dnes je 30.6.2022

Input:

Sousedská práva v novém občanském zákoníku

29.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník přinesl od 1. 1. 2014 koncepční změnu takřka ve všech oblastech soukromého práva. Výjimkou nejsou ani tzv. sousedská práva, avšak v tomto případě se jedná spíše o detailnější úpravu a rozšíření původního pojetí, než o jeho změnu. V současné době je již připravována velká novela NOZ, nicméně úprava sousedských práv by jí neměla být významně dotčena.

V občanském zákoníku platném do 31. 12. 2013 byla velice stručná úprava sousedských práva obsažena v ust. § 127, podle kterého se vlastník věci musel zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Následoval demonstrativní výčet „zakázaných“ imisí. Nová úprava výkonu vlastnického práva a s tím souvisejících sousedských práv je v NOZ obsažena v obecné rovině v ust. § 1012 a konkrétně počínaje ust. § 1013. Ust. § 1012 NOZ upravuje práva a povinnosti vlastníka (jakékoli věci) a zakazuje mu rušit při výkonu vlastnického práva nad míru přiměřenou poměrům práva jiných osob. V případě sousedských práv se jedná o rušení vlastníka sousední nemovitosti. Za sousední nemovitost je třeba považovat takovou nemovitost, na kterou až mohou dosáhnout vlivy způsobené užíváním jiné nemovitosti, nikoliv tedy pouze nemovitost, která má s tou, na níž je provozován rušící činnost, společné hranice. Vedle generální klauzule upravuje NOZ v ust. § 1013 rušení vyjmenovanými imisemi (jedná se však rovněž o výčet demonstrativní), které zakazuje vždy, pokud se jedná o imise přímé. V ostatních případech je nutno prokázat rušení nepřímou imisí nad míru přiměřenou poměrům. Nepřímá imise je takový vliv, který nebyl vlastníkem nemovitosti při jeho činnosti/nečinnosti přímo zamýšlen, ale je de facto vedlejším účinkem této aktivity.

NOZ výslovně připouští obranu proti imisím materiálním. Materiální imise jsou takové vlivy, které jsou objektivně zjistitelné, včetně jejich míry, tzn., že se projevují fyzickým způsobem. Typickou imateriální imisí je např. obtěžování pohledem nebo pořizování různých obrazových či zvukových záznamů. V těchto případech je na místě se domáhat zdržení obtěžování takovouto imisí spíše žalobou na ochranu osobnosti nebo soukromí. Použití ustanovení upravujících sousedská práva je v těchto případech spíše diskutabilní, proto jej nelze doporučit. Zákon dále v rámci ust. § 1013 připouští obranu proti imisím pozitivním i negativním (světlo x stín) a imisím způsobeným činností i nečinností (kouř x vnikání zvířat).

Pokud tedy nejsou uvedené imise přímo účelem určité činnosti vlastníka sousedního pozemku, je pro účinnou obranu proti nim nutné, aby rušení přesáhlo míru přiměřenou poměrům. Vzhledem k tomu, že se jedná o tutéž formulaci, jako ve starém občanském zákoníku, je na místě vycházet z dosavadního výkladu. Směrodatné jsou vždy místní zvyklosti (jinak bude posuzována imise z hospod a barů v centru města, a jinak na periferii v zástavbě rodinných domů). Dalším kritériem uplatňovaným při hodnocení významnosti namítaných imisí jsou vedle místních poměrů také obvyklé poměry,

Nahrávám...
Nahrávám...