dnes je 19.7.2024

Input:

Sklady výbušnin

11.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.4 Sklady výbušnin

PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, upravuje výjimky v oblasti územního plánování pro sklady výbušnin i přesto, že splňují obecná kritéria, neboť se jedná o stavby, s jejichž využíváním je spojena vyšší míra zásahu do veřejného zájmu tím, že vykazují vyšší nebezpečnost pro okolí.

Podle ustanovení § 79 Rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje:

 • - stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží-li k výrobě nebo skladování výbušnin.

Podle ustanovení § 80 Rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují

 • - úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží-li ke skladování výbušnin.

Vyhláška ČBÚ

Zásady provedení stavby skladu výbušnin a výbušných předmětů na povrchu i pod povrchem, podmínky pro jejich umístění a požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při skladování výbušnin stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální znění vyhlášky upravuje její novela č. 200/2006 Sb.

Jedná se o prováděcí vyhlášku zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (současně platná změna zákonem č. 18/2012 Sb nabyla účinnosti 1. 1. 2013).

Podle tohoto zákona se na projektování a výstavbu skladů výbušnin vztahují obecné předpisy o investiční výstavbě, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zákon povoluje po krátkou dobu přechovávat výbušniny i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Při zřizování zvláštních úschoven na povrchu se postupuje podle technické normy ČSN 73 5530.

ČSN 73 5530

ČSN 73 5530 Sklady výbušnin a výbušných předmětů: 1990 platí pro navrhování a výstavbu nových a rekonstrukcí dosud užívaných skladů výbušnin a výbušných předmětů (umístěných na povrchu a to jak u výrobců, tak i u uživatelů výbušnin) a pro zřizování staveništních skladů výbušnin a schránek na výbušniny. Nevztahuje se na zřizování skladů trhacích prostředků na bázi zkapalněných plynů, skladů se sportovním a loveckým střelivem, s palníky a zápalnicemi, maloobchodních skladů s pyrotechnickým zbožím, pokud v nich nejsou zároveň skladovány výbušniny. Normalizuje požadavky na výstavbu skladů a jednotlivých objektů. Stanovuje bezpečnostní vzdálenosti, ochranné valy, stěny a další. Uvádí též bezpečnostní i hygienické požadavky, např. na elektrickou instalaci.

Terminologie

Pro správný výklad požadavků vyhlášky ČBÚ a ČSN je třeba se seznámit s používanými termíny a jejich významem (který se v některých případech liší od obecné představy). Uvádíme některé ze základních termínů:

 • výbušnina – látka nebo předmět uvedený v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zařazený do třídy 1 těchto látek (pokud nejde o střelivo a vojenskou munici);

 • mezisklad – sklad u výrobce, určený ke skladování hotových výbušnin nebo polotovarů schopných výbuchu;

 • příruční sklad – sklad výbušnin (nebo část výrobního objektu), určený k běžnému a plynulému zásobování výroben výbušnin polotovary výbušného charakteru;

 • základní (celozávodní) sklad – sklad určený ke skladování výbušnin v expedičních obalech;

 • staveništní sklad – skladový prostor v blízkosti místa spotřeby výbušnin, ve kterém se mají krátkodobě, po dobu ukončení stavby, uschovávat trhaviny a výbušné polotovary;

 • obložení – nejvýše povolené množství výbušniny v daném objektu.

Ustanovení § 22 zákona Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami ukládá v odst. 6: Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci.

Českému báňskému úřadu ukládá zákon stanovit vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.

Vyhláška ČBÚ zařazuje výbušniny podle chování při výbušné přeměně do čtyř základních tříd nebezpečí:

třída A –  výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem; 
třída B –  výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě; 
třída C –  výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky a může se rychle rozšiřovat; 
třída D –  výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. 

Naproti tomu ČSN 73 5530 uvádí tři základní třídy nebezpečí výbušnin

třída A –  výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem; 
třída B –  výbušniny nebezpečné výbuchem, jehož vznik je obtížný nebo málo pravděpodobný, a jeho účinek na sousední objekty a zařízení je malý; 
třída C –  výbušniny nebezpečné požárem a hořící bez přístupu vzduchu, jejichž požár může ohrozit sousední objekty. 

Podrobné třídění konkrétních výbušnin na podskupiny je v Tabulce 1 normy a vyhlášky ČBÚ. Podle druhu skladovaných výbušnin se sklad označuje odpovídající třídou a skupinou nebezpečí.

Dělení skladů výbušnin

U výrobce se budují sklady

 • základní

 • mezisklady

 • příruční

Sklady u spotřebitele se dělí

 • podle umístění na povrchové a pod povrchem;

 • podle účelu na zásobní a účelové (stálé, pojízdné, staveništní, schránky na výbušniny).

ZÁSADY PRO VÝSTAVBU SKLADU
Sklady na povrchu

Součástí projektové dokumentace je stanovení nejmenší bezpečnostní vzdálenosti mezi místem nebo objektem, v němž se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušninami a ohroženým objektem. Bezpečnostní vzdálenosti se určují podle třídy nebezpečí skladu, stavebního provedení, obložení a charakteru ohroženého objektu. Třída nebezpečí skladu je dána třídou nebezpečí výbušniny, pro kterou je určen.

Pro konstrukci skladu je třeba použít nehořlavých materiálů, případně je dovoleno použít dřeva impregnovaného ( ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni: 1988), nebo jiných materiálů nesnadno hořlavých. Povrchy stavebních konstrukcí musí být snadno čistitelné.

Stavební provedení skladu vychází z druhu skladovaného materiálu, skladovací techniky, skladové manipulace a technologie. Sklad se buduje jako jednopodlažní. Ve svahovitém terénu se doporučuje řešení skladu zaříznuté do svahu. Alespoň jedna stěna nebo střecha skladu musí být ve výfukovém provedení. Její odolnost proti přetlaku zevnitř musí být řádově 10x nižší, než je odolnost objektu. Sklady se nevytápějí, s výjimkou, kdy to vyžaduje charakter výbušniny.

Podle velikosti skladu

Nahrávám...
Nahrávám...