dnes je 19.5.2024

Input:

Směrná čísla roční spotřeby vody

5.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.4
Směrná čísla roční spotřeby vody

Ing. Bohumír Číhal

Jednou z činností při provozování vodovodů nebo kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je provozní a fakturační měření jako podklad pro výpočet ceny pro vodné a stočné.

Dodávaná voda

Podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturaci) vody je vodoměrem registrované množství dodané vody nebo jiným způsobem určené množství dodané vody. Způsob výpočtu dodané vody, není-li osazen vodoměr, stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpadní a srážkové vody

Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí vyhláška k zákonu.

V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, a současně je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby.

Vodoměr

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem a nejsou k dispozici jiné údaje požadované zákonem, stanoví se množství dodané vody podle směrných čísel spotřeby vody.

Prováděcí předpis k zákonu,

vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje, mimo jiné, výše uvedené záležitosti, odkazující na použití směrných čísel roční spotřeby vody.

Směrná čísla

Směrná čísla roční potřeby vody vyhlášky č. 428/2001 Sb., členěná podle druhu spotřeby vody, jsou uvedena v příloze č. 12 vyhlášky. Používají se v následujících případech:

Neoprávněný odběr a vypouštění

Podle ustanovení § 14 vyhlášky vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel (pokud tak stanoví uzavřená smlouva) při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody.

Odběr vody bez vodoměru

Podle ustanovení § 27 vyhlášky se stanoví množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr podle směrných čísel roční potřeby vody.

Vypouštění bez měření

Podle ustanovení § 30 vyhlášky, není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

Výpočet pevné složky

Podle ustanovení § 32 vyhlášky provádí provozovatel, při stanovení pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody podle této přílohy určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. V odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, uvedená směrná čísla roční potřeby ve vyjmenovaných snížit.

(Poznámka: Čísla u následujících výčtů odpovídají položkám směrných čísel přílohy č. 12 k vyhlášce).

Bytový fond

Byty

Roční spotřeba na jednu osobu

1. bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt 15 m3

2. bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) 25 m3

3. bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. 

Teplá voda na kohoutku

Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město (tzn. ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě). V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

Rodinné domy

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty, 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách (na zahradě apod.).

Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Rekreační chaty a chalupy

Na jednu osobu rekreační chaty nebo chalupy se spotřeba vypočte jako u bytu a s připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, s přihlédnutím k době, po kterou je objekt během roku využíván. Tento výpočet se uvádí do smlouvy v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem (podle zákona č. 274/2001 Sb. ustanovení § 8 odst. 6 zákona).

Spotřeba vody bez vypouštění

Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace (podle ustanovení § 19 odst. 7 zákona):

V případech rozdílu většího než 30m3 mezi množstvím vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle uvedených položek, je-li důvodem

• kropení zahrady, stanoví se množství nevypouštěných vod podle položek 63 až 66 směrných čísel;

• výroba balených nápojů nebo jídel apod., stanoví se množství nevypouštěných vod odborným výpočtem ve vazbě na produkci.

V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.

Veřejné budovy, školy

Obecně

V dále uvedených směrných položkách budov je uvedena základní potřeba vody – ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly. V případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20. Ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

Kancelářské budovy (bez stravování)

Spotřeba na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok při vybavení

4. WC, umyvadla 8 m3

5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 14 m3

6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 18 m3

Spotřeba na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok při vybavení

7. WC, umyvadla 3 m3

8. WC a tekoucí teplá voda 5 m3

Mateřské školy a jesle s celodenním provozem (bez stravování)

Spotřeba na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru

Nahrávám...
Nahrávám...