dnes je 23.5.2024

Input:

Schválené pozměňovací návrhy k novému stavebnímu zákonu

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Schválené pozměňovací návrhy k novému stavebnímu zákonu

Mgr. Martina Pavelková

Dne 26. 5. 2021 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení nový stavební zákon podle sněmovního tisku 1008 a spolu s ním množství pozměňovacích návrhů. Nyní byl nový stavební zákon ve schválené podobě předložen k projednání Senátu. Původní znění návrhu nového stavebního zákona je dostupné zde . Přehled všech uplatněných pozměňovacích návrhů je zpracován a dostupný zde .

Přehled schválených pozměňovacích návrhů

1) Komplexní pozměňovací návrh poslanců Martina Kolovratníka a dalších

Nejdiskutovanější částí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu je návrh nové soustavy státní stavební správy, který počítá s celkovým převedením stavební správy pod stát, tedy se zrušením smíšeného modelu veřejné stavební správy. Soustavu státních orgánů na úseku stavebního řádu tak budou tvořit pouze nově vzniklé orgány, a to Nejvyšší stavební úřad, Speciální a odvolací stavební úřad, krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště. Působnost územních pracovišť krajských stavebních úřadů stanoví vyhláškou Nejvyšší stavební úřad. Působnost ve věcech územního plánování pozměňovací návrh zachovává původně navrženou, tzn., že je svěřena Nejvyššímu stavebnímu úřadu, Ministerstvu obrany pro vojenská území, úřadům územního plánování, kterými jsou krajský úřad a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, a konečně obecním úřadům, které získaly potvrzení o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.

Kromě toho zahrnuje komplexní pozměňovací návrh řadu dílčích věcných i spíše formálních změn ve všech částech nového předpisu, mezi kterými lze zmínit např. doplnění podrobností ohledně prokazování splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost obecním úřadem prostřednictvím jiné osoby, projednávání územních studií se samosprávami, možnost sloučit společné jednání a veřejné projednání v případě pořizování změny územně plánovací dokumentace, možnost velkých měst vydávat vlastní požadavky na výstavbu (obdoba Pražských stavebních předpisů), upřesnění úpravy získávání vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury, fikci doručení při doručování oznámení o zahájení řízení do ciziny, upřesnění postupu stavebních úřadů u námitek občanskoprávní povahy, omezení platnosti povolení v případech, kdy došlo k zahájení provádění záměru a v té souvislosti doplnění důvodu pro nařízení odstranění stavby, která v době platnosti povolení nebyla dokončena, dále byly doplněny také některé podrobnosti v úpravě nových informačních systémů.

2) Poměry osob při ukládání sankce za přestupek - pozměňovací návrh s označením "S."

V § 300 je tímto pozměňovacím návrhem doplněn odstavec, podle kterého se při určení druhu a výměry správního trestu u fyzické osoby přihlédne k jejím osobním poměrům a u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti.

3) Změna posuzované dokumentace z hlediska EIA - pozměňovací návrh s označením "H.3."

Tato změna se týká pořizování územně plánovací dokumentace, resp. zpracovávání posouzení vlivů na životní prostředí v rámci souběžného pořizování územně plánovací dokumentace. To se zpracovává jen pro navazující územně plánovací dokumentaci a v podrobnosti, která této navazující dokumentaci odpovídá, je-li řešené území vyžadující posouzení shodné a byl-li stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen vliv nadřazené a navazující územně plánovací dokumentace nebo její změny na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 115 odst. 5 NSZ)

4) Zelená infrastruktura – pozměňovací návrhy s označením "Q.1. – Q.6."

Těmito pozměňovacími návrhy je v rámci jednotlivých druhů veřejné infrastruktury doplněno, že "za veřejnou infrastrukturu se považuje také zelená infrastruktura, kterou je plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; součástí zelené infrastruktury je také územní systém ekologické stability krajiny". Na to pak navazuje doplnění ochrany a rozvoje zelené infrastruktury jako jednoho z cílů územního plánování, včetně doplnění této problematiky v obsahu územně plánovací dokumentace.

5) Výjimka z požadavků na výstavbu – pozměňovací návrh s označením "O.6."

Jedná se spíše o technickou úpravu, v rámci které je v ustanovení § 138 doplněno, že řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného požadavky na výstavbu "stanovenými tímto zákonem".

6) Nové zákonné lhůty pro pořizovatele – pozměňovací návrhy s označením "K.13. - K.35."

