dnes je 28.6.2022

Input:

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4.2.3
Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

Ing. Bohumír Číhal

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb. upravují nová ustanovení § 94q až z.

Postup řízení

Příslušný stavební úřad (stavební úřad příslušný k povolení stavby) postupuje v řízení v součinnosti s příslušným úřadem podle stavebního zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí, projedná stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem, který vydá závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Závazné stanovisko je podkladem pro vydání společného povolení.

V řízení, které je navazujícím řízením, postupuje stavební úřad podle ustanovení o navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (pokud v něm není stanoveno jinak).

Účastnící řízení

Účastníky společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí jsou stejné osoby uvedené výše u Společného územního a stavebního řízení.

Žádost o vydání

Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu také

  • základní údaje o požadovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění;

  • identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit;

  • údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět (je-li znám).

K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí

  • souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle nového ustanovení § 184a;

  • závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko, nebo nepostupuje-li se podle nového ustanovení § 96b odst. 2 (Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska);

  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;

  • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li stavební záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury;

  • dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, dokladovou část a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (podle ustanovení § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí), včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení;

  • závěr zjišťovacího řízení (byl-li vydán);

  • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Žádost o vydání společného povolení a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se připojuje také v elektronické podobě. V žádosti se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Stavebník připojuje dokumentaci ve třech vyhotoveních, a není-li stavebník vlastníkem stavby, připojuje jedno další vyhotovení dokumentace. V případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení vede, připojuje se další vyhotovení dokumentace (v počtu stavebních úřadů, které jsou dotčenými orgány). Tato dokumentace musí vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, které jsou částmi vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný jiný stavební úřad než stavební úřad, který společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí vede.

Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 503 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření).

Přezkoumání žádosti

Stavební úřad zkoumá žádost o vydání společného povolení a připojenou dokumentaci v součinnosti s příslušným úřadem. Za tímto účelem zašle do 5 dnů ode dne podání žádosti žádost a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu. Nemá-li žádost o vydání společného povolení nebo dokumentace předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění žádosti a řízení přeruší.

Není-li k žádosti o vydání společného povolení připojena dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, nebo pokud dokumentace nebo její část není zpracována projektantem nebo osobou s příslušnou autorizací, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví. Pokud ze závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vyplyne, že stavební záměr má významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí žádosti, stavební úřad přeruší řízení do doby uložení kompenzačních opatření.

Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat. Zároveň vyzve žadatele k předložení smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví.

Usnesení o přerušení a zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi a příslušnému úřadu. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.

Zahájení řízení

Stavební úřad oznámí zahájení společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a stanoví lhůtu, ne kratší než 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce, ve které mohou účastníci řízení a veřejnost uplatnit připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a dotčené orgány závazná stanoviska, popřípadě vyjádření. K připomínkám, které překračují stanovený rozsah, se nepřihlíží.

Stavební úřad může k projednání stavebního záměru nařídit veřejné ústní jednání za účasti příslušného úřadu, a je-li to účelné, spojit je s ohledáním na místě. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy.

Doručení oznámení

Oznámení o zahájení řízení, stanovení lhůty nebo o nařízení veřejného ústního jednání se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje veřejnou vyhláškou, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení, se doručuje jednotlivě. Oznámení o konání veřejného ústního jednání musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně 30 dnů předem. Informace o záměru musí být vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem do konce stanovené lhůty nebo do konání veřejného ústního jednání. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou, jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Vydání závazného stanoviska

Stavební úřad předá, do 5 dnů ode dne konání ústního jednání, veřejného ústního jednání anebo uplynutí lhůty pro podání připomínek účastníků řízení a veřejnosti, příslušnému úřadu výsledky projednání (zejména uplatněné připomínky a závazná stanoviska nebo vyjádření dotčených orgánů) a řízení do doby vydání závazného stanoviska přeruší.

Do 5 dnů po obdržení závazného stanoviska zveřejní stavební úřad informace o jeho vydání na úřední desce a oznámí lhůtu, ne kratší než 10 dnů od doručení oznámení, ve které nejpozději mohou ke stavebnímu záměru, na základě všech podkladů pro vydání společného povolení včetně závazného stanoviska, účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené orgány dodatečná závazná stanoviska.

Uplatňování a posuzování námitek

Závazná stanoviska a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě nebo při

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...