dnes je 21.7.2024

Input:

Stavební deník a jeho vedení

28.8.2012, , Zdroj: pavlat-znalec.cz (pavlat-znalec.cz)

Stavební deník je velmi důležitý dokument, kterým se v průběhu výstavby dokumentuje postup výstavby a všechny důležité okolnosti, které při výstavbě nastaly.

Definice stavebního deníku.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů do knihy, který je povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, týkajících se stavby a stavebních činností.

Právní opatření vztahující se ke stavebnímu deníku.

Povinnost vést stavební deník, způsob jeho vedení, jeho uložení a archivace a význam stavebního deníku v investiční výstavbě přímo nebo nepřímo řeší řada právních norem, které se dotýkají organizace a řízení investiční výstavby. 

Nedávná historie:

Od roku 1976 (viz. dřívější vyhláška č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu) byla zákonná povinnost vedení montážního deníku a stavebního deníku pro každou stavbu nebo stavebně montážní činnost. Vyhláška č. 378/1992 Sb., kterou se dne 17.07.1992 změnila vyhláška č. 85/1976 Sb., zrušila povinnost vést montážní deník. Nezanikla však povinnost vést o stavbě předepsané záznamy formou stavebního deníku. Dnem 01.07.1998 byla vyhláškou číslo 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, zrušena vyhláška č. 85/1976 Sb., ale také v této nové vyhlášce 132/98 byla zakotvena povinnost vedení stavebního deníku předepsaným způsobem.

Od 01. ledna 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. který ve svém § 157 nadále nařizuje vedení stavebního deníku, nebo jednoduchého záznamu o stavbě, a to u všech staveb, které podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení. Způsob vedení stavebního deníku, nebo jednoduchého záznamu o stavbě potom dále upřesňuje vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., § 6, a to v příloze číslo 5.

Ve smyslu dnešních předpisů musí tedy být pro stavbu, jejím stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (zhotovitel), jímž je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů, veden stavební deník nebo alespoň jednoduchý záznam o stavbě. To znamená, že i zhotovitelé technologické části stavby mají povinnost vést na stavbě stavební deník, pokud stavba podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení.

Dnešní právní úprava platná od 01. ledna 2007:

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon.

§ 118

Změna stavby před jejím dokončením

(3) Změnu stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, stavební úřad, popřípadě autorizovaný inspektor, bylo-li ve věci vedeno zkrácené stavební řízení, schválí při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Kontrolní prohlídka stavby

§ 133

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,

b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,

d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,

g) zda je řádně prováděna údržba stavby,

h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon.

§ 153

Stavbyvedoucí a stavební dozor

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon.

§ 154

Vlastník stavby a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen

a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon.

§ 157

Stavební deník

(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

(2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát, podle § 117 a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

(3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

(4) Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.

Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Ministerstva pro místní rozvoj  ze dne 10. listopadu 2006

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

§ 6

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

(K § 157 odst. 4 stavebního zákona)

Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

Příloha č. 5

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Stavební deník

A. Identifikační údaje

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

b) místo stavby,

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):

-          zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

-          stavebníka (investora)

-          projektanta

-          poddodavatelů,

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

e) nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q) dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C. Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,

c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Jednoduchý záznam o stavbě

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálů,

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

f) plnění ujednání obchodních smluv,

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C. bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně.

Úprava platná před 01. lednem 2007:

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování řádu, stavební zákon.

§ 100

(3) Při realizaci staveb a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden stavební deník. Při realizaci ostatních staveb a jejich změn musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

(4) Vedle osob uvedených v odstavci 3 mají oprávnění činit záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě též orgány státního stavebního dohledu (§ 99), osoba určená k odbornému vedení realizace stavby nebo k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby (§ 44 odst. 2 a 3), popřípadě osoby, které na základě smlouvy se stavebníkem vykonávají autorský a technický dozor.

(5) Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

§ 43

(1) Stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

(2) Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod.

(3) Denní záznamy se zapisují jen výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jde-li o technicky jednoduché stavby nebo práce malého rozsahu, u kterých tak stanovil stavební úřad v podmínkách stavebního povolení, mohou být denní záznamy nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. Stavební deník se nevede u stavebních úprav, drobných staveb a udržovacích prací, u nichž postačilo jejich ohlášení stavebnímu úřadu a stavební úřad nestanovil, že je lze provést jen na základě stavebního povolení (§ 57 odst. 1 zákona).

Praktické informace.

K vedení stavebního deníku je nutné přistupovat se znalostí následujícího základního “desatera”:

1. Stavební deník musí být veden, jde-li o stavbu jejímž stavebníkem, popř. tím, kdo stavbu pro stavebníka provádí (dále jen zhotovitel) je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle příslušných právních předpisů.

2. Stavební deník je veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky, zejména podle kolaudačního rozhodnutí.

3. Stavební deník vede zhotovitel, popř. stavebník. Za vedení stavebního deníku je odpovědný vedoucí stavby, který však může vedením deníku pověřit mistra.

4. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby zejména:

- časový postup prací,

- odchylky od dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,

- další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

5. Stavební deník slouží též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů.

6. Stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska.

7. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy po dobu provádění stavby. Po celou dobu výstavby musí být k dispozici na stavbě.

8. Denní záznamy zapisuje “odpovědná osoba” nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají – výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.

9. Jde-li o technicky jednoduchou stavbu nebo práce menšího rozsahu, mohou být denní záznamy ve stavebním deníku nahrazeny, se souhlasem stavebního úřadu, jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.

10. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník, po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od skončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Vedle povinnosti vést stavební deník v souladu s právními předpisy se doporučuje, aby bylo smluvně zabezpečeno vedení stavebního deníku každým zhotovitelem zúčastněným na pracích na staveništi (subdodavatelem) v rozsahu jeho prací s tím, že záznamy v deníku potvrzuje příslušný objednatel.

Skladba stavebního deníku

Forma deníku

Stavební deník je veden formou zápisové knihy, která má předem chronologicky očíslované jednotlivé listy a každý list umožňuje vyhotovit průpisem ve více (minimálně dvou) kopiích.

Úvodní listy

Jsou tvořeny titulní stránkou obálky deníku a základními listy. Údaje známé při zahájení stavby zapisuje do příslušných částí odpovědný pracovník zhotovitele popř. stavebníka a takto připravený deník, včetně zapsaných údajů doložených příslušnými dokumenty předá vedoucímu stavby, popř. vedoucímu montáže (“odpovědné osobě”) k dalšímu vedení.

Titulní stránka a obálky

Titulní stránka obálky deníku, z tuhého papíru (popř. PVC) se vyhotovuje se dvěma oddělitelnými průpisy.

originál – je pevně spojen s deníkem a zůstává vždy na stavbě pro zápisy všech účastníků výstavby.

1. průpis – po oddělení přejímá stavebník (objednatel) nebo jeho zástupce, kterému slouží pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.

2. průpis – po oddělení přejímá zhotovitel (dodavatel) pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.

Podle zvoleného způsobu výstavby mohou být pořizovány kopie i pro další

Nahrávám...
Nahrávám...