dnes je 2.12.2023

Input:

Stavební deník

30.6.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1
Stavební deník

Ing. Josef Ladra

Stavební deník je základním dokumentem, ve kterém je zaznamenáván postup prací na stavbě a v němž jsou zachyceny podmínky, za kterých se stavební práce prováděly. Proto zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věnuje tomuto dokumentu samostatný § 157 (Stavební deník) a hned v úvodním odstavci 1 stanovuje:

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Jednoduchý záznam o stavbě

U některých ohlašovaných staveb nevyžaduje stavební zákon vedení stavebního deníku, ale povoluje jednodušší dokumentaci, tzv. jednoduchý záznam o stavbě. Podle § 157 odst. 1 jde o tyto stavby:

 • terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,

  (§ 103 f1: Úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími)

 • stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),

  (§ 103 1a: Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů)

 • přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,

  (§ 103 b8: Přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m)

 • stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,

  (§ 103 d8: Opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím)

 • informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9

  (§ 103 c8: Informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
  § 103 c9: Informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2)

 • stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

  (§ 3 odst. 2: Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu)

 • cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,

  (§ 103 g2: Cirkusové stany pro nejvýše 200 osob)

 • antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,

  (§ 103 c2: Antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m)

 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,

  (Posuzováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)

 • sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,

 • udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

  (§ 103 1e: Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou)

Bohužel, stavební zákon není důsledný v používané terminologii. V úvodu § 157 se hovoří o provádění stavby a stavbu definuje § 2 stavebního zákona. Přesto v dalším textu zákona se vyžaduje vedení stavebního deníku, popřípadě jednoduchého záznamu o stavbě i v těch případech, kdy nejde o stavby ve smyslu § 2 zákona, tj. při terénních úpravách, budování zařízení i při udržovacích pracích. Rozhodující je zde tedy povinnost ohlášení stavebnímu úřadu (resp. požadavek stavebního povolení). Stavební úřad ale také může podle § 78 odst. 2. stavebního zákona pro některé jednoduché stavby stanovit, že nevyžadují ohlášení anebo stavební povolení. Třebaže podle znění § 157 nevzniká na těchto stavbách povinnost dokumentovat postup prací, přesto lze doporučit, aby byl také v těchto případech veden jednoduchý záznam o stavbě, alespoň se záznamy za období jednoho týdne.

Kdo vede stavební deník

Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník (§ 157 odst. 2 stavebního zákona).

Náležitosti stavebního deníku

Prováděcím právním předpisem, který stanovuje obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení, je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., ze dne 10. 11. 2006 o dokumentaci staveb. Stavebnímu deníku a jednoduchému záznamu o stavbě je věnována příloha č. 5 této vyhlášky.

Identifikační údaje

Každý sešit (exemplář) stavebního deníku musí na úvodních listech obsahovat přesné údaje, které příloha č. 5 stanovuje takto:

Příloha č. 5 část A. Identifikační údaje

 1. název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

 2. místo stavby,

 3. obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):

  • zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby),

  • stavebníka (investora),

  • projektanta,

  • poddodavatelů.

 4. jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

  Odborné vedení stavby podle § 153 stavebního zákona zabezpečuje stavbyvedoucí, u stavby prováděné svépomocí pak osoba vykonávající stavební dozor. Stavbyvedoucím může být pouze osoba, oprávněná k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění (autorizaci) získají fyzické osoby po vykonání předepsaných zkoušek a složení slibu. Je jim vydáno osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací a razítko s malým státním znakem České republiky. Autorizované osoby dokládají oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.

  Je zapotřebí zdůraznit, že zákon č. 360/1992 Sb., v § 12 odst. 6 stanovuje:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  (Půjde např. o spolupráci při řízení stavby parkoviště pro nákupní objekt, jehož stavbu musí řídit stavbyvedoucí autorizovaný v oboru pozemní stavby.) Tyto spolupracující autorizované osoby by měly být rovněž uvedeny ve stavebním deníku a jejich oprávnění by také mělo být stvrzeno otiskem jejich razítka a podpisem.

  U staveb prováděných svépomocí by stavebník na tomto místě měl uvést jméno a příjmení osoby, která provádí stavební dozor.

 5. jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

  Technický dozor stavebníka je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Pokud taková stavba vyžaduje projektovou dokumentaci, kterou může zpracovat jen autorizovaná osoba, zajistí stavebník autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 stavebního zákona). Osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor jsou samozřejmě oprávněny provádět záznamy do stavebního deníku.

 6. jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

  Zde by měla být uvedena především osoba zastupující stavebníka, dále pak osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Patří sem také osoba vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jestliže stavebník jako zadavatel stavby koordinátora podle zákona č. 309/2006 Sb. ustanovil. Další údaje (osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů) se zapíší tehdy, dojde-li k nutnosti provést těmito osobami záznam do stavebního deníku.

 7. údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

  Ve stavebním deníku by měly být rovněž údaje o projektové dokumentaci, kterou si zpracovává zhotovitel pro svou potřebu (tzv. realizační dokumentace obsahující např. výrobní výkresy výztuže apod.).

 8. seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

 9. změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

  Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. stanovuje, že: osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby. Z tohoto požadavku lze dovodit, že jestliže stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) nebude moci delší dobu řídit stavbu, protože bude čerpat dovolenou, nebo bude nemocen, musí být ustanoven jeho zástupce a změna musí být zaznamenána ve stavebním deníku.

  Připomínáme, že jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí již oznámil stavebník stavebnímu úřadu na formuláři, určeném pro ohlašované stavby. Přitom musel předložit doklady o tom, že uvedená osoba splňuje kvalifikační požadavky požadované ve stavebním zákoně pro výkon stavebního dozoru. Změnu osoby provádějící stavební dozor by tedy měl stavebník nejenom zapsat do stavebního deníku, ale zároveň také oznámit stavebnímu úřadu a k oznámení přiložit opět příslušné doklady o kvalifikaci této osoby.

Záznamy ve stavebním deníku

Příloha č. 5 část B. Záznamy ve stavebním deníku

 1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

  1. jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

   Tento požadavek je jistě obtížně splnitelný na velkých stavbách, na kterých pracují desítky pracovníků mnoha poddodavatelů. Jistým řešením je elektronická forma deníku, umožňující rychlé opakování dříve zapsaných údajů.

  2. klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

  3. popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

  4. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

  5. nasazení mechanizačních prostředků.

 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

  1. předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

  2. zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

  3. nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

  4. seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

  5. údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

  6. zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

  7. manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

  8. geodetická měření,

  9. montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

  10. provoz a užívání mechanizačních prostředků,

   Pozor! Záznamy o mechanizačních prostředcích patří do denních (pravidelných) záznamů!

  11. výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

  12. opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo

Nahrávám...
Nahrávám...