dnes je 28.5.2024

Input:

Smysl a účel právní úpravy

6.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.1
Smysl a účel právní úpravy

Ing. Bohumír Číhal

Úprava sankčních postihů (tzv. správního trestání) ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, opravňuje stavební úřady postihovat pokutami osoby, které poruší povinnosti stanovené stavebním zákonem, a to s cílem dosáhnout nápravy. Smyslem právní úpravy sankcí ve stavebním zákoně je nejen postih – represe za protiprávní jednání, ale také prevence tím, že je tato úprava veřejnosti dobře známa.

V novém stavebním zákoně, nahrazujícím zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, došlo v části sankcí proti dřívější úpravě k poměrně podstatné změně. Tou bylo sjednocení horní hranice výše pokut za stejné porušení zákona bez ohledu na to, zda se porušení zákona dopustí fyzická osoba nebo právnická osoba či fyzická osoba podnikající, tzn. bez ohledu na to, zda se jedná o přestupek nebo o jiný správní delikt. Byl tak respektován požadavek na rovnost všech subjektů před zákonem.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do účinnosti zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, upravoval pod společným nadpisem Hlavy V Správní delikty v ustanoveních § 178 a 179 přestupky fyzických osob a v ustanoveních § 180 až 182 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Řízení o přestupcích ani příslušnost k jejich projednávání stavební zákon neupravoval. Řízení o správních deliktech právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů se procesně vedlo podle správního řádu, příslušnost stavebních úřadů pro toto řízení a speciální úpravu řízení obsahovalo ustanovení § 182 stavebního zákona.

Současně účinný stavební zákon, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., upravuje protiprávní činy týkající se stavebního zákona jednotně v hlavě V Přestupky, SZ v ustanoveních § 178 až 182. Přestupky, vykazující znaky společensky škodlivých protiprávních činů stanovené zákonem, které stavební zákon výslovně označuje, jsou členěny ve vztahu k osobám (tzn. pachatelům), které jsou účastníky územního plánování, ve věcech stavebního řádu, při projektové činnosti a provádění staveb. Řízení o přestupcích ani odkazy na příslušné právní předpisy stavební zákon neuvádí.

Obecně se proto předpokládá, že není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na řízení o přestupcích zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na který navazuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon o přestupcích).

Přestupkové řízení se v současnosti vede podle zákona č. 250/2016 Sb., který dnem 1. července 2017 nahradil zrušený zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

Revoluční novinka nového zákona o přestupcích č. 250/2016 Sb. spočívá v tom, že pod pojem přestupek je podřazeno i to jednání, které

Nahrávám...
Nahrávám...