dnes je 15.7.2024

Input:

Rodinný dům versus stavba pro rodinnou rekreaci

4.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Rodinný dům versus stavba pro rodinnou rekreaci

Mgr. Martina Pavelková

Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci představují ve stavebně právních předpisech dvě samostatné kategorie budov. Obě z nich definuje prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle příslušných ustanovení této vyhlášky je rodinný dům stavbou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Stavba pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Prvním momentem, kdy nabývá na významu rozdíl mezi oběma kategoriemi staveb je územní plánování. Proto jsou pro bydlení i rekreaci v územních plánech vymezovány samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Zmiňovaná vyhláška č. 501/2006 Sb. předpokládá vymezování samostatného druhu ploch jak pro pozemky staveb pro bydlení, tak i pro pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. Terminologií vyhlášky se jedná o plochy pro bydlení (příp. smíšené obytné) a plochy pro rekreaci. V plochách určených pro bydlení nemusí být umísťování staveb pro rodinnou rekreaci vyloučeno, předpokladem je jejich soulad s ustanoveními § 20 odst. 4 a 5 vyhlášky. Vždy však záleží na úpravě konkrétního územního plánu, který může umísťování staveb pro rodinnou rekreaci v jednotlivých plochách vyloučit. Stavby pro bydlení v rámci specifikace ploch pro rekreaci přímo jmenovány nejsou, nicméně jejich vymezení v přípustném využití ploch pro rekreaci souhrnná kategorie staveb slučitelných s hlavním využitím. Přestože by se mohly stavby rodinných domů a pro rodinnou rekreaci jevit po stavebně technické stránce jako podobné objekty se srovnatelnými vlivy na své okolí, v reále tomu tak být nemusí. Kromě toho lze předpokládat, že rodinná rekreace vyžaduje jiné kvality území, než bydlení, a naopak.

Co se týče umísťování a povolování staveb, procesní režim je pro stavby rodinných domů a pro rodinnou rekreaci obdobný. U obou staveb postačí za předpokladu splnění stanovených parametrů územní souhlas a ohlášení stavby (§ 96 odst. 2 písm. b) a § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.). Současně stavební zákon stanoví (opět však za určitých podmínek) volný režim pro drobné stavby a bazény na pozemcích rodinných domů

Nahrávám...
Nahrávám...