dnes je 10.6.2023

Input:

Stavební zákon 2021 - 3/3

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.62
Stavební zákon 2021 – 3/3

Ing. Bohumír Číhal

Obsahem této části textu jsou: Část sedmá Informační systémy veřejné správy, Část osmá Výkon činnosti autorizovaných inspektorů, Část devátá Přestupky, Část desátá Soudní přezkum, Část jedenáctá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná a Část dvanáctá Účinnost. Strukturu zákona, ke snadnější orientaci v jeho Částech, Hlavách, Dílech a Oddílech obsahuje článek Struktura a účinnost stavebního zákona – 05/2020.

Informační systémy veřejné správy

Digitalizace

Celá Část sedmá návrhu zákona vychází terminologicky ze zákona o právu na digitální služby, který upravuje, co je digitální službou a digitálním úkonem a především stanovuje povinnost orgánu veřejné moci digitální služby poskytovat. Digitální služby podle stavebního zákona poskytuje státní stavební správa prostřednictvím informačních systémů veřejné správy, jejichž výčet je uveden v ustanovení § 274.

Informační systémy již částečně existují. V souvislosti s konstituováním státní stavební správy budou postupně převedeny pod správu Nejvyššího stavebního úřadu a některé budou nově vytvořeny. K vývoji a zprovoznění konkrétních sofwarových nástrojů a aktualizace katalogu služeb je navrženo odložení účinnosti informačních systémů jednotlivě podle náročnosti jejich vývoje.

Informační systémy stavební správy zajišťují informování účastníků řízení a dotčených osob při vydávání opatření obecné povahy a o změně údajů v nich vedených. Způsob a podmínky včasného informování stanoví prováděcí právní předpis.

Obr. č. 1: Připravovaný systém digitalizace stavebního řízení

Portál stavebníka

Portál stavebníka je navrhován jako samostatný informační systém veřejné správy, který bude pro fyzické a právnické osoby tvořit digitální rozhraní pro přístup do dalších informačních systémů státní stavební správy (geoportál, evidence správních úkonů, evidence elektronických dokumentací), ale i ve správě jiných orgánů (např. ČÚZK – informační systém digitální mapy veřejné správy).

Konkrétně budou na portálu stavebníka dostupné:

 • informace o stavu řízení,

 • informace o provedených správních úkonech a vydaných rozhodnutích,

 • informace o právech a povinnostech fyzických osob založených rozhodnutím nebo jiným správním úkonem evidovaným v evidenci správních úkonů,

 • dokumentace evidované v evidenci elektronických dokumentací,

 • údaje z informačního systému digitální mapy veřejné správy podle zákona o zeměměřictví.

Portál stavebníka umožní zejména

 • činit digitální úkony vůči stavebnímu úřadu a dotčenému orgánu,

 • podávat žádosti vlastníku veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a poskytovat vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

 • vkládat údaje a dokumenty do národního geoportálu územního plánování, do evidence stavebních postupů, do evidence elektronických dokumentací a do digitální mapy veřejné správy, poskytovat je a odkazovat na ně.

Zavedením navrhované úpravy dojde z pohledu fyzických a právnických osob k výraznému urychlení a zpřehlednění povolovacích procesů, neboť bude možné o všechna rozhodnutí a jiná opatření požádat pomocí jednoho portálu přístupného přes internet a příslušné podání elektronicky připravit a kompletovat s využitím interaktivních formulářů a s možností odkazovat na existující podklady, které budou snadno dostupné rovněž na jednom místě a přes internet.

Podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu stavebníka stanoví prováděcí právní předpis.

Národní geoportál územního plánování

Ustanovení § 276 zavádí Národní geoportál územního plánování jako agendový informační systém veřejné správy, který slouží pro zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti, zabezpečování přístupu k evidenci územně plánovací činnosti, sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace nebo poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území.

Nový geoportál územního plánování bude spolupracovat s jednotlivými existujícími geoportály nejen krajských úřadů, ale také s Informačním systémem katastru nemovitostí, Národním geoportálem INSPIRE a dalšími informačními systémy veřejné správy.

Pořizovatel bude vkládat data do geoportálu v elektronické podobě i ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě, a to bezodkladně po jejich vzniku. Za tímto účelem je navrhována úprava jednotného standardu vybraných částí územně plánovací dokumentace a zastavěného území, výhledově též územně analytických podkladů

Náležitosti obsahu národního geoportálu územního plánování, podrobnosti formy a způsobu vkládání a poskytování údajů v něm vedených stanoví prováděcí předpis NSÚ.

