dnes je 30.6.2022

Input:

Rozvody přístupových systémů ACC

10.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.4.2 Rozvody přístupových systémů ACC

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Při realizaci rozvodů, stále se vyvíjejících přístupových systémů, je nutné nejdříve určit, o jaký z mnoha typů rozvodů se bude jednat. Toto rozhodování závisí především na typu použitého přístupového systému a na tom zda je onen systém propojen s ústřednou PZTS (v tomto případě se pak dále řeší i rozvody bezpečnostních elektrických systémů).

TYPY ROZVODŮ PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ

Přístupové systémy mohou mít rozvody řešeny kabely – drátové, další způsob je použití bezdrátových přístupových systémů a samozřejmě existuje i kombinace dvou předchozích způsobů. Historicky první propojení přístupových systémů je prostřednictvím metalických rozvodů. Tato technologie se využívá již od poloviny devatenáctého století a i v dnešní době většina zabezpečovacích specialistů nedá na metalické rozvody dopustit. Použití metalických rozvodů je z bezpečnostního hlediska nejbezpečnější způsob připojení přístupových systémů.

Bezdrátové přenosy v rámci přístupových zařízení je věcí poměrně novou. Zavedení tohoto způsobu rozvodů ve větším nebránila pouze cena, která byla mnohonásobně vyšší než u metalických rozvodů, ale také i uvolňování používání frekvencí v elektromagnetickém spektru a především hledisko bezpečnosti. V současnosti se ceny těchto systémů velmi snížily a jeví se jako vhodnější varianta, zvláště, pokud instalujeme systém do objektu, který je již plně využívaný. V tomto případě u bezdrátových systémů nedochází k rozsáhlejším stavebním pracím a tím nedochází k narušení funkce systému, nicméně je nutné si uvědomit a zvážit, jak vysoce je daný objekt nutné zabezpečit. Jelikož jak již bylo řečeno, bezdrátové přenosy nejsou příliš spolehlivé a bezpečné. Bezdrátové prvky je potřeba napájet (zpravidla baterií s životností max. 2–3 roky), navíc tedy musí buď systém sám, či ústředna pokud je přístupový systém napojen na bezpečnostní systém ,popřípadě údržba systému kontrolovat stav nabití baterií.

Hybridní rozvody vstupních systémů mají snahu z obou předchozích způsobů rozvodů využít jejich přednosti a naopak potlačit jejich nedostatky a tím i možnost sabotáže. Hybridní rozvody se používají v případě, že je vstupní systém napojený na ústřednu elektrických zabezpečovacích systémů. Pak tedy lze připojit jak drátové snímače (zóny), tak i bezdrátové připojení.

Rozvody ACC v rámci strukturované kabeláže se staly v minulých letech velmi moderním řešením. Dost firem i specialistů toto řešení preferovalo. Tento způsob je samozřejmě velice výhodný ( a levný), pokud již při vlastní realizaci základního kabelového svazku dokážeme určit a předikovat budoucí rozvoj a využití datových přenosů ve veškerých jeho možných využití (LAN, PTZS, ACC, CCTV), a to po celou životnost kompletního rozvodu. V praktickém použití je to zcela nereálné. A to minimálně ze dvou důvodů, jednak objekt může být využívaný po sobě historicky několika subjekty s odlišnými nároky na datové služby, jednak nelze z pohledu n ě kolika let odhadnout rozsah slu ž eb a jejich nárok ů na propustnost v rámci lokálních datových rozvod ů . Stále vnikají nové služby a jsou zpravidla výrazně náročnější na propustnost dat než služby nynější. Nehledě na to, že bezpečnost datových rozvodů, které se v rámci strukturované kabeláže sdílí a prolínají mezi jednotlivými systémy a službami v určitém areálu, je problematické. Proto i pokud upustíme od doporu č ení norem platných pro vstupní a zabezpe č ovací techniku, raději doporu č uji ř e š it rozvody ACC samostatným svazkem (podobn ě i t ř eba u PTZS a dal š ích), to i za cenu zvýšení po č áte č ních nákladů.

Nyní se budeme v ě novat zejména praktickému postupu p ř i vlastní realizaci a pokusíme se poukázat na ty nej č ast ě ji opakující se chyby, které mohou vzniknout chybnou realizací nebo nevhodným návrhem. Pro p ř ehlednost si rozd ě líme rozvody na napájecí a datové. Ve v ě t š in ě p ř ípad ů jsou tyto vodi č e realizovány jedním kabelem (více ž ilným).