Na základě těchto změn v návrhu zákona je stanovena nejzazší lhůta pro předání územně analytických podkladů krajskému úřadu, a to nejpozději do 60 dnů od ukončení projednání. Krajský úřad bude mít povinnost vložit územně analytické podklady pro území kraje do národního geoportálu územního plánování do 10 dnů od jejich projednání podle odstavce 3. Nejpozději do 10 dnů od schválení Politiky architektury a stavební kultury ČR bude mít Nejvyšší stavební úřad povinnost zveřejnit schvalující usnesení ve Věstníku vlády a v téže lhůtě zveřejní dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro zpracování návrhu zadání územně plánovací dokumentace je stanovena lhůta do 60 dnů od obdržení rozhodnutí o pořízení příslušné územně plánovací dokumentace. Návrh zadání upraví pořizovatel do 60 dnů ode dne obdržení výsledků projednání. K vrácení návrhu zadání zastupitelstvem k přepracování, příp. jeho zamítnutí je stanovena lhůta do 60 dnů ode dne předložení návrhu zadání ke schválení.

V § 93 odst. 2 se je stanovena nezazší lhůta do 30 dnů pro posouzení zpracovaného návrhu územně plánovací dokumentace z hlediska jeho úplnosti, souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, souladu se zadáním a souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Uplatněná stanoviska pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí a řešení případných rozporů zajistí nejpozději do 135 dní po uplynutí

lhůty stanovené v § 94 odst. 3 pro uplatňování stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání. Obdobně je pak stanovena lhůta i pro zpracování návrhu připomínek, a to do 90 dnů po uplynutí lhůty k jejich podání. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh výběru nejvhodnější varianty zašle pořizovatel dle ustanovení § 98 odst. 5 k vyjádření dotčeným orgánům do 3 dnů od jejich zpracování. V § 98 byl doplněn také odstavec 6, podle kterého zpracuje pořizovatel návrh vyhodnocení stanovisek do 60 dnů od uplynutí lhůty pro jejich uplatnění.

Pokud předloží pořizovatel návrh vyhodnocení připomínek a návrh výběru varianty samostatně zastupitelstvu dle ustanovení § 99, musí následně zajistit úpravu návrhu podle pokynů zastupitelstva do 60 dnů ode dne předání pokynů.

V ustanovení § 101 je doplněna lhůta pro zaslání návrhu vyhodnocení výsledků konzultací a návrhu vyhodnocení stanovisek, popřípadě výsledků řešení rozporů a návrhu výběru nejvhodnější varianty nadřízenému orgánu po projednání územně plánovací dokumentace. Pořizovatel tak musí zaslat uvedené podklady do 7 dnů od zpracování nebo obdržení posledního z uvedených podkladů. Dále byla doplněna lhůta pro odstranění nedostatků od obdržení stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, a to v délce 30 dnů od obdržení stanoviska. Lhůta (bezodkladně) je upravená také pro zaslání pokladů příslušnému úřadu za účelem vydání stanoviska "SEA" (§ 100 odst. 1), a pro úpravu návrhu pro opakované projednání – nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení stanoviska nadřízeného orgánu (§ 102 odst. 1).

Pro předložení návrhu územně plánovací dokumentace zastupitelstvu ke schválení je nově upravena lhůta nejpozději do 5 dnů, ovšem není nikterak stanoven její počátek. Nevyvolají-li pokyny zastupitelstva k úpravě podstatnou úpravu, pořizovatel zajistí úpravu návrhu územně plánovací dokumentace a do 60 dnů ode dne předání zastupitelstvem jej předloží v upravené podobě ke schválení.

Podnět k pořízení změny územně plánovací dokumentace pořizovatel posoudí nejpozději do 30 dnů ode dne jeho podání. Obdobně jsou pak nastaveny lhůty v úpravě vymezení zastavěného území

7) Přechodná ustanovení k územnímu plánu – pozměňovací návrhy s označením "O.35. – O.37. a O.39 – O.42."

V rámci tohoto souboru změn byla prodloužena platnost starých územních plánů do 31. 12. 2028, namísto původní varianty do 31. 12. 2025. Zrušen byl také odstavec omezující pořizování úprav starých územních plánů. Dále bylo doplněno přechodné ustanovení, podle kterého se, bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno zpracování návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny bez využití jednotného standardu, dokončí pořizování bez využití jednotného standardu. Změn doznalo také přechodné ustanovení, podle kterého se nově dokončí činnosti zakončené úpravou návrhu po společném jednání podle dosavadních právních předpisů, bylo-li před nabytím účinnosti nového stavebního zákona zahájeno zpracování návrhu územně plánovací dokumentace (namísto původně navrhovaného zahájeného společného jednání). Zrušena byla pozměňovacím návrhem přechodná ustanovení týkající se "rozpořizovaných" územně plánovacích dokumentací, u kterých bylo ke dni účinnosti nového stavebního zákona zahájeno veřejné

Nahrávám...
Nahrávám...