dnes je 4.10.2023

Input:

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

22.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.3
Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

Ing. Bohumír Číhal

Na rozdíl od stavebního dozoru prováděného stavebním úřadem, státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu není v zákoně upraven jako nástroj průběžné kontroly provádění stavby, je prováděn nahodile a v podstatě jen na základě podnětů osob či orgánů.

Kontrolní orgány

Samostatnou zvláštní úpravu státního dozoru obsahuje ustanovení § 171 SZ. Podle tohoto ustanovení státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady. Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování

  • ustanovení stavebního zákona,

  • právních předpisů vydaných k jeho provedení,

  • opatření obecné povahy a

  • rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona.

Působnost jiných orgánů veřejné správy není uvedeným ustanovením dotčena. Státní dozor může být, podle novely zákona, vykonán i v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.

Ministerstvo při provádění státního dozoru sleduje, jak orgány veřejné správy vykonávají působnost stanovenou stavebním zákonem, a vykonává státní dozor nad činností autorizovaných inspektorů, který je součástí státního dozoru ve věcech stavebního řádu.

Jedná se o úpravu obecnou, zčásti konkurující jiným ustanovením stavebního zákona, protože např. dozor nad činností autorizovaných inspektorů zákon upravuje již v ustanovení § 151 odst. 1 (Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti se stavebními úřady vykonává též dohled nad činností autorizovaných inspektorů), a třetí odstavec ustanovení § 171 se zase částečně dotýká úpravy ustanovení § 133 o kontrolní prohlídce stavby. Ustanovení § 171 odst. 3 stavebního zákona v podstatě zastřešuje všechna oprávnění orgánů na úseku územního plánování a stavebního řádu v případě zjištěných nedostatků ke zjednání nápravy.

Výzva a rozhodnutí k nápravě

V případě zjištění nedostatků uvedený příslušný orgán, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě. Výzva k nápravě nebo rozhodnutí, kterým se náprava nařídí se může týkat nejen konkrétních osob, ale také správních orgánů, resp. většinou stavebních úřadů. V případě vydání rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti.

Stavební zákon u rozhodnutí podle ustanovení § 171 odst. 3 nevyloučil případnému odvolání odkladný účinek, takže v konkrétním případě, kdy to je nutné, musí kontrolující úřad odvolání odejmout odkladný účinek podle správního řádu. Novela toto ustanovení rozšířila o případ, že bylo pozastaveno pořizování územně plánovací dokumentace. V jejím pořizování lze postupovat až po potvrzení příslušného orgánu o zjednání nápravy.

Rozdíl mezi ustanoveními § 171a § 133 stavebního zákona spočívá v souběžné aplikaci zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů; ten nelze

Nahrávám...
Nahrávám...