V dnešní době se používají většinou přístupové systémy, které vyžadují pro svou činnost zdroj energie – el. napájení. Obvyklým nap ě tím pou ž ívaným prakticky na v š ech vstupních systémech je 12 V DC. Přístupové systémy mají na své desce nap ěť ový výstup (označovaný +12V), ke kterému se napájení daného zařízení zapojuje. Obdobou může být takový způsob napájení, že na základní desce přístupového systému nejsou jednotlivé výstupy (+12V, NC, NO, COM, GND, …), ale je zde konektor, který spojuje veškerou kabeláž a ta je k desce připojena hromadně. Pouze výjime č n ě se pou ž ívá samostatné napájení z externího zdroje a to spí š e v p ř ípadech, kdy je nutný v ě t š í proudový odb ě r, samostatné zálohování č i neobvyklé nap ě tí. Nevýhodou t ě chto samostatných zdroj ů je nutnost jejich zálohování ve stejných parametrech jako vlastní úst ř ednu, ovšem naopak m ůž e samostatný zdroj výrazn ě napomoci nahrazovat nap ěť ové ztráty a do určité míry zjednodu š ení rozsáhlých kabelá ž ních svazk ů . V zásad ě se v š ak sna ž íme, pokud je to mo ž né, dalším externím napájecím zdroj ů m vyhnout. Připojení záložního zdroje je pouze doporučení, nikoli povinnost.

Přístupové systémy fungují na základě různých přístupových zařízení. Mezi přístupové zařízení patří zámkové přístupy, kartové přístupy, čipové přístupy, biometrické přístupy, různé druhy interkomů a videozvonků. Od čtecího zařízení vedou kabelové rozvody do interní oblasti. Zde buď máme požadavek o vstup, případně výstup z objektu. Zvolíme si například požadavek vstupu. Kabeláž pak směřuje do oblasti identifikace, kde je identifikace rozdělena do tří tříd. Dle provedeného rozdělení do identifikační třídy rozvody vedou do rozdělování třídy přístupu (A nebo B). Po zvolení třídy přístupu, která se již nachází v oblasti zpracování dat. Když máme třídu přístupu, tak rovnou přecházíme na úroveň přístupu. Pak následuje rozhodnutí a to v podobě povolení či zamítnutí vstupu.

Pro drátové rozvody přístupových systémů se nečastěji používají tyto kabely (lanka charakterizují průřezy a dráty průměry):

Typ: Provedení (páry): Průměr vodiče (mm): Vnější průměr vodiče (mm):  
DC-102 C5 0,51 5,2 
 
DC-202 C5E 0,51 5,2 
 
DCO-222 C5E outdoor 0,51 6,4 
 
DCO-422 C5E outdoor 0,51 7,4 
 
Typ VL (lanko): 
VL 04 4 x 0,22 
VL 06 6 x 0,22 
VL 08 8 x 0,22 
VL 10 10 x 0,22 
VL 22 2 x 0,5 + 2 x 0,22 
VL 24 2 x 0,5 + 4 x 0,22 
VL 26 2 x 0,5 + 6 x 0,22 
VL 28 2 x 0,5 + 8 x 0,22 
Typ VD (drát): 
VD 04 4 x 0,5 
VD 06  6 x 0,5 
VD 08 8 x 0,5 
VD 10 10 x 0,5 

Pro vlastní napájení se používají dva druhy vodičů a to lankové a drátové – zejména měděné. Každý vodič v kabelu má vlastní barevné označení a stínění je v podobě hliníkové fólie a souběžného stínícího drátu.

Rozhodnutí se, jaký druh kabelu použijeme je pouze subjektivní, záleží na tom, komu se s čím v daných podmínkách pracuje lépe. Zpravidla se drátové kabely používají na rovných úsecích a lankové kabely v členitých rozvodech.

Signalizace, která je přenášena těmito rozvody je velmi jednoduchá. V klidovém stavu je obvod vypnutý – nevodivý. Pokud je přístupovým systémem zadán příkaz k otevření, obvod se sepne. Samozřejmě, jelikož je více druhů přístupových systémů, tak jsou i různé datové rozvody. V případě klasických zvonků a elektrických zámku se jedná právě o tyto jednoduché rozvody, pokud jde o čipy, přístupové karty, či dnes rozvíjející se biometrické vstupní systémy jsou datové rozvody složitější. Nejprve dojde k sejmutí dané věci, či části těla, poté je tato informace odeslána do vyhodnocovací jednotky. Zde dojde k porovnání a vyhodnocení. V případě, že jde o shodu, systém vyšle signál dveřím a ty se otevřou, ovšem pokud nedojde ke shodě, je vyslán negativní signál a dveře zůstanou uzavřeny. Je zde ještě

Nahrávám...
Nahrávám...