrostlé zeleně. Jednotlivé obytné místností musí splňovat normy denního osvětlení a diagram oslunění obytných prostorů. Tyto údaje obsahuje ustanovení – ČSN 73403 Obytné budovy – změna a 9/1991. Příloha 3 – určení orientace ke světovým stranám pro stanovení doby proslunění a oslunění. V zásadě možno konstatovat, že u izolovaného rodinného domu má být 1/2 plochy všech obytných místností osluněna alespoň 3 hodiny denně. Doba proslunění se zjišťuje v období od 1. 3. do 14. 10. a je nejméně 90 minut denně, podrobnosti viz ČSN 73403 kapitola III. Umísťování obytných budov do území – Proslunění čl. 13. – 18.

Architektura, tvary, formy, prostory, materiály, barvy

Architektura, stavební formy a tvary byly a jsou převážně výsledkem možností konstrukce a použitých materiálů, v dané době. Vytvářené prostory pak odrážejí praktické, sociální, kulturní a estetické potřeby lidí a společnosti v různých obdobích vývoje lidských dějin.

Tvary stavebních dílců

Tvary stavebních dílů jsou determinovány spojováním, vytváření volného prostoru je dáno možnostmi a pokročilostí konstrukcí, techniky a technologie obecně (klenba, systém podpora a trám apod.). Ze základních konstrukčních a technických forem se v průběhu času vyvinuly formy ozdobné reflektující svou dobu. Tento vývoj je platný i pro architekturu rodinného domu. Formy, tvary a architektura rodinného domu a v něm vytvořené prostory jsou výsledkem potřeb a záměrů stavebníka a schopnosti architekta – projektanta, který má sestavit optimální vyvážený návrh s tvůrčím nábojem, který naplní očekávání stavebníka. Architekt svým tvůrčím postojem a postupem práce má vytvořit odpovídající dílo – rodinný dům, který harmonuje s okolím, neporušuje přiměřenost a splňuje zcela původní záměr.

V současné době nových technologických možností je důležité udržet organickou jednotu stavby, prostoru a konstrukce, respektovat zásady udržitelnosti a splnit technický, ekonomický a hlavně původní účel objektu. Současná doba začala vyvíjet tvary, prostory a konstrukce nejen podle statických zásad a poznatků, ale i z hlediska potřeb docílení atmosféry a pocitů příjemnosti, bezpečnosti, útulnosti a docílení odpovídajícího architektonického výrazu.

Vnitřní prostory rodinného domu

Vnitřní prostory rodinného domu musí vyhovovat velikostním i provozním požadavkům jeho obyvatel. Mají být uměřené, zajišťující tepelnou, světelnou i akustickou pohodu. Mají splňovat i estetické požadavky, vysokou kvalitu řešení interiéru, případně výtvarného řešení – umístění uměleckých děl.

Použití několika výškových úrovní obytných místností je na překážku bezbariérovosti, ale dociluje se zajímavých prostorových řešení završujících celkové vyznění interiérů domu.

Materiálové řešení

Materiálové řešení exteriéru a interiéru rodinného domu může být velmi různorodé, od rustikálních přírodních materiálů po sofistikované, náročné moderní technologie konstrukcí z oceli, skla či plastů. Materiálové řešení vždy předznamenává formy a tvary.

Barevnost

Barevnost objektů v exteriéru i v interiérech může být opět velmi různorodá, navázaná na materiálové řešení. Zvlášť barevnost interiérů je určena individuálními požadavky uživatele domu a fantazii, dovednosti a tvořivosti architekta – projektanta – autora celkového řešení a koncepce rodinného domu.

Proces projektování, schvalování, realizace

Stavební program

Záměr postavit rodinný dům je závažný úkol pro stavebníka a následně i pro projektanta. Rozhodující pro tento úkol je zadání úlohy stavebníkem, který musí umět zformulovat svůj stavební program.

Pro sestavení stavebního programu může posloužit dotazník, který odpoví na mnoho otázek, jejichž odpovědi musí projektant, architekt znát a podá celkový přehled o stavbě, pozemku, stavebníkovi, urbanistických, místních, terénních a všeobecných podmínkách.

Ukázka dotazníku

Ukázka dotazníku – pro legislativu ČR:

 1. Identifikační údaje

  • název stavby, místo, adresa,

  • katastrální území, čísla pozemků,

  • majetkoprávní vztahy a doklady, katastrální mapa,

  • identifikace stavebníka – adresa, IČO, tel., e-mail,

  • identifikace projektanta – adresa, IČO, tel., e-mail,

  • číslo autorizace, obchodní rejstřík,

  • příslušný stavební úřad.

 2. Údaje o území stavby
  • rozsah území, zastavěnost,

  • charakter území, intravilán, extravilán,

  • dosavadní využití území,

  • údaje platné územně plánovací dokumentace daného území, regulační podmínky, ochranná pásma,

  • dostupnost inženýrských sítí, médií a kapacity (voda, plyn, elektro.),

  • dostupnost a dopravní infrastruktura

  • vegetace, stávající zeleň,

  • údaje o meteorologii, srážky, oslunění, převládající vítr,

  • údaje o geologických poměrech pozemku, spodní voda,

  • okolní stavby, fotodokumentace okolí,

  • zaměření pozemku, výškopis, polohopis.

 3. Orientační údaje stavby
  • účel stavby, charakteristika stavby, velikost, umístění,

  • navrhované kapacity stavby, plošné výměry jednotlivých místností,

  • provozní vztah jednotlivých prostor,

  • materiálové a konstrukční řešení, požadavky,

  • charakteristika jednotlivých prostor, interiérové a technické vybavení jednotlivých místností, ohřev vody, větrání, měření a regulace, odkanalizování, odpady,

  • stanovení limitních ploch a objemů staveb,

  • stanovení počtu uživatelů, osob,

  • stanovení potřeb médií a energií, základní bilance stavby,

  • požadavky na udržitelnost a energetickou náročnost stavby,

  • dodavatelské možnosti firem,

  • předpokládané časové údaje o stavbě.

 4. Údaje o projektu a činnosti projektanta
  • údaje o předchozí dokumentaci,

  • sestavený stavební program,

  • provozní schéma,

  • předběžné výpočty objemů stavby, spotřeb energií,

  • odhad investičních nákladů stavby,

  • rozsah dokumentace a stanovení ceny za projektové práce,

  • lhůty vypracování dokumentace,

  • lhůty schvalování dokumentace,

  • proces zadávání, výběrové řízení na dodavatele stavby,

  • zahájení stavby, kolaudace stavby.

Stavební program – tabulka místností charakterizující účel, velikost, vybavení a zvláštní požadavky každé místnosti.

Po odsouhlasení stavebního programu (daných velikostí místností) je proveden diagram velikosti místností v patřičném měřítku.

Následně po sestavení provozního schématu místností je možno přistoupit k dispozičnímu řešení domu.

Příklad diagramu místnosti:

Diagram místností RD Koloděje 1:2001. NP BYT 2 + KK

ZÁZEMÍ

2. NP - BYT 4+1

Příklad provozního schématu:

Provozní schéma RD Koloděje

Dispoziční řešení je základem pro následné objemové, tvarové a architektonické řešení domu. Architektonické stavební řešení je doplněno řešením inženýrských sítí a technickým zařízením objektu příslušnými specialisty.

Proces projektování

Projektový proces probíhá v několika fázích, které odpovídají

Nahrávám...
Nahrávám...