dnes je 13.4.2024

Input:

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

2.2.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Ing. Marie Pečená

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří ve stavebnictví dlouhodobě k nejrizikovějším. Tyto práce jsou nejčastějším zdrojem smrtelných a těžkých pracovních úrazů. Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu.

Zajištění proti pádu

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky upravuje NV č. 362/2005 Sb. Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní ochranou nebo osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky, nezávisle na výšce na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Ochrana pracovníků ve výšce pod stanovenou hranici 1,5 m musí být přiměřeně řešena dle charakteru a rizika dané práce.

Ochrana proti pádu se nevyžaduje, jestliže se pracoviště nebo komunikace nacházejí na plochách se sklonem max. 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou. Tato zábrana je umístěna ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany pádu. Zábranou je myšleno jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určeno k ochraně proti pádu osob ani předmětů. Dále se ochrana proti pádu nevyžaduje při zdění, je–li místo práce uvnitř objektu 0,6 m pod rovinou zdi, na které se pracuje.

Nachází-li se místo práce na souvislých plochách ve výšce, nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volném okraji popřípadě proti propadnutí celá plocha. Zajištění proti pádu je nutno provést v prostoru kde se pracuje včetně přístupových komunikací. Kolektivní zajištění pak přesahuje krajní polohy pracovní plochy nebo komunikací nejméně o 1,5 m na každou stranu.Ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu.

Zároveň se musí ihned zakrývat otvory nebo prohlubně, které při postupu prací do výšky vznikají a jejichž kratší strana nebo průměr mají rozměr 0,25 m.

K zakrytí se použijí především ochranné poklopy nebo je možno k zabezpečení použít jinou ochrannou konstrukci.

Požadavky na technické konstrukce

Požadavky na technické konstrukce, tj. požadavky na jejich navrhování, konstrukční provedení, montáž, demontáž, používaní a údržbu, jsou dány technologickými postupy a příslušnými technickými předpisy, popřípadě návody výrobce na montáž, používání a demontáž těchto konstrukcí. Konstrukce musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, aby nemohlo dojít k jejich porušení, deformaci nebo ztrátě stability. Zároveň musí být upevněny tak, aby bezpečně přenesly předpokládané zatížení. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem.

Mezi kolektivní zajištění patří ochranné a záchytné konstrukce. Ochranné konstrukce jsou konstrukce zabraňující pádu osob, popř. materiálu a předmětů z volných okrajů nebo jejich částí. Jde o ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, ochranné lešení a ochranný poklop. Umísťují se v úrovni chráněného pracoviště, popř. komunikace ve výšce.

Záchytné konstrukce jsou konstrukce zachycující padající osoby, popř. materiál nebo předměty z výšky. Jde o záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytnou stříšku a bezpečnostní síť. Umísťují se pod úrovní chráněného pracoviště, popř. komunikace ve výšce.

Předání a převzetí konstrukce do užívání

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze používat až po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání musí být proveden písemný zápis ve stavebním deníku nebo jiném provozním dokladu.

Místa práce ve výškách musí být bezpečně přístupná po komunikacích. Komunikace musí být do objektů zabudovány současně s budováním ostatních částí stavby. Mezi ně patří rampy, schodiště, žebříky.

Osobní ochranné prostředky

Jestliže nelze použít proti pádům z výšky technickou konstrukci, musí být pracovníci provádějící práce ve výškách chráněni osobními ochrannými prostředky proti pádům z výšky. Za osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky se považují prostředky osobního zajištění, které odpovídají požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 21/2003 Sb. Tyto prostředky se používají samostatně nebo v kombinacích prvků systémů a musí odpovídat návodům k používání, dodaným výrobcem. Při jejich použití je zcela zabráněno pádu osoby z výšky, nebo je pád bezpečně zachycen a zachyceného pracovníka je možno bezpečně vyprostit. V případě pádu dojde k zachycení pracovníka v dostatečné výšce nad terénem (podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo jeho zranění. Osobní zajištění proti pádu musí trvat po celou dobu práce v místech s nebezpečím pádu, včetně přemísťování na jiné místo práce.

OOPP proti pádu se člení na:

  • ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),

  • osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

Požadavky na funkční zkoušky, prohlídky, revize, údržbu a servis osobních ochranných prostředků proti pádu jsou dány výrobcem v návodu na

Nahrávám...
Nahrávám...