dnes je 18.5.2024

Input:

Shozy odpadků

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12.2
Shozy odpadků

Ing. Bohumír Číhal

Shozy odpadků

Obecně lze systém nakládání s odpady od jeho samotného vzniku u původce až po způsob jeho využití nebo likvidace rozdělit na

  • sběr, třídění na jednotlivé složky a jejich případné upravování,

  • dopravu odpadu v objektu,

  • dopravu od objektu, v němž odpad vznikl do místa zpracování odpadu,

  • zpracování (likvidace nebo využití) odpadů.

První dvě etapy, které jsou předmětem našeho zájmu, musí samozřejmě odpovídat celé přijaté koncepci nakládání s jednotlivými složkami odpadu.

Mokré shozy bioodpadu

Jednou ze složek odpadu, jejíž množství v domovním odpadu a surovinová hodnota patří k nejvýznamnějším, je bioodpad. Tímto odpadem je zejména kuchyňský potravinový odpad. Zastoupení bioodpadu v domovním odpadu se liší v závislosti na celé řadě faktorů, z nich nejdůležitější je typ zástavby.

V současné době je nejvíce rozšířen nádobový systém sběru bioodpadu. Bioodpad je separován a sbírán do speciálních sběrných nádob, případně do kompostovatelných pytlů. Nádoby na bioodpad jsou upraveny tak, aby došlo k oddělení tuhé a tekuté části. Řadu nedostatků nádobového systému odstraňuje systém se začleněným komunitním kompostováním. V tomto systému je vytříděný bioodpad přímo odnášen jeho původci do místa likvidace (do komunitní kompostárny). Pro vybrané lokality, jedná se především o vesnickou zástavbu, se jeví jako nejvhodnější způsob nakládání s bioodpadem domácí kompostování.

Jedním z velmi efektivních řešení transportu biologicky rozložitelné složky domovního odpadu většího rozsahu je hydraulická doprava potrubními systémy.

Princip hydraulických systémů

Mokré hydraulické systémy jsou založené na principu odkanalizování odpadů. Odpady jsou z místa vzniku dopravované pomocí vody do sběrného místa případně až do čistírny odpadních vod. Z hygienického hlediska je tento způsob výhodný, protože umožňuje rychlé odstraňování organických častí odpadu z místa vzniku (kuchyňský odpad). Množství domovního odpadu se tímto způsobem zmenšuje o část organických látek, což též ovlivňuje další zpracování odpadu.

Negativním jevem těchto systémů je, že pro svou činnost vyžadují dostatek vody na spláchnutí – dopravu menších nebo větších částic odpadu. Při použití domovních drtičů je spotřeba 0,2 až 0,6 l/s po dobu 2 až 10 min. Pokud by byl systém napojen přímo na kanalizaci, může zvýšený obsah organických látek vyvolat těžkosti při provozu kanalizační sítě, zejména v rovinatém území (zanášení kanalizace s následným vyhníváním) a také více zatěžuje čistírnu odpadních vod. Z těchto důvodů provozovatelé kanalizací nepovolují používat systémy odstraňování odpadů (kuchyňské drtiče) přímo připojené na veřejnou kanalizační síť.

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický, kompostovatelný, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a jako s odpadem s ním musí být nakládáno. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady.

Proto také byly navrženy mokré systémy využívající usazovací nádrže (např. systém Garchey vyvinutý v Británii) nebo samostatnou kanalizační síť(systém Matthew-Hall vyvinutý ve Francii).

Systém Garchey

Odpady se do potrubního systému vkládají speciální konstrukcí kuchyňského dřezu, jsou splavovány mokrým shozem do horizontálního potrubí a odtud do usazovací nádrže, umístěné v blízkosti objektu. Zde dochází k oddělení pevné složky a vody. Voda přetéká do běžné kanalizace a odpady z nádrže jsou odsávány vozidly, k tomuto účelu uzpůsobenými.

Obr. č. 1: Princip systému Garchey

Obr. č. 2: Speciální konstrukce kuchyňského dřezu

Řešení mokrých shozů uvádíme z historického hlediska. Rozšíření těchto systémů nedošlo zejména z důvodů vysokých

Nahrávám...
Nahrávám...