dnes je 19.6.2024

Input:

Nařízení zabezpečovacích prací (vlastníkovi stavby) - vzor

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.1.1
Nařízení zabezpečovacích prací (vlastníkovi stavby) – vzor

Ing. Bohumír Číhal

ÚŘAD................................. (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor......................... (název)

Sp. zn......................

V ............... dne ............

ROZHODNUTÍ

Úřad ............, odbor .......... jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 135 odst. 2 stavebního zákona

nařizuje

................................ (komu – jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa vlastníka stavby) jako vlastníku stavby ................... (označení a druh stavby, např. bytového domu, obchodního střediska) č. p. ....... v k. ú ................... (název katastrálního území), ............................ (adresa stavby), provést na stavbě tyto

nutné zabezpečovací práce:

......................................................................................................................... (konkrétní popis prací, které je nutno provést, vč. přesného označení použitých materiálů, které mají být pro zabezpečovací práce použity)

Pro provedení nařízených prací se stanoví tyto podmínky:

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona).

2. Práce budou provedeny ve lhůtě do: .............. .

x. ...... (podle konkrétní situace – další podmínky vymezující druh, rozsah a způsob provedení zabezpečovacích prací).

x. ...... (podle konkrétní situace – podmínky zajišťující ochranu veřejných zájmů a ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení).

x. Provedení nařízených nutných zabezpečovacích prací oznámí vlastník domu/stavby stavebnímu úřadu písemně do ....... dnů od jejich skončení.

Odůvodnění

Stavební úřad (var: na základě podnětu ...... koho) provedl kontrolní prohlídku shora uvedené stavby, která se uskutečnila dne ............. . Při této prohlídce bylo zjištěno, že ................................................ (popsat zjištěnou závadu). Stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví (var. a životy) osob (var. zvířat), avšak není ji nutno neodkladně odstranit. Z tohoto důvodu stavební úřad z

Nahrávám...
Nahrávám...