dnes je 28.5.2024

Input:

Stavební dozor stavebního úřadu

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1
Stavební dozor stavebního úřadu

Ing. Bohumír Číhal

Problematika dozoru a kontroly na stavbě je řešena průřezově v rámci jednotlivé systematiky stavebního zákona.

Stavebním dozorem nad prováděním stavby svépomocí je, podle SZ ustanovení § 2 odst. 2, odborný dozor vykonávaný osobou s požadovanou kvalifikací. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Je také povinna bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 vykonávají krajské úřady státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu a Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává podle ustanovení § 11 odst 1 státní dozor ve věcech územního plánování a podle ustanovení § 12 odst 1 dozor nad činností autorizovaných inspektorů. Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu upravuje ustanovení § 171 zákona.

V této kapitole se budeme věnovat stavebnímu dozoru prováděnému stavebními úřady, upravenému v Části čtvrté, hlavě II stavebního zákona.

Dozor stavebního úřadu – společné zásady

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepřevzal dřívější úpravu státního stavebního dohledu, který podle starého stavebního zákona  vykonávali pověření pracovníci stavebního úřadu jako "orgány státního stavebního dohledu". Státní stavební dozor není v zákoně upraven jako nástroj průběžné kontroly provádění stavby, je prováděn nahodile a v podstatě jen na základě podnětů osob či orgánů.

Současný stavební zákon dozor státu soustřeďuje na etapu provádění staveb cíleně a svěřuje jej přímo stavebním úřadům, kterým ukládá "vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení". Pro tyto účely zákon stanoví oprávnění stavebního úřadu. Stavební úřad je podle ustanovení § 132 stavebního zákona oprávněn:

  • provádět kontrolní prohlídky stavby,

  • nařizovat neodkladné odstranění stavby,

  • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,

  • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,

  • nařizovat provedení udržovacích prací,

  • nařizovat vyklizení stavby,

  • ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Veřejný zájem

Uvedené činnosti je stavební úřad oprávněn konat jen ve veřejném zájmu a jen v tomto zájmu může zasáhnout do práv fyzických i právnických osob. Veřejný zájem je neurčitým právním pojmem a jeho aplikace musí být vždy konkrétně vysvětlena, obecně lze jen vymezovat hlediska

Nahrávám...
Nahrávám...