Evidentce stavebních postupů

Evidence stavebních postupů, upravená ustanovením § 277, je informační systém umožňující ukládání podání a jiných písemností, rozhodnutí a jiných úkonů stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu a informací o oprávněné úřední osobě nebo osobách. Do evidence bude integrována i funkcionalita generování automatického rozhodnutí a tím umožní fyzickým a právnickým osobám prostřednictvím portálu stavebníka získat informace o stavu řízení, jaké v něm byly učiněny úkony a přístup k rozhodnutím a automatickým rozhodnutím.

Podrobnosti obsahu a způsobu zaznamenávání úkonů a vkládání písemností, včetně přípustných formátů stanoví prováděcí předpis.

Evidence elektronických dokumentací

Evidence elektronických dokumentací je datovým úložištěm projektových dokumentací a dalších podkladů sloužících pro řízení podle stavebního zákona. Veškeré technologické požadavky na ukládané soubory a další podrobnosti uvedené v ustanovení § 278 stanoví prováděcí právní předpis. Povinné využití projektanty plyne ze základního ustanovení této části zákona.

Přístup do evidencí

Úprava přístupu do obou uvedených evidencí je z důvodu zásady neveřejnosti správního řízení navázána na úpravu nahlížení do spisu ve správním řízení podle správního řádu. Ustanovení § 279 stanoví podrobné podmínky přístupu pro účastníky řízení, jejich zástupce a jiné osoby, včetně ochrany jejich práv a zájmů.

Identifikační systém čísla stavby

Informační systém identifikačního čísla stavby upravený ustanovením § 280 bude sloužit především pro vnitřní potřebu veřejné správy.

Způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému, zapisované údaje o nich a způsob přidělování identifikačního čísla stavby nebo zařízení stanoví prováděcí právní předpis.

Informační systém stavebního řízení

Ustanovení § 281 konstituuje agendový informační systém státní stavební správy, který bude sloužit k vedení agendy stavebních úřadů a dotčených orgánů k úkonům podle stavebního zákona, zejména jako rozhraní pro služební přístup do informačních systémů státní stavební správy, jejich editaci a správu.

Spisová služba

Ustanovení § 282 stanoví povinnost orgánů státní stavební správy vést spisovou službu v elektronické podobě, přičemž se stanoví, že v této spisové službě mohou odkazovat na dokumenty v již existujících systémech státní stavební správy.

Výkon činnosti autorizovaných inspektorů

Úprava autorizovaných inspektorů v ustanoveních § 283 až 293 je převzata podle současné právní úpravy s výjimkou upřesnění ustanovení o bezúhonnosti.

Za bezúhonnou se pro účely jmenování autorizovaným inspektorem nepovažuje osoba

 • která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

 • které bylo Komorou pravomocně uloženo disciplinární opatření ve formě pozastavení nebo odnětí autorizace, nebylo-li na návrh autorizované osoby zrušeno soudem.

Přestupky

Návrh zákona mění postavení přestupků v rámci systematiky stavebního zákona. V ustanoveních Části deváté, § 294 až 297 se společným nadpisem Přestupky dochází k důslednému legislativně technickému oddělení ustanovení o přestupcích od ostatních ustanovení zákona, což usnadňuje orientaci v zákoně. Nově jsou jednotlivé skutkové podstaty podřazeny podle subjektů, resp. jejich rolí, v jakých povinnosti stanovené stavebním právem porušují. Ustanovení upravují

 • Přestupky osob (řazeno podle porušení zákona),

 • Přestupky vybraných osob (stavebník, vlastník stavby nebo zařízení, vlastník technické nebo dopravní infrastruktury, zhotovitel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, dozor projektanta, technický dozor stavebníka, autorizovaný inspektor),

 • Přestupky fyzických osob (fyzické osoby ve vybraných rolích).

U výše pokuty za jednotlivé přestupky je stanovena pouze její horní hranice. Společná ustanovení k přestupkům uvádějí věcnou příslušnost k projednání přestupku, výběru a vymáhání uložených pokut.

Soudní přezkum

Postavení stavebníka

Postavení osoby zúčastněné na řízení není obecně získáváno automaticky, je třeba soudu po jeho výzvě oznámit, že daná osoba hodlá v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. V zájmu ochrany práv stavebníka a vlastníka stavby a posílení jejich postavení v soudním řízení je v ustanovení § 298 návrhu zákona zakotvena speciální úprava, která přiznává stavebníkovi a vlastníku stavby automaticky postavení osoby zúčastněné na řízení.

Automatické postavení osoby zúčastněné na řízení však neimplikuje nutnost procesní aktivity stavebníka nebo vlastníka stavby. Stavebník nebo vlastník stavby mohou být jako osoby zúčastněné na řízení procesně pasivní, nicméně budou vždy o průběhu soudního řízení informováni.

Nepřípustnost

Navržená úprava v ustanovení § 299 sleduje princip koncentrace uplatňování námitek. Účinnou námitkou může být jen námitka uplatněná v té fázi řízení, ve které pro ni existuje adekvátní procesní prostor. Této zásadě odporuje vznášení námitek dříve neuplatněných v řízení před orgány veřejné správy až v rámci správního soudnictví. Zásadou koncentrace je ostatně vedeno i řízení před správními orgány, zejména v řízení odvolacím.

Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je také nepřípustný, sleduje-li zjevné zneužití práva nebo obsahuje-li pouze důvody, které navrhovatel neuplatnil v řízení o vydání opatření obecné povahy, ač tak učinit mohl (to neplatí, jde-li o opatření obecné povahy podléhající posouzení vlivů na životní prostředí).

Rozhodnutí o žalobě

Ustanovení § 300 návrhu zákona stanoví výslovně (obdobně jako zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury) povinnost soudu vypořádat se se všemi části žaloby.

Za účelem urychlení rozhodování je umožněno, aby soud nejen zrušil napadené rozhodnutí stavebního úřadu, ale též aby správní rozhodnutí změnil a tím sám rozhodl ve věci samé, aniž by bylo nutné vracet případ zpět stavebnímu úřadu k vydání nového rozhodnutí. Soud však této možnosti může (tj. není povinen) využít jen v těch případech, kdy je zcela zřejmé, jak by měl stavební úřad rozhodnout, pokud by mu byla věc vrácena, nebo kdy jde o opakované nerespektování závazného právního názoru soudu stavebním úřadem. Další podmínkou využití tohoto postupu bude, že soud může napadené rozhodnutí změnit pouze na návrh žalobce nebo osoby zúčastněné na řízení.

Proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo změněno rozsudkem, není přípustné vést přezkumné řízení ani obnovu řízení podle správního řádu.

Přezkum územního rozvojového plánu

Z důvodu specifičnosti Územního rozvojového plánu jako celostátního nástroje územního plánování a vzhledem ke skutečnosti, že k jeho vydání je příslušná vláda, stanoví ustanovení § 301 speciální příslušnost Nejvyššího správního soudu k jeho přezkumu.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení

Ustanovení § 302 Společné ustanovení obecně konstatuje, že návrh zákona implementuje v poznámce uvedené předpisy Evropské Unie.

Ustanovení § 303 vyjadřuje obecný princip právního vztahu, ve kterém stavební zákon představuje speciální procesní úpravu oproti správnímu řádu. Vzhledem k tomu, že územně plánovací dokumentace je vydávána jako opatření obecné povahy nelze ji změnit rozhodnutím podle správního řádu. Územní rozvojový plán, který vydává vláda jako orgán politicky vedoucí státní správu, nelze přezkoumat v přezkumném řízení podle správního řádu.

Ustanovení § 304 upravuje způsob stanovení požadavků na materiálně-technické zabezpečení stavebních úřadů. Národní standard pro materiálně-technické zabezpečení stavebních úřadů zveřejní Nejvyšší stavební úřad na svých internetových stránkách a ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení k úředníkům

V ustanoveních § 305 až 308 jsou upraveny otázky přechodu výkonu práv a povinností z dosavadních služebních i pracovněprávních vztahů zaměstnanců státu, krajů a obcí. V některých případech nebude docházet ke změně zaměstnavatele (kterým zůstane stát), v souvislosti s přechodem agendy ze stávajících úřadů (např. ministerstev) na novou soustavu však dojde k přechodu výkonu práv a povinností ze služebních a pracovněprávních vztahů.

Přechod práv a povinností zaměstnanců územních samosprávných celků bude podmíněn uzavřením předchozí dohody mezi Nejvyšším stavebním úřadem, zaměstnancem a územní samosprávným celkem.

První systemizaci pracovních míst v NSÚ navrhne jeho předseda a předloží Ministerstvu vnitra do 60 dnů ode dne jeho jmenování. Návrh systemizace Specializovaného stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů předloží ředitelé těchto služebních úřadů podle zákona o státní službě prostřednictvím NSÚ tak, aby byla účinná od 1. července 2023. Přechod práv a povinností zaměstnanců obcí a krajů na stát má zásadně splývat s plnou účinností zákona. Výjimkou jsou zaměstnanci krajského úřadu stojící v čele organizačního útvaru vykonávajícího působnost obecného stavebního úřadu, u kterých je navržen termín přechodu práv a povinností tak, aby předcházel účinnosti stavebního zákona jako celku.

Je navržena úprava správy informačních systému státní stavební správy Ministerstvem pro místní rozvoj do doby jejich předání NSÚ. Obdobně jsou stanovena pravidla spisové rozluky vázané na plný režim zákona, vč. lhůty pro předání dokladů týkajících se neukončených správních řízení.

Přechodná ustanovení též upravují změnu příslušnosti k hospodaření s majetkem státu, spravovaným ministerstvy a jinými služebními úřady, pokud byl tento majetek využíván výhradně k zajišťování úkolů a činností v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...