dnes je 2.7.2022

Input:

Rozdělení podle druhu

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.9.1
Rozdělení podle druhu

Energie obsažená v přírodě je obnovitelná nebo uložená ve fosilních palivech (energie obsažená v uhlí, v ropě a v zemním plynu). Důvodů, proč hledat alternativní obnovitelné zdroje energie (uložená ve slunečním záření a také v rostlinách), je celá řada. Kromě nárůstu cen fosilních paliv, kterých se v současné době využívá v systémech CZT z více než 80 %, je to negativní vliv na životní prostředí spočívající v produkci zplodin, které obsahují tzv. skleníkové plyny. Nezanedbatelným důvodem je také snižování zásob fosilních paliv, popřípadě vysoké náklady na jejich těžbu. Podíl zemního plynu na primárních zdrojích představuje cca 18 % spotřeby v ČR.

K základním alternativním (obnovitelným) zdrojům energie patří:

  • sluneční energie,

  • energie vodní,

  • energie větrná,

  • biomasa (biopalivo, bioplyn),

  • druhotné teplo (odpadní).

Sluneční energie

Sluneční energii lze využít jak k přímému ohřevu topného média nebo k přípravě teplé vody pomocí různých druhů slunečních kolektorů, tak také k přímé přeměně na energii elektrickou ve fotovoltaických článcích.

Sluneční kolektor HELIOSTAR

Vodní energie

Využití vodní energie je vzhledem k poloze naší republiky a z toho plynoucí vydatnosti vodních toků problematické. Instalovaný elektrický výkon v ČR cca 2000 MWe činí cca 13,8 % z celkového instalovaného výkonu, produkce elektřiny pak činí cca 2 %. Většina tohoto výkonu (cca 90 %) připadá na zařízení s výkonem vyšším než 5 MW. V ČR se za malou vodní elektrárnu (MVE) považují zařízení s výkonem pod 10 MW, v EU pod 5 MW.

Výstavba velkých vodních elektráren přináší výrazný zásah do životního prostředí (přehradní hráze, zatopené oblasti). Potenciál pro jejich stavbu už je u nás v zásadě vyčerpán. Naproti tomu malé vodní elektrárny (MVE) lze stále stavět, zejména v místech bývalých mlýnů. Zbytky bývalého vodního díla (odtokový kanál, jez apod.) mohou výrazně snížit náklady na výstavbu. Díky technologii tzv. mikroturbín lze využít i toky s velmi malým energetickým potenciálem nebo i vodovodní zařízení. Další cestou je instalace moderních a účinnějších turbín a soustrojí ve stávajících MVE. Leckdy zde totiž fungují stroje staré 100 let. To sice svědčí o fortelnosti předků, ale moderní technologie by umožnily využít vodní potenciál efektivněji.

Energie větru

Využívání energie větru je velmi nadějné, náklady na stavbu zařízení pro využití energie větru jsou však velmi vysoké. Navíc jsou agregáty (zejména jejich převodovky) hlučné, takže lze větrné elektrárny větších výkonů zřizovat mimo zastavěná území. Nejdůležitější podmínkou pro využití energie větru je jeho rychlost v uvažované lokalitě. Pro usnadnění rozhodování o zřízení větrné elektrárny slouží tzv. větrný atlas, vydávaný ústavem fyziky atmosféry AV ČR. Pro návrh konkrétní větrné elektrárny musí kromě jiného předcházet cca roční měření rychlosti vzduchu. To

Nahrávám...
Nahrávám...