dnes je 21.6.2024

Input:

Speciální stavby a speciální stavební úřady

30.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2
Speciální stavby a speciální stavební úřady

JUDr. Alena Kliková

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve svých ustanoveních § 12 až 17 uvádí působnost a rozdělení stavebních úřadů. Stavební zákon rozděluje stavební úřady z hlediska jejich věcné působnosti, a to dle konkrétního typu staveb. Dle tohoto rozdělení můžeme dělit i stavby na obecné a speciální. Obecné stavební úřady vykonávají svoji působnost u tzv. obecných staveb, kterými jsou veškeré ostatní stavby, než stavby vyjmenované v ustanovení § 15a 16 stavebního zákona, tj. u staveb zde níže uváděných. Tzv. speciální stavby jsou uvedeny v ustanovení § 15 odst. 1 stavebního zákona a jsou to:

  • stavby letecké, u nichž vykonává působnost stavebního úřadu Úřad pro civilní letectví,

  • stavby drah a na dráze (včetně zařízení na dráze), u nichž vykonává působnost stavebního úřadu Drážní úřad,

  • stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, u nichž vykonávají působnost stavebních úřadů tzv. Silniční správní úřady,

  • stavby vodních děl, u nichž vykonávají působnost stavebních úřadů Vodoprávní úřady.

STAVEBNÍ ÚŘADY SPECIÁLNÍ

Stavební úřady speciální

U výše uvedených speciálních staveb vykonávají působnost stavebních úřadů orgány vykonávající státní správu na daných úsecích podle zvláštních předpisů. Působnost stavebních úřadů vykonávají tyto orgány ve všech věcech s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování.

Povolení pro realizaci stavby mohou vydat speciální stavební úřady jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Speciální stavby jsou konkrétně stanoveny ve speciálních právních předpisech upravujících dané specializované odvětví. U staveb leteckých je tímto právním předpisem zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví. Stavby drah a na dráze jsou upraveny zákonem o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavby dálnic, silnic a místních komunikací jsou upraveny v zákoně o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Stavby vodních děl upravuje zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vyhláška č. 23/2007 Sb., o vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ (stavby letecké)

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví byl zřízen dne 1. 4. 1997 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Je podřízen Ministerstvu dopravy (MD). V čele úřadu je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy. Základní činnosti úřadu jsou uvedeny v ustanovení § 89 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V souladu s ustanovením § 90 zákona o civilním letectví pověření zaměstnanci úřadu vykonávají státní dozor v civilním letectví. Činnost Úřadu pro civilní letectví je rozdělena do dvou sekcí, a to sekce technické a sekce letové a provozní, v jejichž čele vždy stojí ředitel sekce, a tří samostatných odborných útvarů, jedná se o odbor řízení letového provozu a letišť, odbor standardizace a leteckých předpisů a odbor letového ověřování, v jejichž čele stojí ředitel odboru. Dále je součástí organizační struktury Úřadu pro civilní letectví Kancelář úřadu, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti. Jednotlivé sekce se dále člení na odbory, které řídí ředitelé odborů. Odbory se člení na oddělení, popřípadě referáty, řízené vedoucími (viz www.caa.cz ).

DRÁŽNÍ ÚŘAD (stavby drah a na dráze)

Drážní úřad

Drážní úřad je správní úřad zřízený zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy se sídlem v Praze. Drážní úřad je podřízen Ministerstvu dopravy. Drážní úřad vykonává státní správu ve věcech drah, a to podle zákona o dráhách nebo podle zvláštního právního předpisu s

Nahrávám...
Nahrávám...