dnes je 16.6.2024

Input:

Rozdělení VTZ a obecné podmínky jejich výroby, provozu a kontrol

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.1
Rozdělení VTZ a obecné podmínky jejich výroby, provozu a kontrol

Ing. Miloslav Kočí

Charakter vyhrazených technických zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními (dále též "VTZ") jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Z těchto důvodů jsou tato zařízení vyhrazena zvláštnímu dozoru státu, který zajišťují organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí výhradně k tomuto účelu. Kompetentní k dozoru jsou v rámci své působnosti též orgány inspekce práce a orgány státní báňské správy.

Vyhrazená technické zařízení jsou definována v zák. č. 174/1968 Sb., § 6b odst. 1.

Bezpečnost VTZ

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení je zajištěna především tak, že právní předpisy stanoví organizacím a podnikajícím fyzickým osobám řadu povinnosti, které jsou povinny plnit při uvádění vyhrazených technických zařízení do provozu a při jejich provozování, stanoví požadavky na jejich odbornou způsobilost (mají k tomu "oprávnění") a odbornou způsobilost pracovníků (mají k tomu "osvědčení").

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob je zajišťovat při uvádění VTZ do provozu provedení stanovených prohlídek a zkoušek (mimo zařízení podléhající zák. č. 22/1997 Sb.), bezpečnostní opatření a během provozu řádnou údržbu, provádění pravidelných prohlídek, kontrol a revizí (viz § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 309/2006 Sb.).

Státní odborný dozor

Vyhrazená technická zařízení v působnosti SÚIP podléhají státnímu odbornému dozoru, který provádějí za úplatu při uvádění do provozu Technická inspekce České republiky (TIČR: www.ticr.eu).

Dodržování povinností spojených s provozem VTZ kontrolují bezplatně Státní úřad inspekce práce Opava (SÚIP) a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP).

Druhy VTZ

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou technická zařízení:

  • tlaková (vyhl. č. 18/1979 Sb.) ,

  • zdvihací (vyhl. č. 19/1979 Sb.),

  • elektrická (vyhl. č. 73/2010 Sb.),

  • plynová. (vyhl. č. 21/1979 Sb).

Podle nebezpečnosti se mohou dále rozdělovat do tříd a skupin. To je provedeno v uvedených prováděcích vyhláškách

Nahrávám...
Nahrávám...