dnes je 20.6.2024

Input:

Stavby pro bydlení

7.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.5
Stavby pro bydlení

13.2.5.1
Terminologie

Terminologie týkající se staveb pro trvalé bydlení je v zásadě dvojího druhu: terminologie, kterou používají legislativní dokumenty (vyhlášky, normy), tedy terminologie používaná ve formulacích závazných požadavků na vlastnosti staveb pro bydlení, a dále pak terminologie vyjadřující architektonické a urbanistické charakteristiky těchto staveb, z nichž žádné závazné požadavky nevyplývají.

TŘÍDĚNÍ ... TERMINOLOGIE, DEFINICE

Terminologie, která souvisí s tříděním staveb pro bydlení

Terminologie, která souvisí s tříděním staveb pro bydlení

Stavby pro trvalé bydlení se dělí na dvě skupiny: rodinné domy a bytové domy. Takto stavby pro trvalé bydlení posuzuje Vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009, účinnost od 26. srpna 2009, o technických požadavcích na výstavbu i ČSN 734301 Obytné budovy, takto je dělí ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.

Zřejmě je nutno rozhodnout, kdy se jedná o rodinný dům, kdy o bytový dům: na každý z nich jsou kladeny různé požadavky – jak Vyhláška č. 268/2009 Sb. MMR, resp. ČSN 734301 Obytné budovy, tak rovněž ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.

V tomto oddíle vycházíme z terminologie Vyhlášky č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na výstavbu, ČSN 734301 Obytné budovy a Vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Většinou jsou formulace definic pojmů v těchto dokumentech identické, zřejmě přejaté, s některými odlišnostmi, případně s rozvedením či doplněním.

Vztah mezi jmenovanými dokumenty je vysvětlen na jiném místě této publikace.

Vyhlášky porůznu odkazují na ČSN pojmem normová hodnota.

Normová hodnota

Normová hodnota

Konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě (ČSN), jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků.

Budova

Budova

Nadzemní

Nahrávám...
Nahrávám...