dnes je 14.6.2024

Input:

Stavební řád - Ostatní postupy a řízení včetně kolaudace staveb

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1001
Stavební řád – Ostatní postupy a řízení včetně kolaudace staveb

Mgr. Martina Pavelková

Cíl lekce

Cílem třetí lekce věnované stavebnímu řádu je shrnout další postupy a řízení, které stavební zákon upravuje kromě procesů směřujících k umístění a povolení stavby. Pozornost tedy bude věnována především kolaudaci staveb, ale např. také změně stavby před dokončením, změně v účelu užívání stavby nebo odstraňování staveb. U všech těchto institutů bude provedeno srovnání stávající právní úpravy s právní úpravou nového stavebního zákona.

1. Změna stavby před dokončením

1.1. Úprava podle zákona č. 183/2006 Sb.

Změnu stavby před dokončením upravenou v § 118 zákona č. 183/2006 Sb. lze tematicky i z hlediska systematiky stavebního zákona řadit ještě k povolování staveb, neboť k němu funkčně i časově přísluší. Jedná se o změnu stavby realizovanou v jejím průběhu, tzn. de facto o změnu stavebního povolení, příp. jiného obdobného aktu – ohlášení, veřejnoprávní smlouvy, společného povolení aj. (obdobně srov. změnu územního rozhodnutí upravenou v § 94). Zatímco o změně územního rozhodnutí rozhoduje stavební úřad vždy na základě odůvodněné písemné žádosti v řízení obdobném územnímu, změna stavby před dokončením může mít vícero režimů projednání v návaznosti na její význam a dopady. Základním obecným předpokladem povolení změny stavby před dokončením (kromě změn stavby spočívajících v nepodstatných odchylkách) je její projednání ještě před samotným provedením. V opačném případě by se jednalo o realizaci stavby v rozporu s vydaným povolením, na základě čehož by musela být změna, resp. stavba samotná, projednána v režimu dodatečného povolení stavby. Pokud by mělo dojít v důsledku změny stavby před dokončením také ke změně parametrů stavby vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby, je potřeba společně se změnou stavby před dokončením projednat také změnu územního rozhodnutí. To neplatí v případě, kdy je stavba prováděna na základě společného povolení. V takovém případě se jakákoliv změna před dokončením projedná pouze v režimu § 118.

1.1.1. Standardní změna stavby před dokončením

O změně stavby před dokončením rozhoduje stavební úřad na základě žádosti. Přitom platí, že změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení, dále lze změnu stavby před dokončením schválit také veřejnoprávní smlouvou nebo oznámením s certifikátem autorizovaného inspektora. Pokud došlo k povolení stavby veřejnoprávní smlouvou, lze tuto smlouvu změnit písemnou dohodou smluvních stran podle § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Žádost o povolení změny stavby před dokončením obsahuje kromě obecných náležitostí také popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti se připojí nová projektová dokumentace změn, příp. kopie původní ověřené dokumentace s vyznačenými změnami. Na řízení o povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení, přičemž s dotčenými osobami a dotčenými orgány ji stavební úřad projedná v tom rozsahu, v jakém se může změna dotknout jejich práv nebo právem chráněných zájmů.

1.1.2. Rozhodnutí vydané na místě

Za podmínek stanovených v § 118 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. může stavební úřad schválit změnu stavby před dokončením rozhodnutím vydaným na místě po kontrolní prohlídce stavby. Takové rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. Oprávněná úřední osoba změnu na místě vyznačí také v ověřené projektové dokumentaci. Do spisu poté stavební úřad toto rozhodnutí pouze zaznamená.

Podmínky pro schválení změny na místě zápisem do stavebního deníku jsou, že se tato změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, vyjma případu, kdy příslušný dotčený orgán písemně nebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

1.1.3. Nepodstatné odchylky

Samostatný režim mají tzv. nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace upravené v § 118 odst. 7. Tyto odchylky stavební úřad schválí až v rámci kolaudace. Aby si byl stavebník ještě před provedením změny stavby jistý, že se skutečně jedná o nepodstatné odchylky (a nedostal se tak jejich provedením zbytečně do režimu řízení o odstranění stavby), může stavební úřad požádat, aby se k takovýmto změnám z hlediska režimu jejich projednání předem vyjádřil. V případě, že byly na stavbě provedeny nepodstatné odchylky, předloží stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebnímu úřadu také dokumentaci skutečného provedení stavby.

Aby mohly být změny kvalifikovány jako nepodstatné odchylky, nesmí se:

  • jimi měnit půdorysný ani výškový rozsah stavby,

  • jimi zasahovat do nosných konstrukcí stavby,

  • jimi měnit vzhled ani způsob užívání stavby,

  • jednat o změnu vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí,

  • negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby,

  • jednat o změnu kulturní památky.

Podmínky pro projednání takovéto změny až v průběhu kolaudace jsou dále následující:

  • změna se nedotýká práv ostatních účastníků řízení,

  • změna se nedotýká podmínek územního rozhodnutí,

  • změna se nedotýká veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (ledaže by příslušný dotčený orgán se změnou písemně souhlasil).

1.2. Úprava podle zákona č. 283/2021 Sb.

Změna záměru před dokončením je upravena v § 224 zákona č. 283/2021 Sb. Za změnu záměru před dokončením se považuje

Nahrávám...
Nahrávám...